Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Najčastejšie otázky

Všeobecné otázky a odpovede o európskej iniciatíve občanov (EIO)

 1. Aký je rozdiel medzi EIO a petíciou?
 2. Existuje inštitút iniciatívy občanov, resp. občianskej iniciatívy v členských štátoch?
 3. Môžu občania prostredníctvom EIO žiadať revíziu základných zmlúv EÚ?
 4. Existuje finančná podpora zo zdrojov EÚ pre organizátorov EIO?
 5. Je možné predložiť iniciatívu, ktorá je v rozpore s už prebiehajúcou iniciatívou? Je možné predložiť tú istú iniciatívu viackrát?
 6. Môžu organizátori vziať späť navrhovanú iniciatívu občanov?

Príprava a vytvorenie občianskeho výboru

 1. Podľa pravidiel musí mať výbor najmenej sedem členov s pobytom v najmenej siedmich členských štátoch. Musí ísť o štátnych príslušníkov 7 rozdielnych štátov, alebo môžu mať niektorí členovia totožnú štátnu príslušnosť?
 2. Môžu iniciatívu občanov organizovať, resp. môžu zastávať funkciu člena občianskeho výboru aj štátni príslušníci tretích krajín?
 3. Aká je minimálna veková hranica pre člena občianskeho výboru?
 4. Musí byť občan zaregistrovaným voličom na to, aby sa stal členom občianskeho výboru?
 5. Koľko členov musí mať občiansky výbor na to, aby navrhovaná iniciatíva mohla byť zaregistrovaná?
 6. Môžu byť poslanci Európskeho parlamentu členmi občianskeho výboru?
 7. Aká je úloha kontaktných osôb výboru?

Registrácia navrhovanej iniciatívy občanov

 1. Aké informácie sa vyžadujú na registráciu navrhovanej iniciatívy?
 2. Aké informácie sa uverejnia na tejto webovej lokalite po zaregistrovaní navrhovanej iniciatívy?
 3. V akom jazyku je možná registrácia navrhovanej iniciatívy?
 4. Zabezpečuje Komisia preklad navrhovaných iniciatív do úradných jazykov EÚ?
 5. Aké opravné prostriedky má občiansky výbor k dispozícií pre prípad, že Komisia zamietne registráciu ním navrhovanej iniciatívy občanov?
 6. Kde je možné nájsť informácie o navrhovaných iniciatívach, ktorých registráciu Komisia zamietla?

Zber vyhlásení o podpore

 1. Kedy môžu organizátori začať zbierať vyhlásenia o podpore pre nimi navrhovanú iniciatívu? Ako dlho môže prebiehať zber vyhlásení?
 2. Môžu organizátori použiť totožný formulár na zber podpisov od všetkých občanov EÚ?
 3. Musia byť formuláre preložené do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa zbierajú vyhlásenia o podpore? Existujú nejaké jazykové požiadavky?
 4. Podľa pravidiel sa aspoň v siedmych členských štátoch musí podariť zozbierať stanovený minimálny počet vyhlásení o podpore. Čo sa stane s vyhláseniami o podpore zozbieranými v členských štátoch, kde sa nepodarilo dosiahnuť stanovený minimálny počet?
 5. Aký je minimálny požadovaný vek občanov EÚ na podpísanie iniciatívy?
 6. Musia byť občania EÚ zaregistrovanými voličmi na to, aby mohli podporiť (podpísať) iniciatívu?
 7. Môžu štátni príslušníci tretích krajín s pobytom na území EÚ podporiť (podpísať) iniciatívu?
 8. Ak je osoba štátnym príslušníkom jedného členského štátu s pobytom v druhom členskom štáte, v ktorom členskom štáte sa započíta vyhlásenie o podpore tejto osoby?
 9. Môžu občania EÚ s pobytom mimo EÚ podporiť (podpísať) iniciatívu? V ktorom členskom štáte sa započítajú ich vyhlásenia o podpore?
 10. Aké záruky sa poskytujú občanom, ktorí podporili iniciatívu, že ich osobné údaje sa nepoužijú na iné účely?
 11. Môžu si organizátori uchovať údaje signatárov na účely ďalšieho zasielania informácií?

