Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Често задавани въпроси

Общи въпроси и отговори за Европейската гражданска инициатива

 1. Каква е разликата между Европейска гражданска инициатива и петиция?
 2. Има ли граждански инициативи в страните членки?
 3. Могат ли гражданите да поискат преразглеждане на Договорите с Европейска гражданска инициатива?
 4. ЕС предоставя ли някакво финансиране на организаторите на Европейска гражданска инициатива?
 5. Възможно ли е да се представи инициатива, която противоречи на друга текуща инициатива? Може ли една и съща инициатива да бъде представена няколко пъти?
 6. Могат ли организаторите да оттеглят вече предложена гражданска инициатива?

Подготовка и учредяване на граждански комитет

 1. Според правилата членовете на комитета трябва да живеят в 7 различни държави-членки. Това означава ли, че те трябва да бъдат и граждани на 7 различни държави, или някои от тях биха могли да имат едно и също гражданство?
 2. Могат ли граждани на страни извън ЕС да организират гражданска инициатива / да бъдат членове на граждански комитет?
 3. Каква е минималната възраст, за да може някой да бъде член на граждански комитет?
 4. Трябва ли гражданите да бъдат регистрирани да гласуват, за да могат да бъдат членове на граждански комитет?
 5. Колко членове на гражданския комитет трябва да бъдат посочени, за да бъде регистрирана една инициатива?
 6. Могат ли членове на Европейския парламент да членуват в граждански комитет?
 7. Каква е ролята на лицата за контакти на комитета?

Регистрация на предложената инициатива

 1. Каква информация е необходима за регистриране на предложена инициатива?
 2. Каква информация се публикува на този уебсайт след регистрирането на предлаганата инициатива?
 3. На какъв език могат да бъдат регистрирани инициативи?
 4. Превежда ли Комисията предложените инициативи?
 5. Може ли гражданският комитет да обжалва, ако Комисията откаже регистрация на предлаганата от него инициатива?
 6. Къде може да се намери информация за предложени инициативи, които не са регистрирани от Комисията?

Събиране на изявления за подкрепа

 1. Кога организаторите могат да започнат да събират изявления за подкрепа на предложената от тях инициатива? С колко време разполагат за събирането на изявленията?
 2. Могат ли организаторите да използват един и същ формуляр на хартия за събиране на подписи от всички граждани на ЕС?
 3. Трябва ли формулярите да бъдат на официален език на страната членка, в която се събират изявления за подкрепа? Има ли някакви езикови изисквания?
 4. Определен минимален брой изявления за подкрепа трябва да бъдат събрани в поне 7 държави-членки. Какво се случва с изявленията за подкрепа, събрани в страни членки, в които минималният брой не е достигнат?
 5. На каква възраст гражданите на ЕС могат да подкрепят дадена инициатива?
 6. Трябва ли гражданите на ЕС да бъдат регистрирани да гласуват, за да могат да подкрепят инициативи?
 7. Могат ли граждани на страни извън ЕС, които постоянно пребивават в Съюза, да подкрепят инициативи?
 8. Ако дадено лице е гражданин на една страна членка, но живее в друга страна членка, в коя от двете страни се преброява неговото изявление за подкрепа?
 9. Могат ли граждани на ЕС, които постоянно пребивават в страна извън Съюза, да подкрепят инициативи? В коя държава-членка ще бъдат преброени техните изявления за подкрепа?
 10. Как могат гражданите, които подкрепят дадена инициатива, да бъдат сигурни, че личните им данни няма да бъдат използвани за други цели?
 11. Могат ли организаторите да съхраняват данни за подкрепилите тяхната инициатива за по-нататъшно разпространяване на информация?

