Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

 • RSS
Najčešća pitanja

Opća pitanja o europskoj građanskoj inicijativi (ECI)

 1. Koja je razlika između europske građanske inicijative i peticije?
 2. Postoje li građanske inicijative u državama članicama?
 3. Mogu li građani europskom građanskom inicijativom zahtijevati reviziju Ugovorâ?
 4. Postoji li financijska potpora EU-a za organizatore europske građanske inicijative?
 5. Je li moguće predstaviti inicijativu koja je u suprotnosti s drugom inicijativom koja je u tijeku? Je li moguće predstaviti istu inicijativu nekoliko puta?
 6. Mogu li organizatori povući predloženu građansku inicijativu?
Vrh

Priprema i osnivanje građanskog odbora

 1. U skladu s pravilima odbor mora imati članove koji žive u sedam različitih država članica. Znači li to da članovi moraju imati i sedam različitih državljanstava ili neki članovi mogu imati isto državljanstvo?
 2. Mogu li državljani trećih zemalja organizirati građansku inicijativu / biti članovi građanskog odbora?
 3. Koliko godina moraju imati građani kako bi postali članovi građanskog odbora?
 4. Moraju li građani biti upisani na popis birača kako bi postali članovi građanskog odbora?
 5. Koliko se članova građanskog odbora mora navesti kako bi se registrirala predložena inicijativa?
 6. Mogu li zastupnici u Europskom parlamentu biti članovi građanskog odbora?
 7. Koja je uloga osoba za kontakt građanskog odbora?
Vrh

Registracija predložene inicijative

 1. Koje su informacije potrebne za registraciju predložene inicijative?
 2. Koje će se informacije objaviti na ovom web-mjestu nakon što se inicijativa registrira?
 3. Na kojem je jeziku moguće registrirati predloženu inicijativu?
 4. Omogućuje li Komisija prijevode predložene inicijative?
 5. Koja pravna sredstva građanski odbor ima na raspolaganju u slučaju da Komisija odbije registraciju njegove predložene inicijative?
 6. Gdje je moguće pronaći informacije o predloženim inicijativama koje Komisija nije registrirala?
Vrh

Prikupljanje izjava o potpori

 1. Kada organizatori mogu početi prikupljati izjave o potpori za svoju predloženu inicijativu? Koliko ih dugo moraju prikupljati?
 2. Mogu li organizatori upotrebljavati isti papirnati obrazac za prikupljanje potpisa svih građana EU-a?
 3. Moraju li obrasci biti na službenom jeziku države članice u kojoj se izjave o potpori prikupljaju? Je li propisano kojim se jezikom treba služiti?
 4. Mora se prikupiti najmanji potrebni broj izjava o potpori u barem sedam država članica. Što se događa s izjavama o potpori prikupljenima u državama članicama u kojima nije dosegnut najmanji broj?
 5. Koliko godina moraju imati građani EU-a kako bi poduprli inicijativu?
 6. Moraju li građani biti upisani na popis birača kako bi poduprli inicijativu?
 7. Može li državljanin treće zemlje s boravištem u EU-u poduprijeti inicijativu?
 8. Ako je osoba državljanin jedne države članice, a živi u drugoj, u kojoj će se državi članici njezina izjava o potpori uzeti u obzir?
 9. Može li državljanin države članice s boravištem izvan EU-a poduprijeti inicijativu? U kojoj će se državi članici njegova izjava o potpori uzeti u obzir?
 10. Mogu li građani koji podupiru inicijativu biti sigurni da se njihovi osobni podaci neće upotrebljavati u druge svrhe?
 11. Mogu li organizatori zadržati podatke potpisnika za daljnje širenje informacija?
Vrh

Potvrđivanje internetskog susatava prikupljanja od strane nadležnog nacionalnog tijela

