Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
FAQ

Odpowiedzi na pytania dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej

 1. Jaka jest różnica między inicjatywą a petycją?
 2. Czy w państwach członkowskich istnieją krajowe inicjatywy obywatelskie?
 3. Czy za pośrednictwem inicjatywy obywatele mogą domagać się zmiany traktatów?
 4. Czy dla organizatorów inicjatywy przewidziane są jakieś fundusze unijne?
 5. Czy można zgłosić inicjatywę, która jest sprzeczna z inną, już zarejestrowaną inicjatywą? Czy można kilkakrotnie zarejestrować tę samą inicjatywę?
 6. Czy organizatorzy mogą wycofać zaproponowaną inicjatywę obywatelską?

Przygotowania i utworzenie komitetu obywatelskiego

 1. Zgodnie z przepisami w komitecie muszą się znaleźć obywatele zamieszkali w co najmniej siedmiu różnych państwach członkowskich. Czy oznacza to, że w komitecie musi być reprezentowanych siedem różnych narodowości, czy też niektórzy członkowie mogą być tej samej narodowości?
 2. Czy obywatele krajów spoza UE mogą być organizatorami inicjatywy lub członkami komitetu obywatelskiego?
 3. Jaki wiek jest wymagany, aby zostać członkiem komitetu obywatelskiego?
 4. Czy aby zostać członkiem komitetu obywatelskiego, trzeba być wpisanym na listę wyborców?
 5. Ilu członków komitetu obywatelskiego trzeba podać, aby zarejestrować proponowaną inicjatywę?
 6. Czy posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą być członkami komitetów obywatelskich?
 7. Jaką rolę pełnią w komitecie osoby wyznaczone do kontaktu?

Rejestracja proponowanej inicjatywy

 1. Jakie informacje są potrzebne do zarejestrowania inicjatywy?
 2. Jakie informacje są publikowane na stronie internetowej po zarejestrowaniu inicjatywy?
 3. W jakim języku można zarejestrować proponowaną inicjatywę?
 4. Czy Komisja zapewnia tłumaczenie zaproponowanych inicjatyw?
 5. Jakimi środkami odwoławczymi dysponuje komitet obywatelski w razie odmowy zarejestrowania zaproponowanej przez niego inicjatywy ze strony Komisji?
 6. Gdzie można znaleźć informacje o proponowanych inicjatywach, które nie zostały zarejestrowane przez Komisję?

Gromadzenie deklaracji poparcia

 1. Kiedy organizatorzy mogą rozpocząć gromadzenie deklaracji poparcia dla danej inicjatywy? Ile czasu mają na ich zebranie?
 2. Czy organizatorzy mogą używać tego samego formularza w wersji drukowanej do zbierania podpisów wszystkich obywateli UE?
 3. Czy formularze muszą być dostępne w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym zbierane są deklaracje poparcia? Czy istnieją jakieś wymogi językowe?
 4. Minimalna wymagana liczba deklaracji poparcia musi pochodzić z co najmniej siedmiu państw członkowskich. Jak traktowane są deklaracje poparcia zebrane w państwach, w których nie osiągnięto minimalnej wymaganej liczby?
 5. Jaki jest minimalny wiek obywateli UE, którzy chcą poprzeć inicjatywę?
 6. Czy aby poprzeć inicjatywę, obywatele UE muszą być wpisani na listę wyborców?
 7. Czy mieszkańcy UE będący obywatelami państw spoza UE mogą poprzeć inicjatywę?
 8. Jeżeli ktoś jest obywatelem jednego państwa członkowskiego, a mieszka w innym, w którym państwie członkowskim jego deklaracja poparcia będzie się liczyła?
 9. Czy obywatele UE zamieszkujący w państwie spoza UE mogą poprzeć inicjatywę? W którym państwie członkowskim ich deklaracje poparcia będą się liczyły?
 10. Czy obywatele popierający inicjatywę mogą mieć pewność, że ich dane osobowe nie zostaną wykorzystane do żadnych innych celów?
 11. Czy organizatorzy mają prawo zachować dane osób popierających inicjatywę do celów późniejszego rozpowszechniania informacji?