Удостоверяване на системата за събиране на изявления онлайн от компетентен национален орган

 1. Как гражданите могат да са сигурни, че системата за събиране на изявления онлайн е достатъчно защитена?
 2. Могат ли организаторите да използват повече от една система за събиране на изявления онлайн (например по една за всяка страна членка)?
 3. Могат ли организаторите да използват една система за събиране на изявления онлайн във всички държави членки?
 4. Могат ли организаторите да поискат от съответните национални власти да удостоверят тяхната система за събиране на изявления онлайн преди регистрацията на предлаганата от тях инициатива в Комисията?
 5. В какъв формат организаторите могат да изпращат за проверка изявления за подкрепа, събрани онлайн, до компетентните национални органи?
 6. С какви средства за обжалване разполагат организаторите, ако компетентен национален орган не издаде удостоверение в определения за това срок от 1 месец?

Софтуер за събиране на изявления онлайн, разработен от Комисията

 1. Къде мога да намеря информация и насоки за софтуера, разработен от Комисията?
 2. Възможно ли е да се променя разработения от Комисията софтуер?

Проверка на изявленията за подкрепа от компетентните национални органи

 1. Каква информация трябва да предоставят в изявленията си за подкрепа поддръжниците на дадена инициатива?
 2. Как се проверяват изявленията за подкрепа?
 3. С какви средства за обжалване разполагат организаторите, ако компетентните национални органи не издадат удостоверенията в определения за това срок от 3 месеца?

Внасяне на инициативата в Комисията

 1. Трябва ли организаторите да предоставят всички изявления за подкрепа на Комисията?

Разглеждане и отговор от Комисията

 1. Какво се случва, ако Комисията реши да приеме законодателно предложение в отговор на гражданска инициатива?
 2. Какво се случва, ако Комисията реши да не предприеме действия по дадена гражданска инициатива? Има ли някакви начини за обжалване?
Общи въпроси и отговори за Европейската гражданска инициатива

 1. Каква е разликата между Европейска гражданска инициатива и петиция?
  Правото на петиция до Европейския парламент, което вече съществуваше съгласно предишните Договори, значително се различава от въведената с Договора от Лисабон Европейска гражданска инициатива.
  • Петиции могат да бъдат изпращани от граждани на Съюза, както и от физически лица, постоянно пребиваващи в държава членка, или от юридически лица, чието седалище е в държава членка, самостоятелно или съвместно с други граждани или лица.
  • Петициите трябва да се отнасят до въпроси, които попадат в сферата на дейност на Съюза и пряко засягат подписалите ги (например жалба).
  • Петициите се адресират до Европейския парламент в ролята му на пряк представител на гражданите на равнище ЕС.
  • При петициите няма официални изисквания за минимален брой подписи или подкрепа от граждани от определен брой страни в ЕС.
  • Гражданската инициатива, от друга страна, позволява на гражданите да призоват директно Комисията да представи нови предложения за правни актове, ако те се ползват с достатъчна подкрепа в ЕС.

  Още за петициите до Европейския парламент
 2. Има ли граждански инициативи в страните членки?

  ДА – в повечето страни членки – национални, регионални или местни. Те се различават значително по мащаби и процедура.

  Примери за национални граждански инициативи
  Австрия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария

  Примери за регионални граждански инициативи
  Австрия, Германия, Испания, Нидерландия, Швеция

  Примери за местни граждански инициативи
  Белгия, Германия, Испания, Италия, Люксембург, Словения, Унгария, Швеция

  Извън ЕС
  САЩ, Швейцария и др.

 3. Могат ли гражданите да поискат преразглеждане на Договорите с Европейска гражданска инициатива?

  НЕ – в съответствие с Договора гражданските инициативи могат да се отнасят само до въпроси, за които според гражданите е необходим правен акт на Съюза с цел изпълнение на Договорите.

 4. ЕС предоставя ли някакво финансиране на организаторите на Европейска гражданска инициатива?

  НЕ - за тази цел не се предоставя финансиране от ЕС.