Osvedčenie od príslušného vnútroštátneho orgánu pre online systém zberu

 1. Ako je zaručená bezpečnosť online zberu vyhlásení?
 2. Môžu organizátori použiť viac ako jeden online systém zberu (napr. jeden v každom členskom štáte)?
 3. Môžu organizátori použiť jeden online systém zberu pre všetky členské štáty?
 4. Môžu organizátori požiadať príslušný vnútroštátny orgán o vydanie osvedčenia pre online systém zberu pred tým, ako Komisia zaregistruje nimi navrhovanú iniciatívu?
 5. Aký formát môžu organizátori použiť, keď chcú vyhlásenia o podpore zozbierané online zaslať na overenie príslušným vnútroštátnym orgánom?
 6. Aké opravné prostriedky majú organizátori k dispozícii pre prípad, že príslušný vnútroštátny orgán nevydá osvedčenie v stanovenej lehote jedného mesiaca?

Softvér pre online systémy zberu vyvinutý Komisiou

 1. Kde je možné nájsť informácie a usmernenia týkajúce sa softvéru z dielne Komisie?
 2. Sú možné úpravy softvéru vyvinutého Komisiou?

Overovanie vyhlásení o podpore príslušnými vnútroštátnymi orgánmi

 1. Aké informácie musia signatári uviesť vo vyhlásení o podpore?
 2. Ako sa preverujú vyhlásenia o podpore?
 3. Aké opravné prostriedky majú organizátori k dispozícii pre prípad, že príslušné vnútroštátne orgány nevydajú osvedčenia v stanovenej lehote 3 mesiacov?

Predloženie iniciatívy Komisii

 1. Musia organizátori doručiť všetky vyhlásenia o podpore Komisii?

Posúdenie iniciatívy Komisiou a jej stanovisko

 1. Čo bude nasledovať, ak sa Komisia rozhodne na základe iniciatívy občanov prijať legislatívny návrh?
 2. Čo sa stane v prípade, že sa Komisia rozhodne nekonať na základe iniciatívy občanov? Existujú opravné prostriedky pre tento prípad?
Všeobecné otázky a odpovede o európskej iniciatíve občanov (EIO)

 1. Aký je rozdiel medzi EIO a petíciou?
  Právo obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament, ktoré je už dlhodobo súčasťou základných zmlúv, sa podstatným spôsobom líši od iniciatívy občanov, ktorú zaviedla Lisabonská zmluva.
  • Každý občan Únie a každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko, alebo každá právnická osoba, ktorá má sídlo v členskom štáte, má právo obrátiť sa jednotlivo alebo spolu s inými osobami na Európsky parlament.
  • Petície sa musia týkať záležitostí, ktoré spadajú do oblasti činnosti Únie a ktoré sa priamo týkajú navrhovateľa petície (môže ísť napríklad o sťažnosť).
  • Petície sa predkladajú Európskemu parlamentu ako priamemu zástupcovi občanov na úrovni EÚ.
  • Pri petíciách neplatia formálne požiadavky týkajúce sa minimálneho počtu podpisov alebo podpory občanov viacerých členských štátov EÚ.
  • Iniciatíva občanov na druhej strane umožňuje priamo vyzvať Komisiu, aby predložila nový návrh právneho predpisu za predpokladu, že existuje dostatočná podpora občanov v celej EÚ.

  Viac o práve na podanie petície Európskemu parlamentu
 2. Existuje inštitút iniciatívy občanov, resp. občianskej iniciatívy v členských štátoch?

  ÁNO – existuje vo väčšine členských štátov. Ide o celoštátne, regionálne alebo miestne iniciatívy, ktoré sa podstatne líšia z hľadiska rozsahu a uplatniteľných postupov.

