Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

 • RSS
Ceisteanna Coitianta

Ceisteanna is Freagraí ginearálta faoi Thionscnamh Eorpach na Saoránach (TES)

 1. Cad é an difear idir TES agus achainí?
 2. An mbíonn tionscnaimh saoránach laistigh de na ballstáit?
 3. An féidir le saoránaigh athbhreithniú ar na Conarthaí a iarraidh le TES?
 4. An bhfuil aon chineál cistithe ón AE ar fáil d'eagraithe TES?
 5. An féidir tionscnamh a thíolacadh atá i gcoinne tionscnaimh eile atá ar siúl? An féidir an tionscnamh céanna a thíolacadh breis is uair amháin?
 6. An féidir leis na heagraithe tionscnamh saoránach atá beartaithe a tharraingt siar?

Coiste saoránach a ullmhú agus a bhunú

 1. De réir na rialacha, ní mór baill atá ina gcónaí i 7 mballstát éagsúla a bheith sa choiste. An gcaithfidh 7 náisiúntacht éagsúla a bheith ar an gcoiste – nó an ceadmhach an náisiúntacht chéanna do roinnt de na baill?
 2. An dtig le daoine nach náisiúnaigh AE iad tionscnamh saoránach a eagrú / a bheith ina mbaill de choiste saoránach?
 3. Cén aois is gá a bheith ag saoránaigh chun bheith ina mbaill de choiste saoránach?
 4. An gá do shaoránaigh bheith cláraithe chun vótáil le bheith ina mbaill de choiste saoránach?
 5. An mó ball de choiste saoránach is gá a lua chun tionscnamh beartaithe a chlárú?
 6. An ceadmhach go mbeadh Feisirí de Pharlaimint na hEorpa (FPEanna) ina mbaill de choiste saoránach?
 7. Cén ról atá ag daoine teagmhála an choiste?

An tionscnamh beartaithe a chlárú

 1. Cén fhaisnéis is gá chun tionscnamh beartaithe a chlárú?
 2. Nuair atá tionscnamh beartaithe cláraithe, cén fhaisnéis a fhoilsítear ar an suíomh gréasáin seo?
 3. Cén teanga inar féidir tionscnamh beartaithe a chlárú?
 4. An aistríonn an Coimisiún na tionscnaimh bheartaithe?
 5. Cé na modhanna sásaimh atá ag coiste saoránach má dhiúltaíonn an Coimisiún an tionscnamh atá beartaithe acu a chlárú?
 6. Cén áit is féidir faisnéis a fháil faoi na tionscnaimh bheartaithe nach bhfuil cláraithe ag an gCoimisiún?

Ráitis tacaíochta a bhailiú

 1. Cathain is féidir leis na heagraithe tosú ag bailiú ráitis tacaíochta don tionscnamh atá beartaithe acu? Cá fhad atá acu chun iad a bhailiú?
 2. An ceadmhach d'eagraithe an fhoirm chéanna páipéir a úsáid chun sínithe a bhailiú ó shaoránaigh ar fud an AE?
 3. An gcaithfidh na foirmeacha bheith i dteanga oifigiúil an bhallstáit ina mbailítear na ráitis tacaíochta? An bhfuil aon cheanglas teanga ann?
 4. Ní mór líon íosta de ráitis tacaíochta a thiomsú i 7 mballstát ar a laghad. Cad faoi na ráitis tacaíochta a bhailítear i mballstáit nach sroichtear an t-íoslíon iontu?
 5. Cén aois is gá a bheith ag saoránaigh AE chun tionscnamh a shíniú?
 6. An gá do shaoránaigh AE bheith cláraithe le vótáil chun tacú le tionscnamh?
 7. Daoine nach náisiúnaigh AE iad atá ina gcónaí san AE, an dtig leo tionscnamh a shíniú?
 8. Más náisiúnach de bhallstát amháin duine, ach go bhfuil cónaí air i mballstát eile, cén ballstát ina gcomhairfear a ráiteas tacaíochta?
 9. Saoránaigh de chuid an AE atá ina gcónaí lasmuigh den AE, an dtig leo tionscnamh a shíniú? Cén ballstát ina gcomhairfear a ráitis tacaíochta?
 10. Saoránaigh a thacaíonn le tionscnamh, conas a fhéadfaidh siad bheith cinnte nach n-úsáidfear a gcuid sonraí pearsanta chun aon chríche eile?
 11. An féidir le heagraithe sonraí na sínitheoirí a choimeád d'fhonn breis eolais a scaipeadh?

