Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Isikuandmete kaitse

Kuidas kaitstakse allakirjutanute andmeid?

Isikuandmete töötlemisel seoses kodanikualgatust käsitleva määrusega (määrus (EL) nr 211/2011) käsitatakse vastutavate töötlejatena kodanikualgatuse korraldajaid ning kehtivate toetusavalduste kontrollimise ja arvu tõendamise pädevusega riiklikke asutusi, kes peavad järgima isikuandmete kaitse üldmäärust (määrus (EL) 2016/679) ja selle alusel vastu võetud riiklike õigusaktide sätteid.

Alates 25. maist 2018 asendavad isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud ühtsed eeskirjad (mida kohaldatakse kõigi ELi liikmesriikide suhtes) varem kohaldatud direktiivi 95/46/EÜ ja selle alusel vastu võetud riiklikke isikuandmete kaitset käsitlevaid õigusnorme.

Lisaks sellele sisaldab kodanikualgatust käsitlev määrus konkreetseid sätteid andmekaitse kohta.

Korraldajad peavad:

Riiklikud asutused peavad:

* Toetusavaldusi võib säilitada nendest ajapiirangutest kauem, kui see on vajalik kodanikualgatusega seotud kohtu- või haldusmenetluseks. Sellisel juhul peavad korraldajad hävitama kõik toetusavaldused ja nende koopiad hiljemalt üks nädal pärast nimetatud menetluste lõpliku otsuse kuupäeva.