Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

 • RSS
Veelgestelde vragen

Algemene vragen en antwoorden over het Europees burgerinitiatief

 1. Wat is het verschil tussen het burgerinitiatief en een petitie?
 2. Bestaan dit soort burgerinitiatieven al in de EU?
 3. Kan men via een burgerinitiatief de EU-Verdragen wijzigen?
 4. Komen de organisatoren van een burgerinitiatief in aanmerking voor EU-financiering?
 5. Mag men een initiatief indienen dat indruist tegen een ander, reeds geregistreerd, initiatief? Mag men hetzelfde initiatief meer dan een keer indienen?
 6. Mogen de organisatoren een ontwerpinitiatief intrekken?
Top

Een burgercomité oprichten

 1. Volgens de regels moeten de leden van het comité uit minstens zeven verschillende EU-landen komen. Moeten ze ook zeven verschillende nationaliteiten hebben, of mogen sommige leden dezelfde nationaliteit hebben?
 2. Mogen niet-EU-burgers een burgerinitiatief organiseren of lid zijn van een burgercomité?
 3. Is er een minimumleeftijd voor leden van een burgercomité?
 4. Moet u in het kiesregister zijn ingeschreven om lid te worden van een burgercomité?
 5. Hoeveel leden van het burgercomité moeten worden genoemd om een initiatief te kunnen registreren?
 6. Mogen leden van het Europees Parlement lid zijn van een burgercomité?
 7. Wat is de rol van de contactpersonen van het comité?
Top

Een burgerinitiatief registreren

 1. Welke informatie moet worden verstrekt voor de registratie van een initiatief?
 2. Welke informatie wordt na registratie van het initiatief openbaar gemaakt op deze website?
 3. In welke talen kan men een initiatief indienen?
 4. Vertaalt de Commissie ontwerpinitiatieven?
 5. Hoe kan het burgercomité bezwaar aantekenen tegen een eventuele weigering van de Commissie om een initiatief te registreren?
 6. Waar kan ik informatie vinden over voorstellen voor initiatieven die niet door de Commissie geregistreerd zijn?
Top

Steunbetuigingen verzamelen

 1. Wanneer kunnen de organisatoren beginnen steunbetuigingen te verzamelen voor hun initiatief? Hoeveel tijd hebben ze daarvoor?
 2. Mogen de organisatoren voor alle EU-burgers hetzelfde papieren steunbetuigingsformulier gebruiken?
 3. Moeten de formulieren zijn opgesteld in een officiële taal van het EU-land waar de handtekeningen worden verzameld? Worden er eisen gesteld op het vlak van de talen?
 4. De organisatoren moeten een minimumaantal steunbetuigingen verzamelen in ten minste zeven EU-landen. Wat gebeurt er met de steunbetuigingen die zijn verzameld in landen waar het minimum niet wordt gehaald?
 5. Is er een minimumleeftijd voor EU-burgers die steun willen betuigen aan een initiatief?
 6. Moet een EU-burger in het kiesregister zijn ingeschreven om een steunbetuiging te mogen ondertekenen?
 7. Mogen niet-EU-burgers die in de EU wonen, meedoen aan een initiatief?
 8. Bij welk land wordt een steunbetuiging geteld van een persoon die de nationaliteit heeft van een EU-land maar in een ander EU-land woont?
 9. Mogen EU-burgers die buiten de EU wonen, een initiatief ondertekenen? In welke EU-land worden hun steunbetuigingen meegeteld?
 10. Hoe kunnen burgers die steun geven aan een initiatief, er zeker van zijn dat hun persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt?
 11. Mogen de organisatoren de gegevens van de ondertekenaars bewaren en doorgeven?
Top

Laat uw online-inzamelingssysteem certificeren door de bevoegde nationale autoriteiten