 1. Mogu li građani biti sigurni da je podupiranje inicijative internetom sigurno?
 2. Mogu li se organizatori koristiti više od jednim sustavom prikupljanja (npr. jednim po državi članici)?
 3. Mogu li organizatori upotrijebiti jedan sustav internetskog prikupljanja za sve države članice?
 4. Mogu li organizatori zahtijevati od relevantnog nacionalnog tijela potvrdu sustava internetskog prikupljanja prije registracije svoje predložene inicijative kod Komisije?
 5. U kojem formatu organizatori mogu nadležnim nacionalnim tijelima slati internetski prikupljene izjave o potpori na provjeru?
 6. Koja pravna sredstva organizatori imaju na raspolaganju u slučaju da nadležno nacionalno tijelo ne izda potvrdu u roku od mjesec dana?
Vrh

Računalni program Komisije za sustave internetskog prikupljanja

 1. Gdje se mogu pronaći informacije i smjernice o računalnom programu koji je razvila Komisija?
 2. Može li se mijenjati računalni program koji je razvila Komisija?
Vrh

Provjera izjava o potpori od strane nadležnih nacionalnih tijela

 1. Koje informacije potpisnici moraju navesti u svojoj izjavi o potpori?
 2. Kako se izjave o potpori provjeravaju?
 3. Koja pravna sredstva organizatori imaju na raspolaganju u slučaju da nadležno nacionalno tijelo ne izda potvrde u roku od tri mjeseca?
Vrh

Podnošenje inicijative Komisiji

 1. Moraju li organizatori Komisiji dostaviti sve izjave o potpori?
Vrh

Ispitivanje i odgovor Komisije

 1. Odluči li Komisija donijeti zakonodavni prijedlog kao odgovor na građansku inicijativu, koji su sljedeći koraci?
 2. Što se događa u slučaju da Komisija ništa ne poduzme u odnosu na građansku inicijativu? Postoje li pravna sredstva?
Opća pitanja o europskoj građanskoj inicijativi (ECI)

 1. Koja je razlika između europske građanske inicijative i peticije?
  Pravo podnošenja peticije Europskom parlamentu koje je već postojalo na temelju prijašnjih Ugovorâ znatno se razlikuje od građanske inicijative koja je uvedena Ugovorom iz Lisabona.
  • Peticije mogu podnijeti građani Unije te fizičke ili pravne osobe koje imaju boravište odnosno registrirano sjedište u državi članici, individualno ili zajedno s drugim građanima ili osobama.
  • Peticije se moraju odnositi na predmete koji ulaze u nadležnost Unije i koji se izravno tiču autora peticija (npr. pritužba).
  • Peticije se upućuju Europskom parlamentu koji izravno predstavlja građane na razini EU-a.
  • Kod peticija se formalno ne traži najmanji broj potpisa ili potpore u različitim državama članicama.
  • Građanska inicijativa, pak, građanima omogućuje izravno poticanje Komisije na donošenje novih prijedloga zakonodavnih akata ako se diljem EU-a prikupi dovoljna potpora.

  Više o peticijama Europskom parlamentu.
 2. Postoje li građanske inicijative u državama članicama?

  DA – u većini država članica postoje nacionalne, regionalne ili lokalne inicijative, čije se područje primjene i postupak znatno razlikuju.

  Primjeri nacionalnih građanskih inicijativa
  Austrija, Italija, Latvija, Litva, Mađarska, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska.

  Primjeri regionalnih građanskih inicijativa
  Austrija, Nizozemska, Njemačka, Španjolska, Švedska.

  Primjeri lokalnih građanskih inicijativa
  Belgija, Italija, Luksemburg, Mađarska, Njemačka, Slovenija, Španjolska, Švedska.

  Treće zemlje
  SAD, Švicarska itd.

 3. Mogu li građani europskom građanskom inicijativom zahtijevati reviziju Ugovorâ?

  NE – u skladu s Ugovorom građanske se inicijative mogu odnositi samo na predmete u kojima građani smatraju da je za provedbu Ugovorâ potreban zakonodavni akt Unije.

 4. Postoji li financijska potpora EU-a za organizatore europske građanske inicijative?

  NE – u tu svrhu nisu predviđena financijska sredstva EU-a.