Córas bailiúcháin ar líne á dheimhniú ag údarás náisiúnta inniúil

 1. Conas is féidir le saoránaigh bheith cinnte go bhfuil sé sábháilte tionscnamh a shíniú ar líne?
 2. An dtig le heagraithe breis is córas bailiúcháin amháin a úsáid (ceann in aghaidh an bhallstáit, mar shampla)?
 3. An dtig le heagraithe córas bailiúcháin amháin a úsáid do na ballstáit uile?
 4. An dtig le heagraithe iarraidh ar an údarás náisiúnta cuí a gcóras bailiúcháin ar líne a dheimhniú sula gcláróidh an Coimisiún an tionscnamh atá beartaithe acu?
 5. Cén fhormáid is féidir le heagraithe a úsáid chun ráitis tacaíochta a bailíodh ar líne a chur chuig na húdaráis náisiúnta lena ndeimhniú?
 6. Cé na modhanna sásaimh atá ar fáil d'eagraithe má theipeann ar údarás náisiúnta na teastais a eisiúint laistigh den teorainn ama 1 mhí?

Bogearraí do chórais bailiúcháin ar líne arna bhforbairt ag an gCoimisiún

 1. Cén áit is féidir faisnéis agus treoir a fháil faoi na bogearraí a d'fhorbair an Coimisiún?
 2. An féidir na bogearraí a d'fhorbair an Coimisiún a mhodhnú?

Na húdaráis náisiúnta inniúla ag deimhniú na ráiteas tacaíochta

 1. Cén fhaisnéis nach mór do shínitheoirí a thabhairt sa ráiteas tacaíochta uathu?
 2. Conas a sheiceáiltear ráitis tacaíochta?
 3. Cé na modhanna sásaimh atá ar fáil d'eagraithe má theipeann ar údaráis náisiúnta inniúla na teastais a eisiúint laistigh den teorainn ama 3 mhí?

An tionscnamh a chur faoi bhráid an Choimisiúin

 1. An bhfuil ar eagraithe na ráitis tacaíochta uile a chur chuig an gCoimisiún?

Scrúdú agus freagra ón gCoimisiún

 1. Má chinneann an Coimisiún togra reachtach a ghlacadh mar fhreagairt ar thionscnamh saoránach, cad a tharlóidh ansin?
 2. Cad a tharlóidh má chinneann an Coimisiún gan gníomhú ar thionscnamh saoránach? An bhfuil aon mhodhanna sásaimh ann?
Ceisteanna is Freagraí ginearálta faoi Thionscnamh Eorpach na Saoránach (TES)

 1. Cad é an difear idir TES agus achainí?
  Is mór idir an ceart chun Parlaimint na hEorpa a achainí, ceart a bhí ann faoi na Conarthaí roimhe seo, agus tionscnamh ó na saoránaigh a tháinig isteach faoi Chonradh Liospóin.
  • Saoránaigh de chuid an Aontais nó daoine dlítheanacha nó nádúrtha a bhfuil cónaí orthu i mballstát, nó a bhfuil oifig chláraithe acu ann, is féidir leo achainí a chur isteach, uathu féin, nó i gcomhar le saoránaigh nó daoine eile.
  • Ní mór go mbainfeadh achainíocha le nithe atá faoi chuimsiú réimsí gníomhaíochta an Aontais agus a bhfuil tionchar díreach acu ar an achainíoch/na hachainígh (m.sh. gearán).
  • Is chuig Parlaimint na hEorpa, ina ról mar ionadaí díreach na saoránach ag leibhéal an AE, a sheoltar achainíocha.
  • Maidir le hachainíocha, níl aon cheanglais fhoirmiúla faoi líon íosta na sínithe ná faoi raon tacaíochta i gcuid mhaith tíortha san AE.
  • Os a choinne sin, cuireann tionscnamh na saoránach ar chumas na saoránach a iarraidh go díreach ar an gCoimisiún tograí nua le haghaidh gníomhartha dlí a tharraingt anuas - má bhíonn dóthain tacaíochta ar fud an AE acu.

  Tuilleadh faoi achainíocha ar Pharlaimint na hEorpa.
 2. An mbíonn tionscnaimh saoránach laistigh de na ballstáit?

  BÍONN – i bhformhór na mballstát, bídís ina gcinn náisiúnta, réigiúnacha nó áitiúla. Is mór eatarthu ó thaobh raoin is nós imeachta.

  Samplaí de thionscnaimh náisiúnta ó shaoránaigh
  An Ostair, an Ungáir, an Iodáil, an Laitvia, an Liotuáin, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSlóvaic, an tSlóivéin, an Spáinn, an Ísiltír.