 1. Kunnen burgers erop rekenen dat online initiatieven goed beveiligd zijn?
 2. Mogen de organisatoren meerdere systemen voor het verzamelen van handtekeningen gebruiken (bijv. een per EU-land)?
 3. Mogen de organisatoren handtekeningen online verzamelen in alle landen van de EU?
 4. Mogen de organisatoren de betrokken nationale autoriteit vragen hun systeem voor het verzamelen van handtekeningen via internet te certificeren voordat de Commissie hun initiatief geregistreerd heeft?
 5. In welk formaat moeten de organisatoren de online gegeven steunbetuigingen voor controle opsturen naar de bevoegde nationale autoriteit?
 6. Tot wie moeten de organisatoren zich wenden als de bevoegde nationale autoriteit verzuimt het certificaat binnen een maand af te geven?
Top

Door de Commissie ontwikkelde software voor het online-inzamelingssysteem

 1. Waar vind ik informatie over de door de Commissie ontwikkelde software?
 2. Mag ik de door de Commissie ontwikkelde software aanpassen?
Top

Controle van de steunbetuigingen door de bevoegde nationale autoriteiten

 1. Welke informatie moeten ondertekenaars geven in hun steunbetuiging?
 2. Hoe worden de steunbetuigingen gecontroleerd?
 3. Tot wie moeten de organisatoren zich wenden als de bevoegde nationale autoriteiten verzuimen de certificaten binnen drie maanden af te geven?
Top

Het initiatief indienen bij de Commissie

 1. Moeten de organisatoren alle steunbetuigingen bij de Commissie indienen?
Top

Beoordeling en antwoord van de Commissie

 1. Wat gebeurt er nadat de Commissie een wetgevingsvoorstel heeft gedaan naar aanleiding van een burgerinitiatief?
 2. Wat gebeurt er als de Commissie geen gevolg geeft aan een burgerinitiatief? Kan men in beroep gaan tegen deze beslissing?
Algemene vragen en antwoorden over het Europees burgerinitiatief

 1. Wat is het verschil tussen het burgerinitiatief en een petitie?
  Het recht om een petitie in te dienen bij het Europees Parlement, dat al langer bestaat, is wezenlijk anders dan het bij het Verdrag van Lissabon ingevoerde burgerinitiatief.
  • Elke Europese burger, alsook in de EU gevestigde bedrijven, organisaties en verenigingen, hebben het recht een petitie in te dienen, individueel of samen met andere burgers of organisaties.
  • Petities moeten gaan over zaken die onder de bevoegdheden van de EU vallen en die de indiener(s) direct aangaan (zoals bij een klacht).
  • Petities zijn gericht tot het Europees Parlement, de rechtstreeks door de burgers verkozen vertegenwoordiging op EU-niveau.
  • Petities stellen geen formele eisen aan het aantal handtekeningen of het aantal landen waaruit de steun afkomstig is.
  • Het burgerinitiatief daarentegen biedt de Europese burger de mogelijkheid de Commissie rechtstreeks op te roepen een nieuw wetsvoorstel in te dienen, als er tenminste voldoende steun voor is.

  Meer over petities aan het Europees Parlement
 2. Bestaan dit soort burgerinitiatieven al in de EU?

  JA, de meeste landen van de EU kennen dergelijke initiatieven, op nationaal, regionaal of lokaal niveau. Er zijn wel grote verschillen op het vlak van de procedure en de onderwerpen die zijn toegestaan.

  Voorbeelden van nationale burgerinitiatieven
  Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje

  Voorbeelden van regionale burgerinitiatieven
  Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Spanje, Zweden

  Voorbeelden van lokale burgerinitiatieven
  België, Duitsland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Slovenië, Spanje, Zweden

  Buiten de EU
  VS, Zwitserland, enz.

 3. Kan men via een burgerinitiatief de EU-Verdragen wijzigen?

  NEE, volgens de EU-verdragen kunnen de initiatiefnemers met een burgerinitiatief alleen vragen een voorstel te doen om op de EU-verdragen gebaseerde wetgeving vast te stellen.

 4. Komen de organisatoren van een burgerinitiatief in aanmerking voor EU-financiering?

  NEE, hiervoor is geen EU-financiering beschikbaar.

 5. Mag men een initiatief indienen dat indruist tegen een ander, reeds geregistreerd, initiatief? Mag men hetzelfde initiatief meer dan een keer indienen?