Certyfikacja systemu zbierania deklaracji online przez właściwy organ krajowy

 1. Czy obywatele mogą mieć pewność, że podpisanie inicjatywy w internecie jest bezpieczne?
 2. Czy organizatorzy mogą korzystać z więcej niż jednego systemu gromadzenia danych (na przykład z innego systemu w każdym państwie członkowskim)?
 3. Czy organizatorzy mogą we wszystkich państwach członkowskich korzystać z tego samego systemu zbierania deklaracji poparcia online?
 4. Czy organizatorzy mogą się zwrócić do odpowiednich organów krajowych o certyfikację internetowego systemu gromadzenia deklaracji poparcia przed zarejestrowaniem inicjatywy w Komisji?
 5. W jakim formacie organizatorzy mogą przesyłać właściwym organom krajowym do weryfikacji deklaracje poparcia zgromadzone przez internet?
 6. Jakimi środkami odwoławczymi dysponują organizatorzy na wypadek niewydania przez organy krajowe certyfikatów w terminie jednego miesiąca?

Oprogramowanie dla systemu gromadzenia danych online opracowane przez Komisję

 1. Gdzie można znaleźć informacje i porady dotyczące oprogramowania opracowanego przez Komisję?
 2. Czy istnieje możliwość zmodyfikowania oprogramowania udostępnionego przez Komisję?

Weryfikacja deklaracji poparcia przez właściwe organy krajowe

 1. Jakie informacje muszą podać osoby podpisujące deklarację poparcia?
 2. Jak sprawdzane są deklaracje poparcia?
 3. Jakimi środkami odwoławczymi dysponują organizatorzy na wypadek niewydania przez właściwe organy krajowe certyfikatów w terminie trzech miesięcy?

Przedłożenie inicjatywy Komisji

 1. Czy organizatorzy muszą dostarczyć Komisji wszystkie deklaracje poparcia?

Rozpatrzenie inicjatywy przez Komisję i udzielenie przez nią odpowiedzi

 1. Jeżeli w odpowiedzi na inicjatywę obywatelską Komisja zdecyduje się przyjąć wniosek ustawodawczy, jaki jest kolejny etap?
 2. Co się dzieje, jeżeli Komisja zdecyduje się nie podejmować działań, o które zwracają się obywatele za pośrednictwem inicjatywy? Czy istnieją jakieś środki odwoławcze?
Odpowiedzi na pytania dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej

 1. Jaka jest różnica między inicjatywą a petycją?
  Prawo do kierowania petycji do Parlamentu Europejskiego przysługujące obywatelom UE na mocy wcześniejszych traktatów zasadniczo różni się od prawa inicjatywy obywatelskiej wprowadzonego traktatem lizbońskim.
  • Petycje mogą przedkładać, indywidualnie lub wspólnie, obywatele UE oraz osoby fizyczne lub prawne zamieszkujące w państwie członkowskim UE bądź posiadające w nim zarejestrowaną siedzibę.
  • Petycje muszą dotyczyć kwestii wchodzących w zakres działalności Unii Europejskiej i bezpośrednio dotykających osób składających petycję (np. skargi).
  • Petycje kierowane są do Parlamentu Europejskiego jako bezpośredniego przedstawiciela obywateli na szczeblu UE.
  • Jeżeli chodzi o petycje, nie istnieją formalne wymogi dotyczące minimalnej wymaganej liczby podpisów bądź zakresu poparcia w różnych państwach UE.
  • Z kolei europejska inicjatywa obywatelska, o ile poprze ją wystarczająca liczba obywateli w UE, umożliwia zwrócenie się bezpośrednio do Komisji o zaproponowanie aktów prawnych.