  Samplaí de thionscnaimh réigiúnacha ó shaoránaigh
  An Ostair, an Ghearmáin, an Spáinn, an tSualainn, an Ísiltír.

  Samplaí de thionscnaimh áitiúla ó shaoránaigh
  An Bheilg, an Ghearmáin, an Ungáir, an Iodáil, Lucsamburg, an tSlóivéin, an Spáinn, an tSualainn.

  Lasmuigh den AE
  An Eilvéis, SAM, srl.

 3. An féidir le saoránaigh athbhreithniú ar na Conarthaí a iarraidh le TES?

  NÍ FÉIDIR - de réir an Chonartha, ní bheidh baint ag tionscnaimh ó na saoránaigh ach le hábhair ina bhfuil saoránaigh den tuairim gur gá gníomh dlí ón Aontas d'fhonn na Conarthaí a chur chun feidhme.

 4. An bhfuil aon chineál cistithe ón AE ar fáil d'eagraithe TES?

  NÍL - níl aon mhaoiniú AE ar fáil chun na críche seo.

 5. An féidir tionscnamh a thíolacadh atá i gcoinne tionscnaimh eile atá ar siúl? An féidir an tionscnamh céanna a thíolacadh breis is uair amháin?

  IS FÉIDIR – níl aon srianta ar cheachtar acu sin sna rialacha.

 6. An féidir leis na heagraithe tionscnamh saoránach atá beartaithe a tharraingt siar?

  IS FÉIDIR – aon am sula seolann siad na ráitis tacaíochta chuig aon údarás náisiúnta d'fhonn a bhfíorúcháin.

  Níl aon dul siar ar an tarraingt siar. Tionscnamh beartaithe a tarraingíodh siar, ní féidir athchromadh air, agus gach ráiteas tacaíochta a bailíodh dó, beidh sé ar neamhní.

  Tionscnaimh a tarraingíodh siar – a mharcálfar mar sin – féadfar amharc orthu ar an suíomh seo faoi Tionscnaimh sa chartlann

Coiste saoránach a ullmhú agus a bhunú

 1. De réir na rialacha, ní mór baill atá ina gcónaí i 7 mballstát éagsúla a bheith sa choiste. An gcaithfidh 7 náisiúntacht éagsúla a bheith ar an gcoiste – nó an ceadmhach an náisiúntacht chéanna do roinnt de na baill?

  Tír an chónaithe an toisc a chinneann. Tig leo an náisiúntacht chéanna nó ceann éagsúil a bheith acu.

 2. An dtig le daoine nach náisiúnaigh AE iad tionscnamh saoránach a eagrú / a bheith ina mbaill de choiste saoránach?

  NÍ THIG - ní mór gur saoránaigh de chuid an AE iad baill choiste na saoránach (náisiúnaigh ballstáit).

 3. Cén aois is gá a bheith ag saoránaigh chun bheith ina mbaill de choiste saoránach?

  Is gá go mbeadh saoránaigh 18 mbliana d'aois, ach amháin más náisiúnaigh nó cónaitheoirí de chuid na hOstaire iad, sa chás sin is leor go mbeidís 16 mbliana d'aois (.i. sách sean chun vótáil i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa).

 4. An gá do shaoránaigh bheith cláraithe chun vótáil le bheith ina mbaill de choiste saoránach?

  NÍ GÁ – is leor go mbeidís sách sean chun vótáil i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa (féach an cheist roimhe seo).

 5. An mó ball de choiste saoránach is gá a lua chun tionscnamh beartaithe a chlárú?

  Ní scrúdóidh an Coimisiún ach faisnéis faoi 7 mball a bhfuil cónaí orthu i 7 mballstát éagsúla (eisiatar Feisirí de Pharlaimint na hEorpa). Mar sin, ní gá ach an 7 mball sin a lua ar an bhfoirm chlárúcháin.

 6. An ceadmhach go mbeadh Feisirí de Pharlaimint na hEorpa (FPEanna) ina mbaill de choiste saoránach?

  TIG – ach ní féidir iad a chomhaireamh chun an t-íoslíon 7 saoránach atá ina gcónaí i 7 mballstát éagsúla a bhaint amach. Mar sin, ní thig leo bheith i measc na 7 mball a luadh ar an bhfoirm chlárúcháin.

 7. Cén ról atá ag daoine teagmhála an choiste?

  Tá údarás ag na daoine teagmhála - an t-ionadaí agus a (h)ionadaí malartach - chun labhairt agus gníomhú thar ceann an choiste.