  JA, de regels bevatten geen beperkingen in die zin.

 6. Mogen de organisatoren een ontwerpinitiatief intrekken?

  JA, dat mag, zolang ze de steunbetuigingen nog niet voor controle hebben opgestuurd naar een van de bevoegde nationale autoriteiten.

  Intrekking is onherroepelijk. Als een initiatief wordt ingetrokken vervalt het volledig en worden alle ingezamelde steunbetuigingen nietig.

  Ingetrokken initiatieven kunnen, voor zover als zodanig aangemerkt, nog wel geraadpleegd kunnen worden op deze website onder Voorbije initiatieven.

Top

Een burgercomité oprichten

 1. Volgens de regels moeten de leden van het comité uit minstens zeven verschillende EU-landen komen. Moeten ze ook zeven verschillende nationaliteiten hebben, of mogen sommige leden dezelfde nationaliteit hebben?

  Het land van verblijf is doorslaggevend. Ze mogen dezelfde nationaliteit hebben of ook verschillende.

 2. Mogen niet-EU-burgers een burgerinitiatief organiseren of lid zijn van een burgercomité?

  NEE, de leden van een burgercomité moeten EU-burgers zijn, dus de nationaliteit hebben van een van de EU-landen.

 3. Is er een minimumleeftijd voor leden van een burgercomité?

  Om lid te worden van een burgercomité moet u 18 jaar zijn, behalve als u Oostenrijker bent of in Oostenrijk woont. In dat geval is 16 jaar (de minimumleeftijd om in Oostenrijk aan de Europese verkiezingen deel te nemen) oud genoeg.

 4. Moet u in het kiesregister zijn ingeschreven om lid te worden van een burgercomité?

  NEE, u moet alleen oud genoeg zijn om deel te nemen aan de Europese verkiezingen (zie vorige vraag).

 5. Hoeveel leden van het burgercomité moeten worden genoemd om een initiatief te kunnen registreren?

  De Commissie onderzoekt enkel de gegevens van zeven leden uit zeven verschillende EU-landen. Europarlementariërs mogen geen lid van een burgercomité zijn. Alleen de zeven leden van het comité moeten worden genoemd in het registratieformulier.

 6. Mogen leden van het Europees Parlement lid zijn van een burgercomité?

  JA, maar ze tellen niet mee voor het aantal van zeven burgers uit zeven verschillende EU-landen. Zij mogen dus niet worden genoemd in het registratieformulier als de zeven leden van het comité.

 7. Wat is de rol van de contactpersonen van het comité?

  De contactpersonen (de vertegenwoordiger en zijn/haar plaatsvervanger) mogen het comité in woord en daad vertegenwoordigen.

  Zij verzorgen het contact tussen het comité en de Europese Commissie tijdens de hele procedure en bezorgen de Commissie alle documenten die voor de procedure zijn vereist.

  Beiden krijgen toegang tot de gebruikersaccount van de organisator en ontvangen alle correspondentie van de Commissie.

Top

Een burgerinitiatief registreren

 1. Welke informatie moet worden verstrekt voor de registratie van een initiatief?
  • Titel van het voorgestelde burgerinitiatief (maximaal 100 tekens)
  • Onderwerp (maximaal 200 tekens)
  • Beschrijving van de doelstellingen van het voorgestelde burgerinitiatief waarop de Commissie wordt verzocht te reageren (maximaal 500 tekens)
  • Bepalingen in de EU-Verdragen die u relevant acht voor de voorgestelde maatregel
  • Volledige naam, adres, e-mailadres, nationaliteit en geboortedatum van de zeven leden van het burgercomité, plus naam en e-mailadres van de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger
  • documenten waaruit de naam, het adres, de nationaliteit en de geboortedatum van elk van de zeven leden van het burgercomité blijkt
  • Alle bronnen van steun en financiering voor het burgerinitiatief ter waarde van meer dan 500 euro per jaar per sponsor (op het moment van registratie)

  Facultatieve gegevens:
  • het adres van de eventuele website van het initiatief
  • een bijlage (max. 5 MB) met nadere informatie over het onderwerp, de doelstellingen en de achtergrond van het voorgestelde burgerinitiatief.
  • Eventueel uw wetsvoorstel (max. 5 MB).
 2. Welke informatie wordt na registratie van het initiatief openbaar gemaakt op deze website?