  Więcej informacji o petycjach do Parlamentu Europejskiego
 2. Czy w państwach członkowskich istnieją krajowe inicjatywy obywatelskie?

  TAK – w większości państw członkowskich, na szczeblu krajowym, regionalnym bądź lokalnym. Różnią się one znacznie pod względem zakresu i procedury.

  Przykłady krajowych inicjatyw obywatelskich
  Austria, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy.

  Przykłady regionalnych inicjatyw obywatelskich
  Austria, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Szwecja.

  Przykłady lokalnych inicjatyw obywatelskich
  Belgia, Hiszpania, Luksemburg, Niemcy, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

  Kraje spoza UE
  Szwajcaria, Stany Zjednoczone itp.

 3. Czy za pośrednictwem inicjatywy obywatele mogą domagać się zmiany traktatów?

  NIE − zgodnie z traktatem inicjatywy obywatelskie mogą dotyczyć jedynie kwestii, w przypadku których obywatele uważają, że do celów realizacji traktatów potrzebny jest unijny akt prawny.

 4. Czy dla organizatorów inicjatywy przewidziane są jakieś fundusze unijne?

  NIE − nie przewidziano na ten cel środków z funduszy unijnych.

 5. Czy można zgłosić inicjatywę, która jest sprzeczna z inną, już zarejestrowaną inicjatywą? Czy można kilkakrotnie zarejestrować tę samą inicjatywę?

  TAK – przepisy nie przewidują ograniczeń w takich przypadkach.

 6. Czy organizatorzy mogą wycofać zaproponowaną inicjatywę obywatelską?

  TAK – w każdej chwili przed przesłaniem deklaracji poparcia do weryfikacji przez właściwy organ krajowy.

  Wycofanie jest nieodwołalne. Inicjatywy wycofanej nie można zgłosić ponownie, a wraz z jej wycofaniem wszystkie deklaracje poparcia tracą ważność.

  Inicjatywy wycofane – oznaczone jako takie – można będzie nadal zobaczyć w tym portalu w części Zarchiwizowane inicjatywy.

Przygotowania i utworzenie komitetu obywatelskiego

 1. Zgodnie z przepisami w komitecie muszą się znaleźć obywatele zamieszkali w co najmniej siedmiu różnych państwach członkowskich. Czy oznacza to, że w komitecie musi być reprezentowanych siedem różnych narodowości, czy też niektórzy członkowie mogą być tej samej narodowości?

  Decydujące znaczenie ma miejsce zamieszkania. Mogą oni być tej samej narodowości lub nie.

 2. Czy obywatele krajów spoza UE mogą być organizatorami inicjatywy lub członkami komitetu obywatelskiego?

  NIE − członkami komitetu obywatelskiego mogą być tylko obywatele UE (obywatele dowolnych państw członkowskich).

 3. Jaki wiek jest wymagany, aby zostać członkiem komitetu obywatelskiego?

  W niemal wszystkich państwach członkowskich trzeba mieć ukończone 18 lat. Wyjątkiem są obywatele lub osoby zamieszkałe na stałe w Austrii, gdzie wiek minimalny to 16 lat (wiek uprawniający do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego).

 4. Czy aby zostać członkiem komitetu obywatelskiego, trzeba być wpisanym na listę wyborców?

  NIE – wystarczy osiągnąć wiek uprawniający do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (zobacz poprzednie pytanie).

 5. Ilu członków komitetu obywatelskiego trzeba podać, aby zarejestrować proponowaną inicjatywę?

  Komisja przeanalizuje jedynie informacje dotyczące 7 członków zamieszkałych w 7 różnych państwach członkowskich (oprócz posłów do Parlamentu Europejskiego). W formularzu rejestracyjnym należy więc wymienić tylko tych siedmiu członków komitetu.

 6. Czy posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą być członkami komitetów obywatelskich?

  TAK – jednak nie wlicza się ich do celów osiągnięcia minimalnej liczby 7 obywateli zamieszkałych w 7 różnych państwach członkowskich. Dlatego nie mogą oni znaleźć się wśród 7 członków komitetu wymienionych w formularzu rejestracyjnym.