  Príklady celoštátnych iniciatív občanov
  Holandsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko.

  Príklady regionálnych iniciatív občanov
  Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko.

  Príklady miestnych iniciatív občanov
  Belgicko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko.

  Mimo EÚ
  Švajčiarsko, USA atď.

 3. Môžu občania prostredníctvom EIO žiadať revíziu základných zmlúv EÚ?

  NIE – v súlade so zmluvou sa iniciatíva občanov môže týkať len záležitostí, o ktorých sa občania domnievajú, že je potrebný právny akt Únie na účely uplatňovania zmlúv.

 4. Existuje finančná podpora zo zdrojov EÚ pre organizátorov EIO?

  NIE – na tieto účely sa neposkytujú finančné prostriedky EÚ.

 5. Je možné predložiť iniciatívu, ktorá je v rozpore s už prebiehajúcou iniciatívou? Je možné predložiť tú istú iniciatívu viackrát?

  ÁNO – v tomto smere pravidlá neobsahujú nijaké obmedzenia.

 6. Môžu organizátori vziať späť navrhovanú iniciatívu občanov?

  ÁNO – kedykoľvek pred tým, ako odošlú vyhlásenia o podpore príslušným vnútroštátnym orgánom na overenie.

  Späťvzatie je konečné. Navrhovaná iniciatíva, ktorá bola vzatá späť, sa nemôže obnoviť a všetky zozbierané vyhlásenia o podpore sa stávajú neplatné.

  Späťvzaté iniciatívy budú označené a zostanú uverejnené na tejto webovej lokalite v časti Archivované iniciatívy.

Príprava a vytvorenie občianskeho výboru

 1. Podľa pravidiel musí mať výbor najmenej sedem členov s pobytom v najmenej siedmich členských štátoch. Musí ísť o štátnych príslušníkov 7 rozdielnych štátov, alebo môžu mať niektorí členovia totožnú štátnu príslušnosť?

  Rozhodujúce kritérium je štát ich pobytu. Môžu mať totožnú alebo rozdielnu štátnu príslušnosť.

 2. Môžu iniciatívu občanov organizovať, resp. môžu zastávať funkciu člena občianskeho výboru aj štátni príslušníci tretích krajín?

  NIE – členovia občianskeho výboru musia byť občanmi EÚ (štátni príslušníci určitého členského štátu).

 3. Aká je minimálna veková hranica pre člena občianskeho výboru?

  Občania musia mať vek 18 rokov s výnimkou, ak ide o štátnych príslušníkov Rakúska alebo osoby s pobytom v Rakúsku, u ktorých postačuje vek 16 rokov (t. j. vek, keď sú oprávnení hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu).

 4. Musí byť občan zaregistrovaným voličom na to, aby sa stal členom občianskeho výboru?

  NIE – postačuje vek, v ktorom občania získavajú právo voliť poslancov do Európskeho parlamentu (pozri otázku č. 10).

 5. Koľko členov musí mať občiansky výbor na to, aby navrhovaná iniciatíva mohla byť zaregistrovaná?

  Komisia preskúma len informácie o 7 členoch s pobytom v 7 rozličných členských štátoch (poslancov Európskeho parlamentu nezohľadní). V registračnom formulári sa preto musia uviesť informácie iba o týchto 7 členoch.

 6. Môžu byť poslanci Európskeho parlamentu členmi občianskeho výboru?

  ÁNO – nemožno ich však započítať do minimálneho počtu 7 členov s pobytom v 7 rozličných členských štátoch. V registračnom formulári sa preto nesmú uvádzať medzi 7 členmi potrebnými na zaregistrovanie.

 7. Aká je úloha kontaktných osôb výboru?

  Kontaktné osoby – zástupca a jeden náhradník, sú poverení komunikovať a konať v mene občianskeho výboru.

  Počas celého postupu zabezpečujú spojenie medzi občianskym výborom a Európskou komisiou, najmä zodpovedajú za predkladanie podaní Komisii v súvislosti s navrhovanou iniciatívou.