  Alle gegevens over het voorgestelde initiatief (titel, onderwerp, doelstellingen, door de organisatoren relevant gevonden EU-Verdragsbepalingen en andere informatie) en over de steunverleners en geldschieters.

  Bescherming van persoonsgegevens: alleen voor- en achternaam en e-mailadres van de contactpersonen (vertegenwoordiger en plaatsvervanger) worden openbaar gemaakt.

  Zie de privacyverklaring voor meer informatie.

 3. In welke talen kan men een initiatief indienen?
 4. Vertaalt de Commissie ontwerpinitiatieven?

  NEE, de organisatoren zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele vertalingen.

  Na registratie van het initiatief in een van de officiële talen van de EU kunnen de organisatoren vertalingen van hun initiatief in andere officiële EU-talen indienen (in ieder geval van titel, onderwerp en doelstelingen). Alvorens ze in het register op te nemen gaat de Commissie na of titel, onderwerp en doelstellingen niet duidelijk of significant afwijken van de originele versie.
 5. Hoe kan het burgercomité bezwaar aantekenen tegen een eventuele weigering van de Commissie om een initiatief te registreren?

  De beslissing tot registratie is gebaseerd op juridische gronden. It can therefore be contested. If registration is refused, the Commission will inform the organisers of the reasons and all possible judicial and extra-judicial remedies available to them.

  Denk hierbij aan een procedure voor het Europese Hof van Justitie of een klacht wegens wanbestuur bij de Europese Ombudsman.
 6. Waar kan ik informatie vinden over voorstellen voor initiatieven die niet door de Commissie geregistreerd zijn?

  De afwijzingen door de Commissie van voorstellen voor initiatieven die niet aan de registratievereisten van de burgerinitiatiefverordening voldeden, vindt u hier.

Top

Steunbetuigingen verzamelen

 1. Wanneer kunnen de organisatoren beginnen steunbetuigingen te verzamelen voor hun initiatief? Hoeveel tijd hebben ze daarvoor?
  Het verzamelen van steunbetuigingen kan beginnen zodra de Commissie de registratie van het initiatief bevestigt.

  De organisatoren hebben een jaar de tijd voor het verzamelen van steunbetuigingen vanaf de datum van registratie van het initiatief.

 2. Mogen de organisatoren voor alle EU-burgers hetzelfde papieren steunbetuigingsformulier gebruiken?

  NEE, de organisatoren moeten speciale formulieren gebruiken die voldoen aan het model voor het land waar de ondertekenaar vandaan komt. Dat houdt in dat alle ondertekenaars van een formulier uit hetzelfde EU-land moeten komen.

  Op elk formulier moeten de organisatoren eerst aangeven voor welk EU-land het bestemd is. Alleen burgers die een steunbetuiging voor dat land mogen ondertekenen, mogen dit formulier gebruiken.

 3. Moeten de formulieren zijn opgesteld in een officiële taal van het EU-land waar de handtekeningen worden verzameld? Worden er eisen gesteld op het vlak van de talen?

  De organisatoren mogen handtekeningen verzamelen in alle landen en in alle officiële talen van de EU.

  Het gedeelte van het formulier met informatie over het voorgestelde initiatief (punten 5 t/m 7 van bijlage III van de verordening) moet echter zijn gesteld in een van de talen waarin het initiatief op deze website is gepubliceerd.

 4. De organisatoren moeten een minimumaantal steunbetuigingen verzamelen in ten minste zeven EU-landen. Wat gebeurt er met de steunbetuigingen die zijn verzameld in landen waar het minimum niet wordt gehaald?

  De steunbetuigingen uit landen waar het minimum niet wordt bereikt, worden natuurlijk opgeteld bij het totaal aantal handtekeningen dat nodig is om de drempel van een miljoen te bereiken, maar deze landen tellen niet mee voor de eis dat een kwart van alle EU-landen het initiatief moet steunen.