 5. Je li moguće predstaviti inicijativu koja je u suprotnosti s drugom inicijativom koja je u tijeku? Je li moguće predstaviti istu inicijativu nekoliko puta?

  DA – u pravilima nema ograničenja koja bi to zabranjivala.

 6. Mogu li organizatori povući predloženu građansku inicijativu?

  DA – u bilo kojem trenutku prije nego što nadležnim nacionalnim tijelima pošalju izjave o potpori na provjeru.

  Povlačenje inicijative nepovratan je postupak. Povučenu inicijativu nije moguće ponovo pokrenuti, a sve prikupljene izjave o potpori postaju ništavne.

  Inicijativama koje su označene kao povučene i dalje će se moći pristupiti na ovom web-mjestu u odjeljku Arhivirane inicijative.

Vrh

Priprema i osnivanje građanskog odbora

 1. U skladu s pravilima odbor mora imati članove koji žive u sedam različitih država članica. Znači li to da članovi moraju imati i sedam različitih državljanstava ili neki članovi mogu imati isto državljanstvo?

  Važna je država u kojoj imaju boravište. Mogu imati ista ili različita državljanstva.

 2. Mogu li državljani trećih zemalja organizirati građansku inicijativu / biti članovi građanskog odbora?

  NE – članovi građanskog odbora moraju biti građani EU-a (državljani države članice).

 3. Koliko godina moraju imati građani kako bi postali članovi građanskog odbora?

  Građani moraju imati najmanje 18 godina osim ako su državljani Austrije ili u njoj imaju boravište, u kojem je slučaju najniža dobna granica 16 godina (od kada mogu glasati i na izborima za Europski parlament).

 4. Moraju li građani biti upisani na popis birača kako bi postali članovi građanskog odbora?

  NE – dovoljno je imati samo starosnu dob za glasanje na izborima za Europski parlament (vidi prethodno pitanje).

 5. Koliko se članova građanskog odbora mora navesti kako bi se registrirala predložena inicijativa?

  Komisija će samo ispitati informacije o sedam članova koji žive u sedam različitih država članica (isključeni su zastupnici u Europskom parlamentu). Stoga samo tih sedam članova valja navesti u obrascu za registraciju.

 6. Mogu li zastupnici u Europskom parlamentu biti članovi građanskog odbora?

  DA – no oni ne ulaze u najmanji broj od sedam građana koji žive u sedam različitih država članica. Stoga oni ne mogu biti među sedam članova navedenih u obrascu za registraciju.

 7. Koja je uloga osoba za kontakt građanskog odbora?

  Osobe za kontakt – predstavnik i njegov zamjenik – imaju ovlasti govoriti i djelovati u ime odbora.

  Oni povezuju odbor i Europsku komisiju tijekom postupka, a posebno upravljaju svim podacima dostavljenima Komisiji u vezi s predloženom inicijativom.

  Imat će pristup računu organizatora i primat će svu korespondenciju od Komisije.

Vrh

Registracija predložene inicijative

 1. Koje su informacije potrebne za registraciju predložene inicijative?
  • naziv predložene građanske inicijative (najviše 100 znakova)
  • predmet (najviše 200 znakova)
  • opis ciljeva predložene građanske inicijative zbog kojih se Komisija poziva na djelovanje (najviše 500 znakova)
  • odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima za predloženu mjeru
  • osobni podaci sedam članova građanskog odbora (puna imena, poštanske adrese, državljanstva i datumi rođenja), posebno navodeći predstavnika i njegova zamjenika te njihove adrese e-pošte
  • dokumenti kojima se dokazuju puna imena, poštanske adrese, državljanstva i datumi rođenja svih sedam članova građanskog odbora
  • svi izvori potpore i financiranja predložene građanske inicijative (poznati u vrijeme registriranja) u iznosu većem od 500 EUR po godini i sponzoru.