  Déanann siad idirchaidreamh idir an coiste agus an Coimisiún Eorpach le linn an nós imeachta, go háirithe chun gach aighneacht chuig an gCoimisiún i gcomhthéacs an tionscnaimh bheartaithe a bhainistiú.

  Beidh rochtain ag an mbeirt acu ar an gcuntas d'eagraithe agus gheobhaidh siad gach comhfhreagras ón gCoimisiún.

An tionscnamh beartaithe a chlárú

 1. Cén fhaisnéis is gá chun tionscnamh beartaithe a chlárú?
  • teideal an tionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh (100 carachtar ar a mhéad)
  • an t-ábhar (200 carachtar ar a mhéad)
  • cur síos ar chuspóirí an tionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh ar ina leith a iarrtar ar an gCoimisiún gníomhú (500 carachtar ar a mhéad)
  • forálacha na gConarthaí a mheasann na heagraithe a bheith ábhartha i ndáil leis an ngníomhaíocht atá beartaithe
  • sonraí pearsanta na 7 mball den choiste saoránach (ainmneacha iomlána, seoltaí poist, náisiúntachtaí agus dátaí breithe), agus an t-ionadaí agus an t-ionadaí malartach, chomh maith lena seoltaí ríomhphoist, a bheith tugtha le fios go sonrach
  • doiciméid lena gcruthaítear ainmneacha iomlána, seoltaí ríomhphoist, náisiúntachtaí agus dátaí breithe na 7 gcomhalta de choiste na saoránach
  • foinsí uile cistiúcháin agus tacaíochta an tionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh (arb eol iad tráth an chláraithe) ar fiú €500 nó níos mó iad sa bhliain in aghaidh an urra.

  Tá rogha ag eagraithe iad seo a leanas a chur ar fáil:
  • seoladh shuíomh gréasáin an tionscnaimh bheartaithe (más ann dó)
  • iarscríbhinn (uasmhéid 5 Mb) ina mbeidh faisnéis níos mionsonraithe faoi ábhar, faoi chuspóirí agus faoi chúlra an tionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh
  • dréachtghníomh dlí (uasmhéid 5 MB).
 2. Nuair atá tionscnamh beartaithe cláraithe, cén fhaisnéis a fhoilsítear ar an suíomh gréasáin seo?

  Gach a mbaineann leis an tionscnamh beartaithe (teideal, ábhar, cuspóirí, foráil nó forálacha na gConarthaí a mheasann na heagraithe a bheith ábhartha agus aon fhaisnéis eile a chuirtear ar fáil) agus a fhoinsí tacaíochta agus cistiúcháin.

  Maidir le sonraí pearsanta na n-eagraithe, ní fhoilsítear ach ainmneacha iomlána agus seoltaí r-phoist na ndaoine teagmhála (ionadaí agus ionadaí malartach).

  Le breis sonraí a fháil, féach an ráiteas príobháide

 3. Cén teanga inar féidir tionscnamh beartaithe a chlárú?
  Is féidir aon teanga oifigiúil de chuid an AE a úsáid.
 4. An aistríonn an Coimisiún na tionscnaimh bheartaithe?

  NÍ AISTRÍONN – is ar na heagraithe atá freagracht a dtionscnamh beartaithe a aistriú go pé teanga is mian leo.

  Tar éis an clárú a dhearbhú i dteanga oifigiúil amháin, tig leis na heagraithe aistriúcháin ar a dtionscnamh beartaithe a chur chuig an gCoimisiún i dteangacha oifigiúla eile an AE (ar a laghad an teideal, an t-ábhar agus na cuspóirí). Sula n-úaslódálfar chuig an gclár é, seiceálfaidh an Coimisiún an bhfuil aon mhór-neamhréireachtaí sofheicthe idir na haistriúcháin agus bunleagan an teidil, an ábhair nó na gcuspóirí.
 5. Cé na modhanna sásaimh atá ag coiste saoránach má dhiúltaíonn an Coimisiún an tionscnamh atá beartaithe acu a chlárú?

  Is ar bhonn dlí a ghlactar an cinneadh faoi chlárú. Dá bhrí sin, is féidir cur ina aghaidh. Má dhiúltaítear clárú, cuirfidh an Coimisiún na heagraithe ar an eolas faoi na fáthanna agus faoi gach réiteach breithiúnach agus seachbhreithiúnach atá ar fáil dóibh.