 7. Jaką rolę pełnią w komitecie osoby wyznaczone do kontaktu?

  Osoby wyznaczone do kontaktu – reprezentanci i ich zastępcy – mają prawo do wypowiadania się i podejmowania działań w imieniu komitetu.

  Przez cały czas trwania procedury osoby te są łącznikami pomiędzy komitetem a Komisją Europejską i zajmują się głównie przedkładaniem Komisji materiałów związanych z proponowaną inicjatywą.

  Reprezentant i jego zastępca mają dostęp do konta organizatora i wszelkiej korespondencji otrzymanej od Komisji.

Rejestracja proponowanej inicjatywy

 1. Jakie informacje są potrzebne do zarejestrowania inicjatywy?
  • Tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej (nie więcej niż 100 znaków)
  • Przedmiot (nie więcej niż 200 znaków)
  • Opis celów proponowanej inicjatywy obywatelskiej, w odniesieniu do której wzywa się Komisję do działania (nie więcej niż 500 znaków)
  • Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań
  • Dane osobowe siedmiu członków komitetu obywatelskiego (imiona i nazwiska, adresy pocztowe, obywatelstwo i daty urodzenia) ze wskazaniem reprezentanta i zastępcy oraz ich adresów e-mail
  • dokumenty potwierdzające imiona i nazwiska, adresy pocztowe, obywatelstwa i daty urodzenia 7 członków komitetu obywatelskiego
  • Wszelkie źródła finansowania i wsparcia proponowanej inicjatywy (znane w chwili rejestracji) o wartości przekraczającej 500 euro rocznie na jednego sponsora.

  Organizatorzy mogą również dodać:
  • adres strony internetowej proponowanej inicjatywy (jeżeli taka strona istnieje)
  • załącznik (maks. 5 MB) z bardziej szczegółowymi informacjami na temat przedmiotu, celów i kontekstu proponowanej inicjatywy obywatelskiej
  • projekt aktu prawnego (maks. 5 MB).
 2. Jakie informacje są publikowane na stronie internetowej po zarejestrowaniu inicjatywy?

  Wszelkie informacje związane z proponowaną inicjatywą (tytuł, przedmiot, cele, postanowienia traktatów, które uważają za istotne, oraz inne informacje), jak również dotyczące źródeł wsparcia i finansowania.

  Opublikowane zostaną wyłącznie imiona i nazwiska organizatorów oraz adresy e-mail osób wyznaczonych do kontaktu (reprezentanta i zastępcy).

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

 3. W jakim języku można zarejestrować proponowaną inicjatywę?
  Można posługiwać się dowolnie wybranym językiem urzędowym UE.
 4. Czy Komisja zapewnia tłumaczenie zaproponowanych inicjatyw?

  NIE – to organizatorzy odpowiadają za przetłumaczenie proponowanej inicjatywy na wybrane języki.

  Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji w jednym języku urzędowym organizatorzy mogą przekazać Komisji tłumaczenia inicjatywy na inne języki urzędowe UE (przynajmniej tłumaczenie tytułu, przedmiotu i celów inicjatywy). Przed zamieszczeniem ich w rejestrze Komisja sprawdzi, czy nadesłane wersje językowe nie różnią się zasadniczo od oryginału, jeżeli chodzi o tytuł, przedmiot oraz cele.
 5. Jakimi środkami odwoławczymi dysponuje komitet obywatelski w razie odmowy zarejestrowania zaproponowanej przez niego inicjatywy ze strony Komisji?

  Decyzja o rejestracji jest oparta na podstawach prawych, co oznacza, że może zostać zaskarżona. W przypadku odmowy rejestracji Komisja przekaże organizatorom uzasadnienie swojej decyzji oraz informacje o wszelkich możliwych sądowych i pozasądowych środkach odwoławczych, jakie im przysługują.