 5. Възможно ли е да се представи инициатива, която противоречи на друга текуща инициатива? Може ли една и съща инициатива да бъде представена няколко пъти?

  ДА – в правилата няма ограничения за което и да е от посочените.

 6. Могат ли организаторите да оттеглят вече предложена гражданска инициатива?

  ДА – по всяко време преди да изпратят за проверка изявленията за подкрепа до компетентните национални органи.

  Оттеглянето е необратимо. Оттеглена инициатива не може да бъде възобновена и всички събрани изявления за подкрепа се считат за нищожни и недействителни.

  Оттеглените инициативи – когато са отбелязани като такива – ще могат да се разглеждат на този сайт в раздела Архивирани инициативи.

Подготовка и учредяване на граждански комитет

 1. Според правилата членовете на комитета трябва да живеят в 7 различни държави-членки. Това означава ли, че те трябва да бъдат и граждани на 7 различни държави, или някои от тях биха могли да имат едно и също гражданство?

  Факторът, който е от значение, е тяхната страна на пребиваване. Те могат да имат еднакво или различно гражданство.

 2. Могат ли граждани на страни извън ЕС да организират гражданска инициатива / да бъдат членове на граждански комитет?

  НЕ - членовете на гражданския комитет трябва да бъдат граждани на ЕС (граждани на държава-членка на Съюза).

 3. Каква е минималната възраст, за да може някой да бъде член на граждански комитет?

  Гражданите трябва да са навършили 18 години, освен ако са граждани или постоянно пребиваващи в Австрия – в този случай те могат да са навършили 16 години (т.е. да са на възраст, която им дава право да гласуват на избори за Европейски парламент).

 4. Трябва ли гражданите да бъдат регистрирани да гласуват, за да могат да бъдат членове на граждански комитет?

  НЕ – те просто трябва да са на възраст, даваща им право да гласуват на изборите за Европейски парламент (вижте предишния въпрос).

 5. Колко членове на гражданския комитет трябва да бъдат посочени, за да бъде регистрирана една инициатива?

  Комисията ще разгледа само информацията за 7 членове, живеещи в 7 различни държави членки (без депутати в Европейския парламент). Затова само тези 7 членове трябва да бъдат посочени във формуляра за регистрация.

 6. Могат ли членове на Европейския парламент да членуват в граждански комитет?

  ДА, но не могат да бъдат взети предвид за достигане на минимума от 7 граждани, живеещи в 7 различни държави членки. Затова те не могат да бъдат сред 7-те членове, посочени във формуляра за регистрация.

 7. Каква е ролята на лицата за контакти на комитета?

  Лицата за контакти – представителят и неговият заместник – са упълномощени да говорят и действат от името на комитета.

  Те осъществяват връзка между комитета и Европейската комисия по време на процедурата, по-специално като се грижат за изпращането на всички документи до Комисията в контекста на предлаганата от тях инициатива.

  И двамата ще имат достъп до организаторския акаунт и ще получават цялата кореспонденция от Комисията.

Регистрация на предложената инициатива

 1. Каква информация е необходима за регистриране на предложена инициатива?
  • наслов на предложената гражданска инициатива (максимум 100 символа);
  • предмет на инициативата (максимум 200 символа);
  • описание на целите на инициативата (максимум 500 символа);
  • разпоредбите на Договорите, които според организаторите се отнасят до предложеното действие;
  • лични данни на 7-те членове на гражданския комитет (пълни имена, пощенски адреси, гражданство и дати на раждане), като се посочат представителя и заместника и техните електронни адреси;
  • dokumenty prokazující jméno/jména a příjmení, poštovní adresu, státní příslušnost a datum narození každého ze 7 členů výboru občanů
  • всички източници на подкрепа и финансиране за предлаганата гражданска инициатива (известни към момента на регистрацията) на стойност над 500 евро на година и на спонсор.