  Orthu sin áirítear an fhéidearthacht imeachtaí a thionscnamh os comhair Chúirt Bhreithiúnais an AE nó gearán a dhéanamh leis an Ombudsman Eorpach (le gearán a dhéanamh faoi dhrochriarachán).
 6. Cén áit is féidir faisnéis a fháil faoi na tionscnaimh bheartaithe nach bhfuil cláraithe ag an gCoimisiún?

  Na freagraí diúltacha a thug an Coimisiún ar thionscnaimh bheartaithe nár chomhlíon na coinníollacha cláraithe mar a leagtar amach sa Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh, is féidir iad a fheiceáil anseo.

Ráitis tacaíochta a bhailiú

 1. Cathain is féidir leis na heagraithe tosú ag bailiú ráitis tacaíochta don tionscnamh atá beartaithe acu? Cá fhad atá acu chun iad a bhailiú?
  Is féidir leo tosú an lá a fhaigheann siad deimhniú gur chláraigh an Coimisiún a dtionscnamh beartaithe.

  Ó dháta cláraithe an tionscnaimh bheartaithe, bliain amháin atá ag na heagraithe chun ráitis tacaíochta a bhailiú.

 2. An ceadmhach d'eagraithe an fhoirm chéanna páipéir a úsáid chun sínithe a bhailiú ó shaoránaigh ar fud an AE?

  NÍ CEADMHACH – ní mór d'eagraithe foirmeacha ar leith a úsáid, ag brath ar an mballstát arb as na sínitheoirí. Is ionann sin is a rá nach mór gurb as an aon bhallstát do na sínitheoirí uile ar aon fhoirm amháin.

  Ar gach foirm, ní mór d'eagraithe a chur in iúl cén ballstát a seolfar chuige í. Ní féidir le haon duine an fhoirm a úsáid ach saoránaigh atá in ann síniú sa bhallstát sin.

 3. An gcaithfidh na foirmeacha bheith i dteanga oifigiúil an bhallstáit ina mbailítear na ráitis tacaíochta? An bhfuil aon cheanglas teanga ann?

  Tig le heagraithe ráitis a bhailiú in aon bhallstát in aon teanga oifigiúil de chuid an AE.

  An fhaisnéis faoin tionscnamh beartaithe a thugtar ar an bhfoirm (pointí 5 go 7 in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán), ní mór di bheith i gceann de na teangacha inar foilsíodh an tionscnamh beartaithe ar an suíomh seo.

 4. Ní mór líon íosta de ráitis tacaíochta a thiomsú i 7 mballstát ar a laghad. Cad faoi na ráitis tacaíochta a bhailítear i mballstáit nach sroichtear an t-íoslíon iontu?

  Gan amhras, cuirfear na ráitis tacaíochta sin le líon iomlán na sínitheoirí chun an sprioc 1 mhilliún a bhaint amach ach ní chomhairfear an ballstát lena mbaineann sa cheathrú de na ballstáit atá riachtanach.

 5. Cén aois is gá a bheith ag saoránaigh AE chun tionscnamh a shíniú?

  Is gá go mbeadh saoránaigh 18 mbliana d'aois, ach amháin más náisiúnaigh nó cónaitheoirí de chuid na hOstaire iad, sa chás sin is leor go mbeidís 16 mbliana d'aois (.i. sách sean chun vótáil i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa).

 6. An gá do shaoránaigh AE bheith cláraithe le vótáil chun tacú le tionscnamh?

  NÍ GÁ – is leor go mbeidís sách sean chun vótáil i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa (féach an cheist roimhe seo).

 7. Daoine nach náisiúnaigh AE iad atá ina gcónaí san AE, an dtig leo tionscnamh a shíniú?

  NÍ THIG – ní féidir ach le saoránaigh de chuid an AE (náisiúnaigh ballstáit) tacú le tionscnamh.

 8. Más náisiúnach de bhallstát amháin duine, ach go bhfuil cónaí air i mballstát eile, cén ballstát ina gcomhairfear a ráiteas tacaíochta?
  Ag brath ar na sonraí is gá do na ballstáit sin, b'fhéidir go bhféadfadh an duine sin roghnú idir na ballstáit sin, ar choinníoll nach ceadmhach dó/di tionscnamh a shíniú ach uair amháin. Is iad na sonraí a chuireann sé/sí ar fáil ina ráiteas tacaíochta (m.sh. uimhir pas nó uimhir cárta cónaithe) a chinnfidh cén ballstát ina gcomhairfear a ráiteas tacaíochta.
  Sampla
  Ostarach ina chónaí san Eastóin, tig leis
  • an fhoirm a líonadh isteach don Eastóin, agus a ainm, sloinne, seoladh, dáta agus áit bhreithe agus náisiúntacht a thabhairt - sa chás sin is san Eastóin a dheimhneofar agus a chomhairfear a ráiteas tacaíochta
  • an fhoirm a líonadh isteach san Ostair, agus a chur ar fáil, sa bhreis ar na sonraí thuasluaite, uimhir doiciméad aitheantais atá sa liosta lena nglacann an Ostair agus atá ar fáil i gCuid C d'Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán (uimhir pas nó cárta aitheantais) - sa chás sin is san Ostair a dheimhneofar agus a chomhairfear a ráiteas tacaíochta.