  Zástupca aj náhradník majú prístup k používateľskému účtu organizátora a budú od Komisie dostávať korešpondenciu.

Registrácia navrhovanej iniciatívy občanov

 1. Aké informácie sa vyžadujú na registráciu navrhovanej iniciatívy?
  • názov navrhovanej iniciatívy občanov (najviac 100 znakov);
  • predmet (najviac 200 znakov);
  • opis cieľov navrhovanej iniciatívy občanov, v súvislosti s ktorou sa Komisia vyzýva konať (najviac 500 znakov);
  • ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné v súvislosti s navrhovanými opatreniami;
  • osobné a kontaktné údaje 7 členov občianskeho výboru (mená a priezviská, poštové adresy, štátna príslušnosť a dátumy narodenia), pričom sa osobitne uvedie zástupca a jeho náhradník a ich e-mailové adresy;
  • doklady, ktorými sa preukazujú mená a priezviská, poštové adresy, štátna príslušnosť a dátumy narodenia každého zo siedmich členov občianskeho výboru;
  • všetky zdroje podpory a financovania pre navrhovanú iniciatívu občanov (známe v čase registrácie) v hodnote viac ako 500 EUR za rok od jedného sponzora.

  Organizátori môžu okrem toho poskytnúť:
  • adresu webovej lokality navrhovanej iniciatívy (ak existuje);
  • prílohu (najviac 5 MB) s podrobnejšími informáciami o predmete, cieľoch a kontexte navrhovanej iniciatívy občanov;
  • návrh právneho aktu (najviac 5 MB).
 2. Aké informácie sa uverejnia na tejto webovej lokalite po zaregistrovaní navrhovanej iniciatívy?

  Všetky údaje súvisiace s navrhovanou iniciatívou (názov, predmet, ciele, ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné, a všetky ďalšie poskytnuté informácie) a zdroje jej podpory a financovania.

  Pokiaľ ide o osobné údaje organizátorov, uverejnia sa len ich mená a priezviská vrátane e-mailových adries kontaktných osôb (zástupcu a náhradníka).

  Doplňujúce informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 3. V akom jazyku je možná registrácia navrhovanej iniciatívy?
  Použiť sa môže ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ.
 4. Zabezpečuje Komisia preklad navrhovaných iniciatív do úradných jazykov EÚ?

  NIE – za preklad navrhovanej iniciatívy do ľubovoľného jazyka zodpovedajú organizátori.

  Po potvrdení registrácie iniciatívy v jednom úradnom jazyku môžu organizátori Komisii zaslať preklady navrhovanej iniciatívy do ďalších úradných jazykov EÚ (minimálne názov, predmet a ciele). Pred ich nahratím do registra Komisia skontroluje, či sa v názve, predmete a cieľoch neobjavujú zjavné a vážne rozpory s pôvodnou verziou.
 5. Aké opravné prostriedky má občiansky výbor k dispozícií pre prípad, že Komisia zamietne registráciu ním navrhovanej iniciatívy občanov?

  Rozhodnutie o registrácii sa vydáva na základe právnych predpisov. Preto je možné voči nemu podať opravný prostriedok. Ak Komisia zamietne registráciu navrhovanej iniciatívy občanov, informuje organizátorov o dôvodoch zamietnutia a o všetkých dostupných prostriedkoch súdnej a mimosúdnej nápravy.

  Patrí sem i možnosť začať konanie na Súdnom dvore EÚ alebo podať sťažnosť Európskemu ombudsmanovi (sťažnosť na nesprávny úradný postup).
 6. Kde je možné nájsť informácie o navrhovaných iniciatívach, ktorých registráciu Komisia zamietla?

  Zamietavé stanoviská Komisie k navrhovaným iniciatívam, ktoré nespĺňali podmienky na registráciu ustanovené v nariadení o iniciatíve občanov sú dostupné na tejto stránke.