  Ако желаят, организаторите могат да предоставят:
  • адреса на уебсайта на предложената от тях инициатива (ако има такъв);
  • приложение (максимум 5 MB) с по-подробна информация относно предмета, целите и контекста на гражданската инициатива;
  • проект на правен акт (максимум 5 MB).
 2. Каква информация се публикува на този уебсайт след регистрирането на предлаганата инициатива?

  Цялото съдържание, свързано с инициативата (наслов, предмет, цели, разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата, и останалата посочена информация) и източниците на подкрепа и финансиране за инициативата.

  Що се отнася до личните данни на организаторите, публикуват се само техните пълни имена и електронните адреси на лицата за контакти (представителя и заместника).

  За повече информация вижте декларацията за поверителност.

 3. На какъв език могат да бъдат регистрирани инициативи?
  Може да се използва всеки официален език на ЕС.
 4. Превежда ли Комисията предложените инициативи?

  НЕ – отговорност на организаторите е да преведат предложената от тях инициатива на езиците, на които желаят.

  След потвърждаване на регистрацията на един официален език организаторите могат да предоставят на Комисията преводи на предложената от тях инициатива (най-малко на наслова, предмета и целите) на други официални езици на ЕС. Преди качването им в регистъра Комисията ще провери дали няма очевидни и значителни несъответствия с оригиналната версия в наслова, предмета и целите на инициативата.
 5. Може ли гражданският комитет да обжалва, ако Комисията откаже регистрация на предлаганата от него инициатива?

  Решението за регистрация почива на правни основания. Поради това то може да бъде оспорвано. Ако бъде отказана регистрация, Комисията ще информира организаторите за причините и за всички съдебни и извънсъдебни процедури за обжалване, които те могат да използват.

  Сред тях са възможностите за започване на процедури в Съда на Европейския съюз или изпращането на жалба до европейския омбудсман (за оплакване от лошо управление).
 6. Къде може да се намери информация за предложени инициативи, които не са регистрирани от Комисията?

  Отрицателните отговори, дадени от Комисията на предложени инициативи, които не отговарят на условията за регистрация, изложени в Регламента относно гражданската инициатива, са достъпни тук.

Събиране на изявления за подкрепа

 1. Кога организаторите могат да започнат да събират изявления за подкрепа на предложената от тях инициатива? С колко време разполагат за събирането на изявленията?
  Организаторите могат да започнат събирането в деня, в който получат потвърждение, че Комисията е регистрирала предложената от тях инициатива.

  Те разполагат с 1 година за събиране на изявления за подкрепа, считано от датата на регистрация на предложената инициатива.

 2. Могат ли организаторите да използват един и същ формуляр на хартия за събиране на подписи от всички граждани на ЕС?

  НЕ – организаторите трябва да използват различни формуляри в зависимост от страната от ЕС, от която са поддръжниците. Това означава, че всички подписали определен формуляр, трябва да са от една и съща страна от ЕС.

  Във всеки формуляр организаторите трябва първо да посочат страната от ЕС, в която той ще бъде използван. След това този формуляр може да бъде попълван само от поддръжници от тази страна.

 3. Трябва ли формулярите да бъдат на официален език на страната членка, в която се събират изявления за подкрепа? Има ли някакви езикови изисквания?

  Организаторите могат да събират изявления за подкрепа във всички страни членки на който и да е от официалните езици на ЕС.

  Информацията относно предложената инициатива, дадена във формуляра (точки 5 - 7 в приложение III от Регламента), обаче трябва да бъде на един от езиците, на които предложената инициатива е публикувана на този сайт.

 4. Определен минимален брой изявления за подкрепа трябва да бъдат събрани в поне 7 държави членки. Какво се случва с изявленията за подкрепа, събрани в страни членки, в които минималният брой не е достигнат?

  Разбира се, тези изявления за подкрепа ще бъдат добавени към общия брой на поддръжниците, за да бъде достигната целта от 1 млн., но съответните страни от ЕС няма да бъдат преброени към изискваната една четвърт от страните членки.