 5. Is er een minimumleeftijd voor EU-burgers die steun willen betuigen aan een initiatief?

  Om lid te worden van een burgercomité moet u 18 jaar zijn, behalve als u Oostenrijker bent of in Oostenrijk woont. In dat geval is 16 jaar (de minimumleeftijd om in Oostenrijk aan de Europese verkiezingen deel te nemen) oud genoeg.

 6. Moet een EU-burger in het kiesregister zijn ingeschreven om een steunbetuiging te mogen ondertekenen?

  NEE, u moet alleen oud genoeg zijn om te stemmenbij de Europese verkiezingen (zie vorige vraag).

 7. Mogen niet-EU-burgers die in de EU wonen, meedoen aan een initiatief?

  NEE, alleen EU-burgers (die dus de nationaliteit van een EU-land hebben) mogen meedoen.

 8. Bij welk land wordt een steunbetuiging geteld van een persoon die de nationaliteit heeft van een EU-land maar in een ander EU-land woont?
  Afhankelijk van de gegevens die deze EU-landen vragen, is het mogelijk dat de betrokkene tussen beide landen kan kiezen, maar hij/zij mag slechts één keer een initiatief steunen. De gegevens die de betrokkene in zijn/haar steunbetuiging vermeldt (d.w.z. het paspoortnummer of verblijfskaartnummer) bepaalt voor welk land die steunbetuiging meetelt.
  Voorbeeld
  Een Oostenrijker die in Estland woont, kan ofwel
  • het formulier voor Estland invullen en daarbij alle voornamen, achternamen, adres, geboortedatum en -plaats en nationaliteit vermelden, in welk geval zijn/haar steunverklaring in Estland wordt gecontroleerd en ook voor Estland meetelt,
  • of het Oostenrijkse formulier invullen (met naast bovengenoemde gegevens ook een door Oostenrijk erkend nationaal persoonlijk identificatiedocumentnummer, zie de lijst in deel C van bijlage III van de verordening) zodat zijn steunbetuiging wordt gecontroleerd en meegeteld in Oostenrijk.

  Uiteraard mag u maar één keer steun betuigen aan een initiatief.
 9. Mogen EU-burgers die buiten de EU wonen, een initiatief ondertekenen? In welke EU-land worden hun steunbetuigingen meegeteld?

  Of EU-burgers die buiten de EU wonen mogen meedoen, hangt af van hun nationaliteit.

  Als gevolg van de gegevens die sommige EU-landen vragen, kan het voorkomen dat zij niet kunnen tekenen. Sommige EU-landen kunnen namelijk bepaalde gegevens niet controleren voor onderdanen die buiten de EU wonen.

  De handtekeningen van diegenen die wel mee kunnen doen, worden meegeteld in het EU-land van hun nationaliteit.

 10. Hoe kunnen burgers die steun geven aan een initiatief, er zeker van zijn dat hun persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt?

  De verordening over het burgerinitiatief voorziet in bescherming van persoonsgegevens tijdens de organisatie en behandeling van een burgerinitiatief. Alle betrokken partijen (organisatoren, EU-landen en Commissie) zijn daartoe verplicht.

  De bestaande privacywetgeving is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een burgerinitiatief. De organisatoren zijn verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens in de zin van de privacywetgeving. Op grond van het nationale recht kunnen ze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Bovendien voorziet de verordening in sancties voor overtredingen.

 11. Mogen de organisatoren de gegevens van de ondertekenaars bewaren en doorgeven?

  Niet voor zover die gegevens alleen op het officiële steunverklaringsformulier voorkomen: deze gegevens mogen volgens artikel 12, lid 3, van de burgerinitiatiefverordening alleen worden gebruikt ter ondersteuning van het betrokken burgerinitiatief. Burgerinitiatiefverordening De organisatoren mogen de ondertekenaars wel om toestemming vragen om hun contactgegevens apart te bewaren om ze op de hoogte te houden, op voorwaarde dat ze zich aan de privacywetgeving houden.