  In aon chás, ní cheadaítear do shaoránaigh ach tionscnamh a shíniú uair amháin.
 9. Saoránaigh de chuid an AE atá ina gcónaí lasmuigh den AE, an dtig leo tionscnamh a shíniú? Cén ballstát ina gcomhairfear a ráitis tacaíochta?

  Braitheann sé sin ar an mballstát ar náisiúnaigh de iad.

  Ag brath ar na riachtanais a iarrann na ballstáit, féadfaidh nó ní fhéadfaidh siad síniú. Sin, toisc nach bhfuil roinnt de na ballstáit in ann ráitis tacaíochta óna náisiúnaigh atá ina gcónaí lasmuigh den AE a dheimhniú.

  Dóibh siúd atá in ann síniú, comhairfear a ráitis tacaíochta i mballstát a náisiúntachta.

 10. Saoránaigh a thacaíonn le tionscnamh, conas a fhéadfaidh siad bheith cinnte nach n-úsáidfear a gcuid sonraí pearsanta chun aon chríche eile?

  Sa Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh, cinntítear go gcosnóidh gach páirtí lena mbaineann - eagraithe, ballstáit agus an Coimisiún - na sonraí go hiomlán, le linn eagrú agus athleanúint an tionscnaimh ó na saoránaigh.

  Reachtaíocht atá i bhfeidhm maidir le sonraí pearsanta a chosaint, baineann sí le próiseáil sonraí pearsanta chun críche tionscnaimh ó na saoránaigh. Ós 'rialaitheoirí sonraí' iad, beidh dliteanas ar na heagraithe as an dochar arb iad is cúis leis de réir an dlí náisiúnta is infheidhme agus cuirfear pionóis chuí orthu as aon sáruithe ar an Rialachán.

 11. An féidir le heagraithe sonraí na sínitheoirí a choimeád d'fhonn breis eolais a scaipeadh?

  Níl mar chuid den fhoirm oifigiúil ráitis tacaíochta: ní cheadaítear sonraí na sínitheoirí a úsáid ach amháin d'fhonn tacú leis an tionscnamh beartaithe mar a fhoráiltear in Airteagal 12(3) den Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh. Féadfaidh eagraithe a sonraí teagmhála a iarraidh go sonrach ar shínitheoirí, ámh, d'fhonn iad a choimeád ar an eolas, ar choinníoll go gcomhlíonfar an reachtaíocht um chosaint sonraí.

Córas bailiúcháin ar líne á dheimhniú ag údarás náisiúnta inniúil

 1. Conas is féidir le saoránaigh bheith cinnte go bhfuil sé sábháilte tionscnamh a shíniú ar líne?

  Ní féidir tosú le bailiú ar líne go dtí go mbeidh an t-údarás náisiúnta cuí tar éis córas na n-eagraithe um bailiú ar líne a dheimhniú.

  Is ionann deimhniú agus seiceáil go gcomhlíonann an córas na híoscheanglais slándála agus theicniúla a leagadh amach in Airteagal 6 den Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh. Chun na críche sin, bíonn ar na húdaráis a sheiceáil an gcomhlíonann an córas na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe a leagtar amach i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1179/2011 ón gCoimisiún lena leagtar síos na sonraíochtaí teicniúla do chórais bailiúcháin ar líne de bhun Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh.

  Bíonn an méid sin i bhfeidhm freisin nuair a úsaideann na heagraithe na bogearraí foinse oscailte a d'fhorbair an Coimisiún.

 2. An dtig le heagraithe breis is córas bailiúcháin amháin a úsáid (ceann in aghaidh an bhallstáit, mar shampla)?

  TIG – ach bheadh gá dóibh gach córas a fháil deimhnithe leis féin.

 3. An dtig le heagraithe córas bailiúcháin amháin a úsáid do na ballstáit uile?

  TIG – níor ghá an córas sin a dheimhniú ach uair amháin, ó údarás sa bhallstát ina stórálfar na sonraí.