Zber vyhlásení o podpore

 1. Kedy môžu organizátori začať zbierať vyhlásenia o podpore pre nimi navrhovanú iniciatívu? Ako dlho môže prebiehať zber vyhlásení?
  Organizátori môžu začať zbierať vyhlásenia o podpore odo dňa, keď získali od Komisie potvrdenie o zaregistrovaní nimi navrhovanej iniciatívy.

  Na zber vyhlásení o podpore majú organizátori lehotu 1 roka odo dňa nasledujúceho po dátume registrácie.

 2. Môžu organizátori použiť totožný formulár na zber podpisov od všetkých občanov EÚ?

  NIE – organizátori musia použiť osobitné formuláre v závislosti od členského štátu pôvodu signatárov. Znamená to, že všetci signatári podpísaní na jednom formulári musia mať totožný štát pôvodu.

  Na každom formulári musia organizátori vopred uviesť členský štát, ktorému bude formulár zaslaný na overenie. Formulár môžu podpisovať len občania, pre ktorých je označený členský štát príslušným na overovanie (členský štát pôvodu signatára podľa nariadenia).

 3. Musia byť formuláre preložené do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa zbierajú vyhlásenia o podpore? Existujú nejaké jazykové požiadavky?

  Organizátori môžu zbierať vyhlásenia v ktoromkoľvek členskom štáte v ľubovoľnom úradnom jazyku EÚ.

  Na druhej strane však informácie o navrhovanej iniciatíve uvádzané na formulári (body 5 až 7 prílohy III nariadenia) musia byť v jazyku, v ktorom je navrhovaná iniciatíva uverejnená na tejto webovej lokalite.

 4. Podľa pravidiel sa aspoň v siedmych členských štátoch musí podariť zozbierať stanovený minimálny počet vyhlásení o podpore. Čo sa stane s vyhláseniami o podpore zozbieranými v členských štátoch, kde sa nepodarilo dosiahnuť stanovený minimálny počet?

  Takéto vyhlásenia o podpore sa pochopiteľne pripočítajú k potrebnému počtu 1 milióna podpisov občanov, avšak dotknuté členské štáty sa nezapočítajú do požadovaného počtu najmenej jednej štvrtiny členských štátov.

 5. Aký je minimálny požadovaný vek občanov EÚ na podpísanie iniciatívy?

  Občania musia mať vek 18 rokov s výnimkou, ak ide o štátnych príslušníkov Rakúska alebo osoby s pobytom v Rakúsku, u ktorých postačuje vek 16 rokov (t. j. vek, keď sú oprávnení hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu).

 6. Musia byť občania EÚ zaregistrovanými voličmi na to, aby mohli podporiť (podpísať) iniciatívu?

  NIE – postačuje vek, v ktorom občania získavajú právo voliť poslancov do Európskeho parlamentu (pozri otázku č. 24).

 7. Môžu štátni príslušníci tretích krajín s pobytom na území EÚ podporiť (podpísať) iniciatívu?

  NIE – signatármi môžu byť len občania EÚ (štátni príslušníci členského štátu).

 8. Ak je osoba štátnym príslušníkom jedného členského štátu s pobytom v druhom členskom štáte, v ktorom členskom štáte sa započíta vyhlásenie o podpore tejto osoby?
  V závislosti od údajov požadovaných v týchto členských štátoch sa táto osoba bude môcť rozhodnúť pre jeden z nich, v každom prípade však danú iniciatívu môže podporiť len raz. Na základe údajov, ktoré je dotknutá osoba schopná poskytnúť vo formulári vyhlásenia o podpore (napr. číslo pasu alebo pobytového preukazu), si určí členský štát, v ktorom sa započíta jej vyhlásenie o podpore.
  Príklad
  Rakúšanka žijúca v Estónsku môže
  • vyplniť formulár pre Estónsko, pričom poskytne svoje celé meno, priezvisko (priezviská), adresu, dátum a miesto narodenia a štátnu príslušnosť – v tomto prípade sa jej vyhlásenie o podpore bude overovať a započítavať v Estónsku,
  • alebo vyplniť formulár pre Rakúsko, pričom poskytne okrem už uvedených údajov ešte číslo osobného dokladu totožnosti, ktoré Rakúsko akceptuje podľa zoznamu uvedenom v časti C, prílohy III nariadenia (číslo pasu alebo preukazu totožnosti) – v tomto prípade sa jej vyhlásenie o podpore bude overovať a započítavať v Rakúsku.