Top

Laat uw online-inzamelingssysteem certificeren door de bevoegde nationale autoriteiten

 1. Kunnen burgers erop rekenen dat online initiatieven goed beveiligd zijn?

  De organisatoren kunnen pas beginnen handtekeningen te verzamelen via internet als de bevoegde nationale instantie hun online systeem voor het verzamelen van steunbetuigingen heeft gecertificeerd.

  Voor certificering moet worden gecontroleerd of het systeem voldoet aan de veiligheidseisen en technische normen van artikel 6 van de burgerinitiatiefverordening. Daartoe gaan de autoriteiten na of het systeem aan de technische specificaties voldoet van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1179/2011 van de Commissie tot vaststelling van technische specificaties voor systemen voor het online verzamelen van steunbetuigingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief.

  Certificering is ook verplicht als de organisatoren werken met de open-sourcesoftware die de Commissie ter beschikking stelt.

 2. Mogen de organisatoren meerdere systemen voor het verzamelen van handtekeningen gebruiken (bijv. een per EU-land)?

  JA, maar de systemen moeten wel afzonderlijk worden gecertificeerd.

 3. Mogen de organisatoren handtekeningen online verzamelen in alle landen van de EU?

  JA, een systeem voor alle landen zou maar een keer moeten worden gecertificeerd, door het EU-land waar de gegevens worden opgeslagen.

 4. Mogen de organisatoren de betrokken nationale autoriteit vragen hun systeem voor het verzamelen van handtekeningen via internet te certificeren voordat de Commissie hun initiatief geregistreerd heeft?

  JA, maar zij moeten bij hun certificatieverzoek wel de precieze titel van het voorgestelde burgerinitiatief vermelden.

  Certificering van het systeem voor het verzamelen van steunbetuigingen via internet staat volledig los van registratie van het initiatief door de Commissie.

 5. In welk formaat moeten de organisatoren de online gegeven steunbetuigingen voor controle opsturen naar de bevoegde nationale autoriteit?

  De organisatoren mogen de steunbetuigingen op papier of elektronisch opsturen naar de bevoegde nationale autoriteiten. Online verzamelde steunbetuigingen mogen afgedrukt worden en op papier worden ingestuurd ofwel in beveiligd elektronisch formaat (bijvoorbeeld als geëncrypteerde bestanden op cd-rom) worden ingezonden. Als de nationale autoriteit daarmee instemt, mogen de bestanden ook in XML-formaat worden opgestuurd. Met de door de Commissie ontwikkelde software kunnen de steunbetuigingen in XML-formaat worden geëxporteerd.

 6. Tot wie moeten de organisatoren zich wenden als de bevoegde nationale autoriteit verzuimt het certificaat binnen een maand af te geven?

  De organisatoren kunnen gebruik maken van de nationale middelen om een klacht in te dienen bij de nationale overheid, bij de rechter of bij een nationale of regionale ombudsman.

  De organisatoren mogen ook een klacht indienen bij de Europese Commissie wegens niet-toepassing van het EU-recht.

Top

Door de Commissie ontwikkelde software voor het online-inzamelingssysteem

 1. Waar vind ik informatie over de door de Commissie ontwikkelde software?

  De laatste versie van de software kunt u via JoinUp downloaden. U vindt daar ook oudere versies, uitleg over het downloaden van de software en de configuratiehandleiding. Bovendien kunt in de "Forums" en bij "News & blogs" zelf vragen stellen over de software, maar ook profiteren van de vragen en antwoorden van andere gebruikers.

 2. Mag ik de door de Commissie ontwikkelde software aanpassen?

  De door de Commissie ontwikkelde software biedt alles wat nodig is voor het online inzamelen van steunbetuigingen volgens de regels die beantwoorden aan de burgerinitiatiefverordening. U mag de software aanpassen zodat deze beter aan uw behoeften en voorkeuren beantwoordt. Omdat het om open-sourcesoftware gaat, mag u alle onderdelen ervan aanpassen.

  U moet er wel voor zorgen dat de gewijzigde versie nog steeds beantwoordt aan de eisen van artikel 6, lid 4, van de burgerinitiatiefverordening en aan de specificaties van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1179/2011 van de Commissie.