 4. An dtig le heagraithe iarraidh ar an údarás náisiúnta cuí a gcóras bailiúcháin ar líne a dheimhniú sula gcláróidh an Coimisiún an tionscnamh atá beartaithe acu?

  TIG – beidh orthu teideal cruinn a dtionscnaimh bheartaithe a chur ar fáil, ámh, agus deimhniú á iarraidh acu.

  Mar sin féin, córas bailiúcháin ar líne atá comhlíontach, ní dhéanann sé réamhbhreith ar chinneadh an Choimisiúin faoin tionscnamh beartaithe lena mbaineann a chlárú.

 5. Cén fhormáid is féidir le heagraithe a úsáid chun ráitis tacaíochta a bailíodh ar líne a chur chuig na húdaráis náisiúnta lena ndeimhniú?

  Féadfaidh eagraithe ráitis tacaíochta a chur chuig na húdaráis náisiúnta inniúla ar pháipéar nó go leictreonach. Ráitis tacaíochta a bailíodh ar líne, féadfar iad a chló agus a sheoladh ar pháipéar, sin nó iad a chur go leictreonach trí mhodh sábháilte amhail comhaid chriptithe i CD-ROM. D'fhéadfaí comhaid XML a úsáid freisin má ghlacann an t-údarás náisiúnta lena mbaineann leo. Na bogearraí a d'fhorbair an Coimisiún, ceadaíonn siad ráitis a onnmhairiú i bhformáid XML.

 6. Cé na modhanna sásaimh atá ar fáil d'eagraithe má theipeann ar údarás náisiúnta na teastais a eisiúint laistigh den teorainn ama 1 mhí?

  Féadfaidh eagraithe an modh sásaimh a úsáid atá ar fáil ag an leibhéal náisiúnta. Tig leo sásamh a iarraidh ar na húdaráis náisiúnta riaracháin nó bhreithiúnacha (lena n-áirítear ombudsmain náisiúnta nó réigiúnacha).

  Is féidir le heagraithe gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún Eorpach as dlí an AE a chur chun mífheidhme.

Bogearraí do chórais bailiúcháin ar líne arna bhforbairt ag an gCoimisiún

 1. Cén áit is féidir faisnéis agus treoir a fháil faoi na bogearraí a d'fhorbair an Coimisiún?

  Tá an leagan is déanaí de na bogearraí foilsithe ar JoinUp agus tig leat na seanleaganacha a fheiceáil freisin maille le heolas úsáideach agus treoracha chun na bogearraí a íoslódáil agus a bhainistiú. Thairis sin, sna ranna "Forums" agus "News & blogs", tig leat ceisteanna a chur faoi na bogearraí, agus ceisteanna a chuir úsáideoirí eile agus na freagraí orthu a fheiceáil freisin.

 2. An féidir na bogearraí a d'fhorbair an Coimisiún a mhodhnú?

  Tugann na bogearraí a d'fhorbair an Coimisiún na feidhmiúlachtaí bunúsacha uile a theastaíonn chun ráitis tacaíochta a bhailiú ar líne de réir na rialacha a bunaíodh faoin Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh. Mar sin féin, b'fhéidir go dteastódh ó na heagraithe roinnt gnéithe a mhodhnú le go mbeadh na bogearraí in oiriúint dá riachtanas agus dá sainroghanna. Is bogearraí foinse oscailte atá iontu, rud a chiallaíonn gur féidir na gnéithe uile a mhodhnú.

  Má theastaíonn ó na heagraithe leagan modhnaithe de na bogearraí a úsáid, beidh orthu a chinntiú go gcomhlíonann sé Airteagal 6(4) den Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh agus na sonraíochtaí teicniúla lena gcuirtear chun feidhme é (Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1179/2011 ón gCoimisiún).

  Tabhair faoi deara má mhodhnaítear aon cheann de chroí-ghnéithe na mbogearraí, nach bhféadfar a ráthú a thuilleadh go gcomhlíonfaidh úsáid na mbogearraí na forálacha thuasluaite agus déanfaidh an t-údarás náisiúnta inniúil é a dheimhniú ar an ábhar is nach raibh an córas ag úsáid na mbogearraí a d'fhorbair an Coimisiún (déantar na bogearraí a phacáistiú le cód haiseáilte is féidir leis an údarás a sheiceáil lena chinntiú nár modhnaíodh an leagan a cuireadh chuige lena dheimhniú). Is féidir gnéithe ar leibhéal an bhunachair (m.sh. na rialacha maidir le fíorú uathoibríoch na sonraí a iontráiltear) a mhodhnú, dar ndóigh, gan géilleadh do chomhlíonadh an Rialacháin.