 5. На каква възраст гражданите на ЕС могат да подкрепят дадена инициатива?

  Гражданите трябва да са навършили 18 години, освен ако са граждани или постоянно пребиваващи в Австрия – в този случай те могат да са навършили 16 години (т.е. да са на възраст, която им дава право да гласуват на избори за Европейски парламент).

 6. Трябва ли гражданите на ЕС да бъдат регистрирани да гласуват, за да могат да подкрепят инициативи?

  НЕ – те просто трябва да са на възраст, даваща им право да гласуват на изборите за Европейски парламент (вижте предишния въпрос).

 7. Могат ли граждани на страни извън ЕС, които постоянно пребивават в Съюза, да подкрепят инициативи?

  НЕ – само граждани на ЕС (граждани на държава членка) могат да участват.

 8. Ако дадено лице е гражданин на една страна членка, но живее в друга страна членка, в коя от двете страни се преброява неговото изявление за подкрепа?
  В зависимост от данните, изисквани от страните членки, дадено лице може да има възможност да избира между тях, като помни, че може да подкрепи дадена инициатива само веднъж. Данните, които лицето предоставя в изявлението си за подкрепа (например номер на паспорт или номер на карта за пребиваване) ще определят в коя страна членка ще бъде взето предвид неговото изявление за подкрепа.
  Пример
  Австриец, който живее в Естония, може:
  • да попълни формуляра за Естония, като посочи пълните си собствени и фамилни имена, адрес, дата и място на раждане и гражданство – в този случай неговото изявление за подкрепа ще бъде проверено и преброено в Естония,
  • или да попълни формуляра за Австрия, като посочи освен предходните данни и личен идентификационен номер от списъка, приет от Австрия и достъпен в част В от Приложение III към Регламента (номер на паспорт или лична карта) – в този случай неговото/нейното изявление за подкрепа ще бъде проверено и преброено в Австрия.

  При всички случаи гражданите могат да подкрепят дадена инициатива само веднъж.
 9. Могат ли граждани на ЕС, които постоянно пребивават в страна извън Съюза, да подкрепят инициативи? В коя държава-членка ще бъдат преброени техните изявления за подкрепа?

  Това зависи от страната членка, на която са граждани.

  Дали могат да подкрепят инициативата зависи от изискванията, поставени от страната членка. Това се дължи на факта, че някои страни членки не могат да проверяват изявления за подкрепа на свои граждани, живеещи извън ЕС.

  Изявленията на тези, които могат да подкрепят инициативи, ще бъдат преброявани в страната членка, на която са граждани.

 10. Как могат гражданите, които подкрепят дадена инициатива, да бъдат сигурни, че личните им данни няма да бъдат използвани за други цели?

  Регламентът относно гражданската инициатива гарантира, че защитата на данните е напълно осигурена по време на организацията и на последващите инициативата действия от всички участващи страни – организаторите, страните членки и Комисията.

  Действащото законодателство за защита на личните данни се прилага при обработката на лични данни, извършвана за целите на гражданска инициатива. Като „администратори на данни“ организаторите носят отговорност за всяка причинена щета в съответствие с приложимото национално законодателство и подлежат на съответните санкции за всяко нарушение на Регламента.

 11. Могат ли организаторите да съхраняват данни за подкрепилите тяхната инициатива за по-нататъшно разпространяване на информация?

  Организаторите нямат право да използват за подобни цели данните от официалните формуляри за изявления за подкрепа – тези данни могат да бъдат използвани само за подкрепа на предложената инициатива, както е предвидено в член 12, параграф 3 от Регламента относно гражданската инициатива. Въпреки това организаторите могат да поискат от подписалите да предоставят координати за връзка отделно, за да бъдат информирани, при условие че това не противоречи на законодателството за защита на данните.