  Ako žele, organizatori mogu pružiti i sljedeće informacije:
  • adresu web-mjesta predložene inicijative (ako postoji)
  • prilog (najviše 5 MB) s detaljnijim informacijama o predmetu, ciljevima i pozadini predložene građanske inicijative
  • nacrt pravnog akta (najviše 5 MB).
 2. Koje će se informacije objaviti na ovom web-mjestu nakon što se inicijativa registrira?

  Sav sadržaj povezan s predloženom inicijativom (naziv, predmet, ciljevi, odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima i druge informacije) i njezini izvori potpore i financiranja.

  Od osobnih podataka organizatora objavit će se samo puna imena i adrese e-pošte osoba za kontakt (predstavnika i zamjenika).

  Za više informacija vidi izjavu o zaštiti osobnih podataka

 3. Na kojem je jeziku moguće registrirati predloženu inicijativu?
  Any Na bilo kojem službenom jeziku EU-a.
 4. Omogućuje li Komisija prijevode predložene inicijative?

  NE – organizatori moraju prevesti predloženu inicijativu na jezike koje žele.

  Nakon potvrde registracije na jednom od službenih jezika organizatori Komisiji mogu dostaviti prijevode predložene inicijative i na drugim službenim jezicima EU-a (barem naziv, predmet i ciljeve). Prije učitavanja u registar Komisija će provjeriti postoji li očigledna i znatna neusklađenost između izvornika i prijevoda naziva, predmeta i ciljeva.
 5. Koja pravna sredstva građanski odbor ima na raspolaganju u slučaju da Komisija odbije registraciju njegove predložene inicijative?

  Odluka o registraciji temeljena je na pravnoj osnovi. Stoga se ona može osporiti. Ako je registracija odbijena, Komisija će organizatorima navesti razloge i sve pravne i izvansudske lijekove koje imaju na raspolaganju.

  Moguće je primjerice pokrenuti postupak pred Sudom EU-a ili podnijeti žalbu Europskom ombudsmanu (za žalbe protiv nepravilnosti u postupanju).
 6. Gdje je moguće pronaći informacije o predloženim inicijativama koje Komisija nije registrirala?

  Negativni odgovori Komisije na predložene inicijative koje nisu ispunile uvjete za registraciju iz Uredbe o građanskoj inicijativi dostupni su ovdje.

Vrh

Prikupljanje izjava o potpori

 1. Kada organizatori mogu početi prikupljati izjave o potpori za svoju predloženu inicijativu? Koliko ih dugo moraju prikupljati?
  Mogu početi istog dana kada prime potvrdu da je Komisija registrirala njihovu predloženu inicijativu.

  Organizatori imaju godinu dana za prikupljanje izjava o potpori nakon datuma registracije predložene inicijative.

 2. Mogu li organizatori upotrebljavati isti papirnati obrazac za prikupljanje potpisa svih građana EU-a?

  NE – organizatori moraju upotrebljavati različite obrasce ovisno o državi članici iz koje su potpisnici. To znači da svi potpisnici u jednom obrascu moraju biti iz iste države članice.

  Na svakom obrascu organizatori moraju prvo navesti državu članicu u koju ga namjeravaju poslati. Taj će obrazac potom moći upotrebljavati samo građani koji ga imaju pravo potpisati za tu državu članicu.

 3. Moraju li obrasci biti na službenom jeziku države članice u kojoj se izjave o potpori prikupljaju? Je li propisano kojim se jezikom treba služiti?

  Organizatori mogu prikupljati izjave u svim državama članicama na svim službenim jezicima EU-a.

  No informacije o predloženoj inicijativi koje su navedene u obrascu (točke 5. do 7. u Prilogu III. Uredbi) moraju biti na jednom od jezika na kojima je predložena inicijativa objavljena na ovom web-mjestu.

 4. Mora se prikupiti najmanji potrebni broj izjava o potpori u barem sedam država članica. Što se događa s izjavama o potpori prikupljenima u državama članicama u kojima nije dosegnut najmanji potrebni broj?

  Te izjave o potpori bit će naravno dodane sveukupnom broju potpisnika kako bi se dosegao cilj od jednog milijuna, ali predmetne države članice neće se ubrajati u potrebnu četvrtinu država članica.