  V každom prípade môžu občania tu istú iniciatívu podporiť len raz.
 9. Môžu občania EÚ s pobytom mimo EÚ podporiť (podpísať) iniciatívu? V ktorom členskom štáte sa započítajú ich vyhlásenia o podpore?

  Závisí to od členského štátu, ktorého sú občanmi.

  To, či budú alebo nebudú mať možnosť podporiť iniciatívu, závisí od požiadaviek konkrétneho štátu. Vyplýva to z toho, že niektoré členské štáty nemajú možnosť overiť vyhlásenia o podpore od ich štátnych príslušníkov žijúcich mimo EÚ.

  Vyhlásenia o podpore osôb, ktoré budú mať možnosť iniciatívu podporiť, sa započítajú v členskom štáte, ktorého sú štátnymi príslušníkmi.

 10. Aké záruky sa poskytujú občanom, ktorí podporili iniciatívu, že ich osobné údaje sa nepoužijú na iné účely?

  V nariadení o iniciatíve občanov sa zaručuje úplná ochrana osobných údajov počas organizácie iniciatívy občanov, ako aj pri prijímaní opatrení v nadväznosti na ňu zo strany všetkých zainteresovaných strán – organizátorov, členských štátov a Komisie.

  Na spracovávanie osobných údajov zozbieraných na účely iniciatívy občanov sa vzťahujú všetky platné právne predpisy o ochrane osobných údajov. Organizátori ako prevádzkovatelia údajov zodpovedajú podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov za všetky škody, ktoré spôsobia, a vzťahujú sa na nich ustanovenia o sankciách podľa nariadenia.

 11. Môžu si organizátori uchovať údaje signatárov na účely ďalšieho zasielania informácií?

  V žiadnom prípade nie údaje, ktoré získali na základe oficiálneho formulára vyhlásenia o podpore: údaje signatárov je možné použiť len na podporu konkrétnej navrhovanej iniciatívy v súlade s článkom 12 ods. 3 nariadenia o iniciatíve občanov. Organizátori však môžu nezávisle požiadať signatárov o poskytnutie kontaktných údajov, aby im mohli zasielať informácie. Musia však pri tom zaručiť dodržiavanie právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Osvedčenie od príslušného vnútroštátneho orgánu pre online systém zberu

 1. Ako je zaručená bezpečnosť online zberu vyhlásení?

  Online zber môže začať až vtedy, keď organizátori získajú osvedčenie pre online systém zberu od príslušného orgánu členského štátu.

  V rámci osvedčovania sa kontroluje, či systém spĺňa minimálne bezpečnostné a technické požiadavky ustanovené v článku 6 nariadenia o iniciatíve občanov. Príslušné orgány preto kontrolujú, či systém spĺňa podrobné technické špecifikácie ustanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1179/2011, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre online systémy zberu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov.

  To isté platí aj v prípade, že organizátori používajú softvér s voľne prístupným zdrojovým kódom vytvorený Komisiou (pozn. v nariadení označený ako voľný softvér).

 2. Môžu organizátori použiť viac ako jeden online systém zberu (napr. jeden v každom členskom štáte)?

  ÁNO – musia však získať samostatné osvedčenie pre každý systém.

 3. Môžu organizátori použiť jeden online systém zberu pre všetky členské štáty?

  ÁNO – v prípade takéhoto systému postačuje jedno osvedčenie od orgánu v členskom štáte, v ktorom sa budú zozbierané údaje uchovávať.