  Są to między innymi wniesienie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE lub złożenie skargi (dotyczącej niewłaściwego administrowania) u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.
 6. Gdzie można znaleźć informacje o proponowanych inicjatywach, które nie zostały zarejestrowane przez Komisję?

  Odmowne odpowiedzi Komisji na wnioski o zarejestrowanie proponowanych inicjatyw, które nie spełniały warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie inicjatywy obywatelskiej, można znaleźć tutaj.

Gromadzenie deklaracji poparcia

 1. Kiedy organizatorzy mogą rozpocząć gromadzenie deklaracji poparcia dla danej inicjatywy? Ile czasu mają na ich zebranie?
  Deklaracje poparcia można zbierać od dnia otrzymania potwierdzenia, że Komisja zarejestrowała daną inicjatywę.

  Na zgromadzenie deklaracji poparcia organizatorzy mają rok od dnia zarejestrowania zaproponowanej inicjatywy.

 2. Czy organizatorzy mogą używać tego samego formularza w wersji drukowanej do zbierania podpisów wszystkich obywateli UE?

  NIE – organizatorzy muszą stosować różne formularze w zależności od kraju pochodzenia sygnatariuszy. Oznacza to, że wszyscy sygnatariusze jednego formularza muszą pochodzić z tego samego państwa członkowskiego.

  Organizatorzy muszą wskazać na każdym formularzu, do którego kraju UE zostanie on wysłany. Z formularza korzystać mogą jedynie ci obywatele, którzy mogą udzielić poparcia w danym państwie członkowskim.

 3. Czy formularze muszą być dostępne w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym zbierane są deklaracje poparcia? Czy istnieją jakieś wymogi językowe?

  Organizatorzy mogą zbierać deklaracje poparcia we wszystkich państwach członkowskich w dowolnym języku urzędowym UE.

  Jednak podane w formularzu informacje na temat proponowanej inicjatywy (pkt 5 do 7 załącznika III do rozporządzenia) muszą figurować w jednym z języków, w których zaproponowana inicjatywa została opublikowana na tej stronie.

 4. Minimalna wymagana liczba deklaracji poparcia musi pochodzić z co najmniej siedmiu państw członkowskich. Jak traktowane są deklaracje poparcia zebrane w państwach, w których nie osiągnięto minimalnej wymaganej liczby?

  Te deklaracje poparcia zostaną oczywiście dodane do łącznej liczby podpisów potrzebnej do osiągnięcia progu 1 miliona, jednak te państwa członkowskie nie zostaną wliczone do wymaganej jednej czwartej państw członkowskich.

 5. Jaki jest minimalny wiek obywateli UE, którzy chcą poprzeć inicjatywę?

  W niemal wszystkich państwach członkowskich trzeba mieć ukończone 18 lat. Wyjątkiem są obywatele lub osoby zamieszkałe na stałe w Austrii, gdzie wiek minimalny to 16 lat (wiek uprawniający do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego).

 6. Czy aby poprzeć inicjatywę, obywatele UE muszą być wpisani na listę wyborców?

  NIE – wystarczy osiągnąć wiek uprawniający do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (zobacz poprzednie pytanie).

 7. Czy mieszkańcy UE będący obywatelami państw spoza UE mogą poprzeć inicjatywę?

  NIE – podpisy mogą składać wyłącznie obywatele UE (obywatele państw członkowskich).