 5. Koliko godina moraju imati građani EU-a kako bi poduprli inicijativu?

  Građani moraju imati najmanje 18 godina osim ako su državljani Austrije ili u njoj imaju boravište, u kojem je slučaju najniža dobna granica 16 godina (od kada mogu glasati i na izborima za Europski parlament).

 6. Moraju li građani biti upisani na popis birača kako bi poduprli inicijativu?

  NE – moraju imati samo starosnu dob za glasanje na izborima za Europski parlament (vidi prethodno pitanje).

 7. Može li državljanin treće zemlje s boravištem u EU-u poduprijeti inicijativu?

  NE – inicijativu može poduprijeti samo državljanin države članice.

 8. Ako je osoba državljanin jedne države članice, a živi u drugoj, u kojoj će se državi članici njezina izjava o potpori uzeti u obzir?
  Ovisno o podacima koje traže te države članice, osoba može odabrati državu članicu, imajući u vidu da određenu građansku inicijativu može podržati samo jednom. Podaci koje će navesti u izjavi o potpori (npr. broj putovnice ili iskaznice o stalnom boravištu) odredit će državu članicu u kojoj će se izjava o potpori brojiti.
  Primjer
  Austrijanac koji živi u Estoniji može:
  • ispuniti obrazac za Estoniju, navodeći svoje ime, prezime, adresu, datum i mjesto rođenja i državljanstvo. U tom slučaju njegova izjava o potpori provjerit će se i brojiti u Estoniji.
  • ili ispuniti obrazac za Austriju, navodeći uz prethodno navedene podatke i broj osobnog identifikacijskog dokumenta s popisa koji prihvaća Austrija i koji se nalazi u dijelu C Priloga III. Uredbi (broj putovnice ili osobne iskaznice) – u ovom slučaju njegovu/njezinu izjavu o potpori provjerit će Austrija, gdje će se stoga ona i brojiti.

  U svakom slučaju građani inicijativu mogu podržati samo jednom.
 9. Može li državljanin države članice s boravištem izvan EU-a poduprijeti inicijativu? U kojoj će se državi članici njegova izjava o potpori uzeti u obzir?

  To ovisi o državi članici čiji su državljani.

  Ovisno o zahtjevima različitih država članica, možda neće imati pravo podržati inicijativu. Naime, neke države članice ne mogu provjeriti izjave o potpori svojih državljana koji žive izvan EU-a.

  Izjava o potpori osoba koje će moći podržati inicijativu brojit će se u državi članici čiji su državljani.

 10. Mogu li građani koji podupiru inicijativu biti sigurni da se njihovi osobni podaci neće upotrebljavati u druge svrhe?

  Uredbom o građanskoj inicijativi jamči se potpuna zaštita podataka tijekom organizacije i praćenja građanske inicijative od svih uključenih strana – organizatora, država članica i Komisije.

  Važeće zakonodavstvo o zaštiti osobnih podataka primjenjuje se na obradu osobnih podataka koja se obavlja radi građanske inicijative. Kao „nadzornici podataka” organizatori su u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom odgovorni za svu štetu koju uzrokuju i podliježu odgovarajućim kaznama za kršenje Uredbe.

 11. Mogu li organizatori zadržati podatke potpisnika za daljnje širenje informacija?

  Ne kao dio službenog obrasca izjave o potpori – podaci potpisnika mogu se upotrebljavati samo u svrhu poptore predložene inicijative kao što je predviđeno u članku 12. stavku 3. Uredbe o građanskoj inicijativi. No organizatori mogu od potpisnika zasebno zatražiti kontaktne podatke kako bi ih mogli obavješćivati uz uvjet da to čine u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Vrh

Potvrđivanje internetskog susatava prikupljanja od strane nadležnog nacionalnog tijela

 1. Mogu li građani biti sigurni da je podupiranje inicijative internetom sigurno?

  Internetsko prikupljanje ne može početi prije nego što relevanto nacionalno tijelo organizatorima ne potvrdi sustav internetskog prikupljanja.