 4. Môžu organizátori požiadať príslušný vnútroštátny orgán o vydanie osvedčenia pre online systém zberu pred tým, ako Komisia zaregistruje nimi navrhovanú iniciatívu?

  ÁNO – musia však vo svojej žiadosti o vydanie osvedčenia uviesť presný názov navrhovanej iniciatívy.

  Získanie osvedčenia pre online systém zberu však nemá vplyv na rozhodnutie Komisie o registrácii súvisiacej navrhovanej iniciatívy.

 5. Aký formát môžu organizátori použiť, keď chcú vyhlásenia o podpore zozbierané online zaslať na overenie príslušným vnútroštátnym orgánom?

  Vyhlásenia o podpore môžu organizátori zaslať príslušným vnútroštátnym orgánom v papierovej forme alebo elektronicky. Vyhlásenia o podpore zozbierané online môžete buď vytlačiť a poslať poštou, alebo odoslať v elektronickej podobe využitím bezpečných prostriedkov, ako je napríklad CD nosič so zašifrovanými súbormi. V závislosti od konkrétnych vnútroštátnych orgánov je takisto možné využiť XML súbory. Softvér vyvinutý Komisiou umožňuje export vyhlásení o podpore vo formáte XML.

 6. Aké opravné prostriedky majú organizátori k dispozícii pre prípad, že príslušný vnútroštátny orgán nevydá osvedčenie v stanovenej lehote jedného mesiaca?

  Organizátori môžu využiť opravné prostriedky dostupné na vnútroštátnej úrovni. O nápravu môžu žiadať na vnútroštátnych správnych alebo súdnych orgánoch (vrátane celoštátneho alebo regionálneho ombudsmana).

  Organizátori môžu takisto podať sťažnosť Európskej komisii z dôvodu neuplatňovania práva EÚ.

Softvér pre online systémy zberu vyvinutý Komisiou

 1. Kde je možné nájsť informácie a usmernenia týkajúce sa softvéru z dielne Komisie?

  Najnovšia verzia softvéru je dostupná na webovej lokalite JoinUp, kde je takisto možné nájsť predchádzajúce verzie a kde sa dajú stiahnuť užitočné informácie a dokumentácia ku stiahnutiu a správe softvéru. Okrem toho tu v časti Forums a News & blogs môžete klásť otázky týkajúce sa softvéru a vyhľadať otázky o ňom spolu s odpoveďami od ostatných používateľov.

 2. Sú možné úpravy softvéru vyvinutého Komisiou?

  Softvér Komisie ponúka potrebné funkcionality na online zber vyhlásení o podpore v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení o iniciatíve občanov Organizátori však majú možnosť upravovať jeho prvky a prispôsobovať si ho svojim potrebám. Keďže ide o softvér s voľne prístupným zdrojovým kódom, všetky jeho prvky je možné upravovať.

  Avšak v prípade použitia modifikovanej verzie tohto softvéru musia organizátori zabezpečiť, aby naďalej spĺňal článok 6 ods. 4 nariadenia o iniciatíve občanov a technické špecifikácie, ktorými sa toto nariadenie vykonáva (vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2011).

  Upozorňujeme, že v prípade úpravy kľúčových prvkov softvéru nebude jeho použitie zaručovať súlad s uvedenými ustanoveniami a príslušný vnútroštátny orgán zodpovedný za vydanie osvedčenia ho podrobí kontrole ako v prípade systémov, ktoré softvér Komisie nevyužívajú (softvér je zbalený použitím transformačného hašového kódu (hash code), prostredníctvom ktorého môžu príslušné vnútroštátne orgány overiť, či verzia predložená na osvedčenie nebola pozmenená). Prvky na úrovni databázy (napr. pravidlá pre procesy automatického overovania poskytnutých údajov) je možné meniť bez vplyvu na súlad s podmienkami nariadenia.