Удостоверяване на системата за събиране на изявления онлайн от компетентен национален орган

 1. Как гражданите могат да са сигурни, че системата за събиране на изявления онлайн е достатъчно защитена?

  Събирането на изявления онлайн не може да започне преди системата за събиране на изявления онлайн на организаторите да е удостоверена от съответните национални власти.

  Удостоверяването включва проверка дали системата отговаря на минималните изисквания относно сигурността и на техническите изисквания, посочени в член 6 от Регламента относно гражданската инициатива. За тази цел органите трябва да проверят дали системата отговаря на подробните технически спецификации, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1179/2011 на Комисията относно определяне на технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн по силата на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива.

  Удостоверяване се извършва и когато организаторите използват софтуера с отворен код, създаден от Комисията.

 2. Могат ли организаторите да използват повече от една система за събиране на изявления онлайн (например по една за всяка страна членка)?

  ДА – но всяка система ще трябва да бъде удостоверявана поотделно.

 3. Могат ли организаторите да използват една система за събиране на изявления онлайн във всички държави членки?

  ДА – тази система ще бъде удостоверена само веднъж от орган в страната членка, в която ще се съхраняват данните.

 4. Могат ли организаторите да поискат от съответните национални власти да удостоверят тяхната система за събиране на изявления онлайн преди регистрацията на предлаганата от тях инициатива в Комисията?

  ДА – те обаче ще трябва да посочат точния наслов на предлаганата от тях инициатива, когато подават заявление за издаване на удостоверение.

  Наличието на система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, за която е издадено удостоверение, че отговаря на изискванията, няма отношение към решението на Комисията относно регистрирането на въпросната инициатива.

 5. В какъв формат организаторите могат да изпращат за проверка изявления за подкрепа, събрани онлайн, до компетентните национални органи?

  Организаторите могат да изпращат изявления за подкрепа до компетентните национални органи на хартия или в електронен формат. Събраните онлайн изявления за подкрепа могат да бъдат отпечатани и изпратени на хартия или да бъдат изпратени по защитен начин в електронен формат – например като шифровани файлове, записани на CD-ROM. Могат да бъдат използвани и XML файлове, ако съответните национални органи ги приемат. Разработеният от Комисията софтуер позволява експортирането на изявления във формат XML.

 6. С какви средства за обжалване разполагат организаторите, ако компетентен национален орган не издаде удостоверение в определения за това срок от 1 месец?

  Организаторите могат да използват процедурите за обжалване, достъпни на национално равнище. Те могат да обжалват пред национални административни или съдебни органи (включително национални или регионални омбудсмани).

  Организаторите могат също така да подадат жалба до Европейската комисия за неприлагане на правото на ЕС.

Софтуер за събиране на изявления онлайн, разработен от Комисията

 1. Къде мога да намеря информация и насоки за софтуера, разработен от Комисията?

  Последната версия на софтуера е публикувана на уебсайта JoinUp, където можете да намерите предишни версии и полезна информация и документация за изтеглянето и управлението на софтуера. Освен това в разделите Forums и News & blogs можете да зададете вашите въпроси за софтуера, както и да разгледате зададените от други потребители въпроси и техните отговори.

 2. Възможно ли е да се променя разработения от Комисията софтуер?

  Разработеният от Комисията софтуер предоставя необходимите функции за събиране на изявления за подкрепа онлайн, съобразени с правилата на Регламента относно гражданската инициатива. Въпреки това организаторите могат да искат да променят неговите елементи, за да ги приспособят по-добре към своите нужди и предпочитания. Тъй като софтуерът е с отворен код, всички негови елементи могат да бъдат променяни.

  Ако организаторите обаче желаят да използват променена версия на софтуера, те трябва да се уверят, че тя отговаря на изискванията, посочени в член 6, параграф 4 от Регламента относно гражданската инициатива, и на техническите спецификации за неговото прилагане (Регламент за изпълнение (ЕС) № 1179/2011 на Комисията).