  Potvrđivanjem se provjerava ispunjuje li sustav minimalne sigurnosne i tehničke zahtjeve iz članka 6. Uredbe o građanskoj inicijativi. Za tu namjenu nadležna tijela moraju provjeriti je li sustav u skladu s detaljnim tehničkih specifikacijama utvrđenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1179/2011 o utvrđivanju tehničkih specifikacija za sustave internetskog prikupljanja u skladu s Uredbom (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi.

  To se primjenjuje i kad organizatori upotrebljavaju računalni program otvorenog koda koji je razvila Komisija.

 2. Mogu li se organizatori koristiti više od jednim sustavom prikupljanja (npr. jednim po državi članici)?

  DA – no morat će potvrditi svaki sustav zasebno.

 3. Mogu li organizatori upotrijebiti jedan sustav internetskog prikupljanja za sve države članice?

  DA – taj će sustav tijelo države članice u kojoj će podaci biti pohranjeni morati potvrditi samo jednom.

 4. Mogu li organizatori zahtijevati od relevantnog nacionalnog tijela potvrdu sustava internetskog prikupljanja prije registracije svoje predložene inicijative kod Komisije?

  DA – no morat će navesti točan naziv predložene inicijative kada zatraže potvrđivanje.

  Ipak, činjenica da je sustav internetskog prikupljanja dobio potvrdu o usklađenosti ne prejudicira odluku Komisije o registraciji dotične predložene inicijative.

 5. U kojem formatu organizatori mogu nadležnim nacionalnim tijelima slati internetski prikupljene izjave o potpori na provjeru?

  Organizatori mogu nadležnim nacionalnim tijelima slati izjave o potpori u papirnatom ili elektroničkom obliku. Izjave o potpori prikupljene internetom mogu se ispisati i poslati u papirnatom ili elektroničkom obliku na siguran način s pomoću kodiranih datoteka na CD-ROM-u. Datoteke u formatu XML također se mogu koristiti ako ih dotična nacionalna tijela prihvaćaju. Računalnim programom Komisije omogućuje se izvoz izjava o potpori u formatu XML.

 6. Koja pravna sredstva organizatori imaju na raspolaganju u slučaju da nadležno nacionalno tijelo ne izda potvrdu u roku od mjesec dana?

  Organizatori se mogu koristiti pravnim sredstvima koja imaju na raspolaganju na nacionalnoj razini. Mogu ih zatražiti od nacionalnih upravnih ili sudskih tijela (uključujući nacionalnog ili regionalnog ombudsmana).

  Organizatori mogu i podnijeti žalbu Europskoj komisiji zbog neprimjenjivanja prava EU-a.

Vrh

Računalni program Komisije za sustave internetskog prikupljanja

 1. Gdje se mogu pronaći informacije i smjernice o računalnom programu koji je razvila Komisija?

  Najnovija verzija računalnog programa objavljena je na web-mjestu JoinUp, gdje možete pronaći i prijašnje verzije te korisne informacije i uputstva za preuzimanje programa i upravljanje njime. Isto tako, u odjeljcima „Forums” i „News & blogs” možete postaviti pitanja o računalnom programu te pronaći odgovore i pitanja drugih korisnika.

 2. Može li se mijenjati računalni program koji je razvila Komisija?

  Računalni program koji je razvila Komisija ima sve potrebne funkcije za prikupljanje izjava o potpori internetom u skladu s pravilima određenima Uredbom o građanskoj inicijativi. No organizatori će možda htjeti izmijeniti neke njegove elemente kako bi ga prilagodili svojim potrebama i željama. Budući da je riječ o programu otvorenog koda, svi se njegovi elementi mogu mijenjati.

  Međutim, ako se organizatori žele koristiti izmijenjenom verzijom računalnog programa, moraju osigurati da je on u skladu s člankom 6. stavkom 4. Uredbe o građanskoj inicijativi i tehničkim specifikacijama za njegovu provedbu (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1179/2011).