  Als u de software ingrijpend verandert, is niet langer gegarandeerd dat aan bovenstaande bepalingen is voldaan. De bevoegde nationale autoriteit volgt dan de certificeringsprocedure voor een systeem dat niet gebruikmaakt van de door de Commissie ontwikkelde software. De software is beschermd met een hashcode die door de autoriteit kan worden gecontroleerd om na te gaan of de voor certificering aangeboden software gewijzigd is. Op databaseniveau kunt u elementen wijzigen (bijv. de automatische validering van de ingevoerde gegevens) zonder de overeenstemming met de verordening in gevaar te brengen.

Top

Controle van de steunbetuigingen door de bevoegde nationale autoriteiten

 1. Welke informatie moeten ondertekenaars geven in hun steunbetuiging?

  Dat hangt af van het EU-land waar zij vandaan komen. Elk EU-land moet namelijk zelf nagaan of de ingediende steunbetuigingen geldig zijn en moet verklaren hoeveel geldige steunbetuigingen er daar zijn ingediend. Het bepaalt daarom ook zelf welke gegevens daarvoor nodig zijn.

  Meestal worden naam, adres, geboortedatum en -plaats en nationaliteit gevraagd. Sommige landen vragen ook een persoonsnummer, paspoortnummer of identiteitskaartnummer.

  In andere landen zijn bepaalde gegevens juist niet nodig (zoals volledig adres, geboortedatum en -plaats).

  Meer informatie vindt u in de twee modelformulieren voor steunbetuigingen in bijlage III (delen A en B) van de burgerinitiatiefverordening.

  In deel C van bijlage III vindt u welke documenten of documentnummers elk land aanvaardt.

 2. Hoe worden de steunbetuigingen gecontroleerd?

  De organisatoren moeten de steunbetuigingen naar de bevoegde nationale autoriteiten sturen. Die controleren de steunbetuigingen en stellen het aantal geldige steunbetuigingen vast. Zij mogen daarbij gebruik maken van steekproeven.

 3. Tot wie moeten de organisatoren zich wenden als de bevoegde nationale autoriteiten verzuimen de certificaten binnen drie maanden af te geven?

  De organisatoren kunnen gebruik maken van de nationale middelen om een klacht in te dienen bij de nationale overheid, bij de rechter of bij een nationale of regionale ombudsman.

  De organisatoren mogen ook een klacht indienen bij de Europese Commissie wegens niet-toepassing van het EU-recht.

Top

Het initiatief indienen bij de Commissie

 1. Moeten de organisatoren alle steunbetuigingen bij de Commissie indienen?

  NEE, zij hoeven alleen het indieningsformulier en alle certificaten die zij van de bevoegde nationale autoriteiten hebben ontvangen en waaruit blijkt dat het vereiste aantal steunbetuigingen is bereikt, via hun gebruikersaccount op de website in te dienen.

Top

Beoordeling en antwoord van de Commissie

 1. Wat gebeurt er nadat de Commissie een wetgevingsvoorstel heeft gedaan naar aanleiding van een burgerinitiatief?

  Als de Commissie wel een voorstel doet, moet dat de gebruikelijke wetgevingsprocedure doorlopen.

  Voordat het voorstel wetgeving wordt, moet de wetgever, meestal het Europees Parlement en de Raad, in sommige gevallen alleen de Raad, het voorstel behandelen en goedkeuren.

 2. Wat gebeurt er als de Commissie geen gevolg geeft aan een burgerinitiatief? Kan men in beroep gaan tegen deze beslissing?

  NEE, deze beslissing is, in tegenstelling tot de beslissing tot registratie, gebaseerd op een politiek oordeel dat de Commissie velt over de inhoud van het initiatief. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

  Het burgerinitiatief dwingt de Commissie ertoe het desbetreffende onderwerp op haar agenda te plaatsen en het als verzoek van de Europese burger ernstig in overweging te nemen, maar de Commissie is niet verplicht het voorstel over te nemen.

  Als de Commissie het initiatief naast zich neerlegt, moet ze dat besluit duidelijk motiveren.