 8. Jeżeli ktoś jest obywatelem jednego państwa członkowskiego, a mieszka w innym, w którym państwie członkowskim jego deklaracja poparcia będzie się liczyła?
  W zależności od tego, jakich danych wymagają te państwa członkowskie, można wybrać jedno z nich, nie zapominając o tym, że inicjatywę można podpisać tylko raz. O tym, w którym państwie członkowskim będzie się liczyła deklaracja poparcia, zadecydują dane, które zostaną podane w deklaracji (np. numer paszportu lub numer karty pobytu).
  Przykład:
  Austriak zamieszkały w Estonii może
  • wypełnić formularz wskazany dla Estonii, podając swoje imię i pełne nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo – w takim przypadku jego deklaracja poparcia zostanie zweryfikowana w Estonii i będzie się liczyła jako deklaracja z tego kraju
  • albo wypełnić formularz wskazany dla Austrii, wpisując oprócz wyżej wymienionych danych numer osobistego dokumentu tożsamości znajdującego się na liście zatwierdzonej przez Austrię i podanej w części C załącznika III do rozporządzenia (numer paszportu lub numer dowodu tożsamości) – w takim przypadku jego deklaracja poparcia zostanie zweryfikowana w Austrii i będzie się liczyła jako deklaracja z tego kraju.

  Obywatele mogą podpisać inicjatywę tylko raz.
 9. Czy obywatele UE zamieszkujący w państwie spoza UE mogą poprzeć inicjatywę? W którym państwie członkowskim ich deklaracje poparcia będą się liczyły?

  Zależy to od państwa członkowskiego, którego są obywatelami.

  W zależności od wymogów państw członkowskich mogą oni mieć prawo do podpisania inicjatywy lub nie. Wynika to z faktu, że niektóre państwa członkowskie nie są w stanie zweryfikować deklaracji poparcia swoich obywateli zamieszkałych poza UE.

  Deklaracje poparcia osób, które będą miały możliwość złożenia podpisu, zostaną wliczone do deklaracji weryfikowanych w państwie, którego są obywatelami.

 10. Czy obywatele popierający inicjatywę mogą mieć pewność, że ich dane osobowe nie zostaną wykorzystane do żadnych innych celów?

  Rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej gwarantuje pełną ochronę danych osobowych na wszystkich etapach realizacji inicjatywy przez wszystkie uczestniczące w niej podmioty − organizatorów, państwa członkowskie i Komisję.

  Obowiązujące prawodawstwo w sprawie ochrony danych osobowych ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych do celów europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Organizatorzy, jako „kontrolerzy danych” zgodnie z odnośnymi przepisami krajowymi, odpowiadają za wszelkie wyrządzone przez siebie szkody i - w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia – podlegają odpowiednim karom.

 11. Czy organizatorzy mają prawo zachować dane osób popierających inicjatywę do celów późniejszego rozpowszechniania informacji?

  Nie jako część oficjalnego formularza deklaracji poparcia: dane sygnatariuszy mogą być wykorzystywane jedynie w celu udzielenia poparcia proponowanej inicjatywie zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Organizatorzy mogą jednak zwrócić się do składających podpisy o podanie swoich danych, aby móc informować ich o rozwoju sytuacji, pod warunkiem że będą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Certyfikacja systemu zbierania deklaracji online przez właściwy organ krajowy

 1. Czy obywatele mogą mieć pewność, że podpisanie inicjatywy w internecie jest bezpieczne?

  Gromadzenie deklaracji online można rozpocząć dopiero wtedy, gdy internetowy system gromadzenia deklaracji otrzyma certyfikację odpowiedniego organu krajowego.

  Certyfikacja wymaga sprawdzenia, czy system spełnia minimalne wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymogi techniczne opisane w art. 6 rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej. W tym celu odpowiednie władze muszą sprawdzić, czy dany system jest zgodny ze szczegółowymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1179/2011 ustanawiającym specyfikacje techniczne w odniesieniu do systemów zbierania deklaracji online na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej.

  Dotyczy to również sytuacji, w której organizatorzy korzystają z oprogramowania typu open source stworzonego przez Komisję.

 2. Czy organizatorzy mogą korzystać z więcej niż jednego systemu gromadzenia danych (na przykład z innego systemu w każdym państwie członkowskim)?

  TAK – musieliby jednak uzyskać osobną certyfikację dla każdego z systemów.

 3. Czy organizatorzy mogą we wszystkich państwach członkowskich korzystać z tego samego systemu zbierania deklaracji poparcia online?