  Моля, имайте предвид, че ако е променена някоя от основните характеристики на софтуера, използването му вече не гарантира съответствие с посочените по-горе правила и националният компетентен орган ще проведе процедурата за удостоверяване на системата по начин, който се прилага за системи, които не използват разработения от Комисията софтуер (при готовия софтуер е използван хеширан код, който може да бъде проверен от компетентните национални органи, за да се гарантира, че представената за удостоверяване версия не е била променяна). Същевременно елементите на ниво база данни (напр. правилата за процеса за автоматично валидиране на въведените данни) могат да бъдат променяни, без това да се отразява на съответствието с разпоредбите на Регламента.

Проверка на изявленията за подкрепа от компетентните национални органи

 1. Каква информация трябва да предоставят в изявленията си за подкрепа поддръжниците на дадена инициатива?

  Информацията се различава в зависимост от страната от ЕС, от която са поддръжниците. Това е така, защото страните членки са тези, които отговарят за проверката на валидността на изявленията за подкрепа и за удостоверяване на броя на валидните изявления, събрани във всяка страна. Затова изискваните данни отговарят на смятаното от страните членки за необходимо, за да могат да проверят изявленията за подкрепа.

  Изискваните данни може да включват име, адрес, дата и място на раждане, гражданство, а в някои страни членки – и личен идентификационен номер.

  Част от тази информация (като пълен адрес, място или дата на раждане) не се изисква от някои страни членки.

  За пълна информация вижте двата образеца на формуляри за изявления за подкрепа в приложение III (части A и Б) към Регламента относно гражданската инициатива.

  Що се отнася до страните от ЕС, изискващи личен идентификационен номер, вижте част В от приложение III, където има списък на документи/номера, приемани от всяка от тях.

 2. Как се проверяват изявленията за подкрепа?

  Организаторите трябва да изпратят формулярите за изявление за подкрепа до компетентните национални органи, които ще извършат необходимите проверки, за да удостоверят броя на събраните валидни изявления за подкрепа. Тези проверки могат да са въз основата на случайни извадки.

 3. С какви средства за обжалване разполагат организаторите, ако компетентните национални органи не издадат удостоверенията в определения за това срок от 3 месеца?

  Организаторите могат да използват процедурите за обжалване, достъпни на национално равнище. Те могат да обжалват пред национални административни или съдебни органи (включително национални или регионални омбудсмани).

  Организаторите могат също така да подадат жалба до Европейската комисия за неприлагане на правото на ЕС.

Внасяне на инициативата в Комисията

 1. Трябва ли организаторите да предоставят всички изявления за подкрепа на Комисията?

  НЕ – те трябва само да изпратят през организаторския си акаунт на този уебсайт формуляра за внасяне на инициативата, както и копия на всички получени от компетентните национални органи удостоверения, потвърждаващи, че необходимият брой изявления за подкрепа е достигнат.

Разглеждане и отговор от Комисията

 1. Какво се случва, ако Комисията реши да приеме законодателно предложение в отговор на гражданска инициатива?

  Предложението на Комисията ще трябва да следва съответната законодателна процедура.

  За да се превърне в закон, предложението трябва да бъде разгледано и прието от законодателя (по принцип Европейския парламент и Съвета, а в някои случаи - само Съвета).

 2. Какво се случва, ако Комисията реши да не предприеме действия по дадена гражданска инициатива? Има ли някакви начини за обжалване?

  НЕ – за разлика от решението за регистрация това решение се основава на политически анализ на същината на инициативата от страна на Комисията и не подлежи на обжалване.

  Гражданската инициатива има за цел поставянето на определени теми на дневен ред. Тя задължава Комисията да обмисля сериозно искания на граждани, но не я задължава да предприема действия по тях.

  Въпреки това, ако реши да не предприема действия, Комисията трябва да обясни ясно мотивите си.