  Važno je znati da u slučaju izmjena značajki koda uporaba računalnog programa više neće jamčiti sukladnost s prethodno navedenim odredbama, pa će nadležno nacionalno tijelo obaviti postupak potvrđivanja kao da sustav ne upotrebljava računalni program koji je razvila Komisija (program je zapakiran uz uporabu raspršenog koda koji nadležno tijelo može provjeriti kako bi bilo sigurno da verzija dostavljena na potvrđivanje nije izmijenjena). Elementi na razini baze podataka (npr. pravila za postupak automatske provjere valjanosti unesenih podataka) mogu se mijenjati ne dovodeći u pitanje sukladnost s Uredbom.

Vrh

Provjera izjava o potpori od strane nadležnih nacionalnih tijela

 1. Koje informacije potpisnici moraju navesti u svojoj izjavi o potpori?

  Podaci ovise o tome iz koje su države članice. Naime, države članice odgovorne su za provjeru valjanosti izjava potpisnika o potpori i za potvrđivanje broja valjanih izjava o potpori prikupljenih u svakoj državi članici. Potrebni podaci odgovaraju onima koje države članice smatraju potrebnima za provjeru izjava o potpori.

  Među traženim podacima mogu biti ime, adresa, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i, za neke države članice, osobni identifikacijski broj.

  Neke države članice ne traže dio tih informacija (npr. puna adresa, mjesto i datum rođenja).

  Za detaljnije informacije vidi dva predloška obrasca izjave o potpori u Prilogu III. (dijelovi A i B) Uredbe o građanskoj inicijativi.

  Što se tiče država članica koje zahtijevaju osobni identifikacijski broj, vidi dio C Priloga III., gdje se nalazi popis dokumenata/brojeva koji se prihvaćaju.

 2. Kako se izjave o potpori provjeravaju?

  Organizatori moraju obrasce izjave o potpori poslati nadležnim nacionalnim tijelima koja će obaviti prikladnu provjeru radi potvrđivanja broja prikupljenih valjanih izjava o potpori. Provjere se mogu zasnivati na nasumičnom uzorkovanju.

 3. Koja pravna sredstva organizatori imaju na raspolaganju u slučaju da nadležno nacionalno tijelo ne izda potvrde u roku od tri mjeseca?

  Organizatori se mogu koristiti pravnim sredstvima koja imaju na raspolaganju na nacionalnoj razini. Mogu ih zatražiti od nacionalnih upravnih ili sudskih tijela (uključujući nacionalnog ili regionalnog ombudsmana).

  Organizatori mogu i podnijeti žalbu Europskoj komisiji zbog neprimjenjivanja prava EU-a.

Vrh

Podnošenje inicijative Komisiji

 1. Moraju li organizatori Komisiji dostaviti sve izjave o potpori?

  NE – sa svojeg računa na ovom web-mjestu organizatori moraju poslati samo obrazac za podnošenje i preslike svih potvrda koje su dobili od nadležnih nacionalnih tijela kojima se potvrđuje da je prikupljen potrebni broj izjava o potpori.

Vrh

Ispitivanje i odgovor Komisije

 1. Odluči li Komisija donijeti zakonodavni prijedlog kao odgovor na građansku inicijativu, koji su sljedeći koraci?

  Prijedlog Komisije mora proći kroz odgovarajući zakonodavni postupak.

  Kako bi postao propis, mora ga preispitati i potom donijeti zakonodavac (obično Europski parlament i Vijeće ili ponekad samo Vijeće).

 2. Što se događa u slučaju da Komisija ništa ne poduzme u odnosu na građansku inicijativu? Postoje li pravna sredstva?

  NE – za razliku od odluka o registraciji, ova se odluka temelji na političkoj analizi bîti inicijative koju provodi Komisija i nije predmet žalbenog postupka.

  Građanska je inicijativa politička inicijativa koja obvezuje Komisiju da ozbiljno razmotri zahtjeve građana, ali je ne obvezuje i da djeluje.

  No ako Komisija odluči da neće djelovati, jasno će obrazložiti svoju odluku.