  TAK – w przypadku takiego systemu wystarczy jedna certyfikacja przez organ z państwa członkowskiego, w którym przechowywane będą dane.

 4. Czy organizatorzy mogą się zwrócić do odpowiednich organów krajowych o certyfikację internetowego systemu gromadzenia deklaracji poparcia przed zarejestrowaniem inicjatywy w Komisji?

  TAK – zwracając się o certyfikację, będą jednak musieli podać dokładny tytuł proponowanej inicjatywy.

  Jednak to, że system zbierania deklaracji online uzyskał certyfikację, nie oznacza, że Komisja automatycznie podejmie decyzję o zarejestrowaniu danej inicjatywy.

 5. W jakim formacie organizatorzy mogą przesyłać właściwym organom krajowym do weryfikacji deklaracje poparcia zgromadzone przez internet?

  Organizatorzy mogą przesłać deklaracje poparcia właściwym organom krajowym w wersji papierowej lub elektronicznej. Deklaracje poparcia zebrane online można albo wydrukować i przesłać pocztą, albo przesłać elektronicznie w zabezpieczony sposób, np. jako zaszyfrowane pliki na CD-romie. Mogą to być również pliki XML, o ile dany organ krajowy zgadza się przyjąć je w tym formacie. Oprogramowanie opracowane przez Komisję umożliwia eksport deklaracji poparcia w formacie XML.

 6. Jakimi środkami odwoławczymi dysponują organizatorzy na wypadek niewydania przez organy krajowe certyfikatów w terminie jednego miesiąca?

  Organizatorzy mogą korzystać ze środków odwoławczych dostępnych na szczeblu krajowym. Mogą zwrócić się do krajowych organów administracyjnych lub sądowych (w tym do krajowych lub regionalnych rzeczników praw obywatelskich).

  Organizatorzy mogą też wnieść do Komisji Europejskiej skargę o niezastosowanie prawa UE.

Oprogramowanie dla systemu gromadzenia danych online opracowane przez Komisję

 1. Gdzie można znaleźć informacje i porady dotyczące oprogramowania opracowanego przez Komisję?

  Najnowsza wersja tego oprogramowania została zamieszczona na stronie JoinUp, gdzie można znaleźć również poprzednie wersje, a także przydatne informacje i dokumentację na temat pobrania oprogramowania i jego obsługi. Na stronach działów Forums (Forum) oraz News & blogs (Aktualności i blogi) można zadawać pytania na temat oprogramowania, a także znaleźć pytania innych użytkowników wraz z odpowiedziami na nie.

 2. Czy istnieje możliwość zmodyfikowania oprogramowania udostępnionego przez Komisję?

  Oprogramowanie opracowane przez Komisję zawiera niezbędne funkcje umożliwiające zbieranie deklaracji poparcia online zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Organizatorzy mogą jednak zmodyfikować niektóre elementy oprogramowania, aby lepiej dostosować je do swoich potrzeb i preferencji. Ponieważ jest to oprogramowanie typu open source, wszystkie jego elementy mogą zostać zmodyfikowane.

  Jeśli jednak organizatorzy zamierzają korzystać ze zmodyfikowanej wersji oprogramowania, muszą dopilnować, by było ono nadal zgodne z art. 6 ust. 4 rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej oraz z określonymi w rozporządzeniu wykonawczym specyfikacjami technicznymi (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1179/2011).

  Uwaga: Jeśli któraś z podstawowych właściwości systemu zostanie zmieniona, stosowanie oprogramowania nie będzie już gwarantowało zgodności z wymienionymi powyżej przepisami, a właściwy organ krajowy przeprowadzi procedurę certyfikacji, tak jakby system nie korzystał z oprogramowania opracowanego przez Komisję (oprogramowanie pakowane jest z wykorzystaniem uwierzytelnionego kodu, który może zostać zweryfikowany przez właściwy organ krajowy w celu stwierdzenia, czy wersja przedstawiona do certyfikacji nie została zmodyfikowana). Elementy na poziomie bazy danych (np. zasady dotyczące procesu automatycznej weryfikacji wprowadzonych danych) można natomiast zmodyfikować bez naruszania przepisów rozporządzenia.