Overovanie vyhlásení o podpore príslušnými vnútroštátnymi orgánmi

 1. Aké informácie musia signatári uviesť vo vyhlásení o podpore?

  Rozsah údajov závisí od ich členského štátu pôvodu. Rozdielne údaje sa vyžadujú kvôli tomu, že za overovanie platnosti vyhlásení o podpore signatárov a za osvedčenie počtu platných vyhlásení zozbieraných v každom členskom štáte zodpovedajú jednotlivé členské štáty. Požadované údaje sa preto odvíjajú od toho, čo jednotlivý členský štát považuje za potrebné s cieľom overiť tieto vyhlásenia o podpore.

  Medzi požadovanými údajmi môže byť meno a priezvisko, adresa, dátum a miesto narodenia a pre viaceré členské štáty aj tzv. osobné identifikačné číslo.

  Niektoré členské štáty časť týchto informácií nevyžadujú (napr. celú adresu, miesto alebo dátum narodenia).

  Podrobnejšie informácie obsahujú 2 vzorové formuláre vyhlásenia o podpore uvedené v prílohe III (časti A a B) nariadenia o iniciatíve občanov.

  Zoznam členských štátov, ktoré vyžadujú osobné identifikačné číslo, a nimi akceptované doklady/čísla nájdete v časti C prílohy III nariadenia.

 2. Ako sa preverujú vyhlásenia o podpore?

  Organizátori musia zaslať formuláre vyhlásenia o podpore príslušným vnútroštátnym orgánom, ktoré po vykonaní primeraných kontrol osvedčia počet platných vyhlásení o podpore, ktoré sa podarilo zozbierať. Kontroly môžu byť založené na náhodne vybranej vzorke.

 3. Aké opravné prostriedky majú organizátori k dispozícii pre prípad, že príslušné vnútroštátne orgány nevydajú osvedčenia v stanovenej lehote 3 mesiacov?

  Organizátori môžu využiť opravné prostriedky dostupné na vnútroštátnej úrovni. O nápravu môžu žiadať na vnútroštátnych správnych alebo súdnych orgánoch (vrátane celoštátneho alebo regionálneho ombudsmana).

  Organizátori môžu takisto podať sťažnosť Európskej komisii z dôvodu neuplatňovania práva EÚ.

Predloženie iniciatívy Komisii

 1. Musia organizátori doručiť všetky vyhlásenia o podpore Komisii?

  NIE – majú len povinnosť prostredníctvom svojho používateľského účtu organizátora zaslať formulár na predloženie a kópie všetkých osvedčení vydaných príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ktoré potvrdzujú skutočnosť, že sa podarilo zozbierať požadovaný počet platných vyhlásení o podpore.

Posúdenie iniciatívy Komisiou a jej stanovisko

 1. Čo bude nasledovať, ak sa Komisia rozhodne na základe iniciatívy občanov prijať legislatívny návrh?

  Návrh, ktorý predloží Komisia, musí byť schválený v súlade so zodpovedajúcim legislatívnym postupom.

  Z návrhu sa stáva platný právny predpis až po jeho prerokovaní a schválení legislatívnymi orgánmi (v zásade o návrhoch právnych predpisov rozhodujú Európsky parlament a Rada spolu alebo v niektorých prípadoch len Rada).

 2. Čo sa stane v prípade, že sa Komisia rozhodne nekonať na základe iniciatívy občanov? Existujú opravné prostriedky pre tento prípad?

  NIE – na rozdiel od rozhodnutia o registrácii, toto rozhodnutie sa zakladá na politickom posúdení podstaty iniciatívy zo strany Komisie a nie je možné ho preskúmať opravnými prostriedkami.

  Cieľom iniciatívy občanov je podnietiť diskusiu o určitej téme, pričom Komisiu zaväzuje len k tomu, aby zvážila všetky aspekty požiadavky predloženej občanmi; a nie, aby na jej základe konala.

  V prípade, že sa Komisia rozhodne nekonať, jasne svoje dôvody vysvetlí.