Na húdaráis náisiúnta inniúla ag deimhniú na ráiteas tacaíochta

 1. Cén fhaisnéis nach mór do shínitheoirí a thabhairt sa ráiteas tacaíochta uathu?

  Braitheann na sonraí ar an mballstát AE arb as dóibh. Sin toisc gurb iad na ballstáit atá freagrach as bailíocht ráitis tacaíochta na sínitheoirí a fhíorú agus as líon na ráiteas tacaíochta a bailíodh i ngach tír a dheimhniú. Dá bhrí sin, is ionann na sonraí riachtanacha agus na sonraí sin a mheasann an ballstát is gá chun ráiteas tacaíochta a fhíorú.

  Ar na sonraí is gá, d'áireofaí ainm, seoladh, dáta agus áit bhreithe, náisiúntacht agus, do chuid mhaith ballstát, uimhir aitheantais phearsanta.

  Cuid den fhaisnéis sin (amhail seoladh iomlán, áit bhreithe nó dáta breithe), ní theastaíonn sí ó roinnt ballstát.

  Le sonraí iomlána a fháil, féach an dhá shamhail d'fhoirmeacha um ráitis tacaíochta in Iarscríbhinn III (Codanna A agus B) a ghabhann leis an Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh.

  Maidir le ballstáit a éilíonn uimhir aitheantais phearsanta, féach Cuid C d'Iarscríbhinn III i gcomhair liosta doiciméad/uimhreacha a nglacann gach ceann acu leo.

 2. Conas a sheiceáiltear ráitis tacaíochta?

  Bíonnn ar eagraithe na foirmeacha ráitis tacaíochta a chur chuig na húdaráis náisiúnta inniúla, a eagróidh seiceálacha cuí chun deimhniú a dhéanamh ar líon na ráiteas tacaíochta bailí a bailíodh. Féadfar na seiceálacha sin a bhunú ar shampláil randamach.

 3. Cé na modhanna sásaimh atá ar fáil d'eagraithe má theipeann ar údaráis náisiúnta inniúla na teastais a eisiúint laistigh den teorainn ama 3 mhí?

  Féadfaidh eagraithe an modh sásaimh a úsáid atá ar fáil ag an leibhéal náisiúnta. Tig leo sásamh a iarraidh ar na húdaráis náisiúnta riaracháin nó bhreithiúnacha (lena n-áirítear ombudsmain náisiúnta nó réigiúnacha).

  Is féidir le heagraithe gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún Eorpach as dlí an AE a chur chun mífheidhme.

An tionscnamh a chur faoi bhráid an Choimisiúin

 1. An bhfuil ar eagraithe na ráitis tacaíochta uile a chur chuig an gCoimisiún?

  NÍL – níl orthu ach na nithe seo a leanas a sheoladh, trína gcuntas d'eagraithe: an fhoirm aighneachta chomh maith le cóipeanna de na teastais uile a fuair siad ó na húdaráis náisiúnta inniúla a dheimhníonn gur sroicheadh an líon ráiteas tacaíochta is gá.

Scrúdú agus freagra ón gCoimisiún

 1. Má chinneann an Coimisiún togra reachtach a ghlacadh mar fhreagairt ar thionscnamh saoránach, cad a tharlóidh ansin?

  Beidh ar an togra ón gCoimisiún an nós imeachta reachtach cuí a leanúint.

  Chun dlí a dhéanamh de, beidh ar an reachtóir (Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle de ghnáth ach an Chomhairle amháin i gcásanna áirithe) é a scrúdú agus é a ghlacadh ansin.

 2. Cad a tharlóidh má chinneann an Coimisiún gan gníomhú ar thionscnamh saoránach? An bhfuil aon mhodhanna sásaimh ann?

  NÍL – murab ionann is cinntí faoi chlárú, is ar anailís pholaitiúil a dhéanfaidh an Coimisiún ar shubstaint an tionscnaimh a bhunaítear an cinneadh seo agus níl sé faoi réir nós imeachta achomhairc.

  Tionscnamh na saoránach, sin tionscnamh a shocraíonn an clár agus a chuireann iallach ar an gCoimisiún barainn a chur ar iarratais ó shaoránaigh, gan iallach a chur air gníomhú dá réir.

  Má chinneann an Coimisiún gan gníomhú, ámh, míneoidh sé fáthanna a chinnidh go soiléir.