Weryfikacja deklaracji poparcia przez właściwe organy krajowe

 1. Jakie informacje muszą podać osoby podpisujące deklarację poparcia?

  Zależy to od państwa członkowskiego, z którego pochodzą. Wynika to z tego, że za weryfikowanie deklaracji poparcia i poświadczenie liczby ważnych deklaracji zgromadzonych na ich terytorium odpowiadają państwa członkowskie. Wymagane dane zależą zatem od tego, jakich informacji wymagają poszczególne państwa członkowskie, by móc zweryfikować deklaracje poparcia.

  Mogą to być imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, a w przypadku niektórych państw członkowskich również osobisty numer identyfikacyjny.

  W niektórych państwach członkowskich nie są wymagane niektóre informacje (np. pełny adres bądź data i miejsce urodzenia).

  Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dwóch wzorach formularzy w załączniku III (część A i B) do rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej.

  Jeżeli chodzi o państwa wymagające podania osobistego numeru identyfikacyjnego, w części C załącznika III znajdziesz listę dokumentów/numerów akceptowanych przez różne państwa.

 2. Jak sprawdzane są deklaracje poparcia?

  Organizatorzy muszą przesłać deklaracje poparcia do właściwych organów krajowych, które dokonają ich weryfikacji i potwierdzą liczbę ważnych deklaracji poparcia. Weryfikacja ta może być przeprowadzana na losowo wybranych deklaracjach.

 3. Jakimi środkami odwoławczymi dysponują organizatorzy na wypadek niewydania przez właściwe organy krajowe certyfikatów w terminie trzech miesięcy?

  Organizatorzy mogą korzystać ze środków odwoławczych dostępnych na szczeblu krajowym. Mogą zwrócić się do krajowych organów administracyjnych lub sądowych (w tym do krajowych lub regionalnych rzeczników praw obywatelskich).

  Organizatorzy mogą też wnieść do Komisji skargę o niezastosowanie prawa UE.

Przedłożenie inicjatywy Komisji

 1. Czy organizatorzy muszą dostarczyć Komisji wszystkie deklaracje poparcia?

  NIE – muszą jedynie przesłać za pośrednictwem swojego konta organizatora formularz służący do przedłożenia inicjatywy oraz kopie wszystkich certyfikatów uzyskanych od właściwych organów krajowych i poświadczających osiągnięcie wymaganej liczby głosów poparcia.

Rozpatrzenie inicjatywy przez Komisję i udzielenie przez nią odpowiedzi

 1. Jeżeli w odpowiedzi na inicjatywę obywatelską Komisja zdecyduje się przyjąć wniosek ustawodawczy, jaki jest kolejny etap?

  Wniosek Komisji będzie musiał być przedmiotem właściwej procedury prawnej.

  Aby uzyskać moc prawną, będzie musiał zostać przeanalizowany i zatwierdzony przez ustawodawcę (z reguły Parlament Europejski i Radę, a w niektórych przypadkach tylko przez Radę).

 2. Co się dzieje, jeżeli Komisja zdecyduje się nie podejmować działań, o które zwracają się obywatele za pośrednictwem inicjatywy? Czy istnieją jakieś środki odwoławcze?

  NIE – w przeciwieństwie do decyzji dotyczącej rejestracji ta decyzja oparta jest na analizie politycznej przedmiotu inicjatywy dokonanej przez Komisję i nie podlega procedurze odwoławczej.

  Europejska inicjatywa obywatelska zmusza Komisję do rozważenia propozycji obywateli, lecz nie oznacza konieczności wypełnienia ich postulatów.

  Jednak w przypadku niepodjęcia działań Komisja przedstawi wyraźne uzasadnienie.