Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Isikuandmete kaitse

Kuidas kaitstakse allakirjutanute andmeid?

Isikuandmete töötlemisel seoses kodanikualgatust käsitleva määrusega (määrus (EL) nr 211/2011) käsitatakse vastutavate töötlejatena kodanikualgatuse korraldajaid ning kehtivate toetusavalduste kontrollimise ja arvu tõendamise pädevusega riiklikke asutusi, kes peavad järgima isikuandmete kaitse üldmäärust (määrus (EL) 2016/679) ja selle alusel vastu võetud riiklike õigusaktide sätteid.

Alates 25. maist 2018 asendavad isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud ühtsed eeskirjad (mida kohaldatakse kõigi ELi liikmesriikide suhtes) varem kohaldatud direktiivi 95/46/EÜ ja selle alusel vastu võetud riiklikke isikuandmete kaitset käsitlevaid õigusnorme.

Lisaks sellele sisaldab kodanikualgatust käsitlev määrus konkreetseid sätteid andmekaitse kohta.

Korraldajad peavad:

Riiklikud asutused peavad:

* Toetusavaldusi võib säilitada nendest ajapiirangutest kauem, kui see on vajalik kodanikualgatusega seotud kohtu- või haldusmenetluseks. Sellisel juhul peavad korraldajad hävitama kõik toetusavaldused ja nende koopiad hiljemalt üks nädal pärast nimetatud menetluste lõpliku otsuse kuupäeva.

Toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise eest vastutavate riiklike ametiasutuste kontaktandmed leiate siit.

Riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed leiate siit.