Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Kan mitt förslag bli ett medborgarinitiativ?

För att du ska kunna lägga fram ditt förslag som ett medborgarinitiativ måste du kontrollera att det gäller ett politikområde där EU har befogenheter och att kommissionen har rätt att föreslå lagar inom det området.

För att kommissionen ska registrera ditt initiativförslag måste du ange de fördragsbestämmelser (artikel eller bredare hänvisning) som du anser är relevanta för ditt förslag.

  1. Ta reda på om ditt förslag gäller ett eller flera av nedanstående politikområden.

  2. Läs de fördragsartiklar som anges och se om kommissionen kan föreslå en rättsakt på det området.

Kommissionen kan lägga fram lagförslag om

  1. Behöver du mer information?


Politikområde Fördragsartiklar (i EUF-fördraget* om inget annat anges)
Bedrägeribekämpning Artikel 325
Budget Artiklarna 310–324
Civilskydd Artikel 196
Ekonomisk politik och penningpolitik Artiklarna 119–144
Energi Artikel 194
Folkhälsa Artikel 168
Forskning och innovation Artiklarna 179–190
Fri rörlighet:
  • Personer
  • Tjänster
  • Kapital

Handel med länder utanför EU Artiklarna 206–207
Humanitärt bistånd Artikel 214
Icke-diskriminering och medborgarskap Artiklarna 18–25
Informationssamhället Artiklarna 179–190
Inre marknaden och fri rörlighet för varor Artiklarna 26–29, 114 och 115
Jordbruk och fiske Artiklarna 38–44
Konkurrens Artiklarna 101–109
Konsumentskydd Artikel 169
Kultur Artikel 167
Miljö och klimat Artiklarna 191–193
Näringsliv Artikel 173
Regionalpolitik – Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning Artiklarna 174–178 och 162–164
Rättvisa, frihet och säkerhet
  • Gränskontroller, asyl och invandring
  • Rättsligt samarbete
  • Polissamarbete
Artiklarna 67–89
Skatter Artiklarna 110–113
Sysselsättning och socialpolitik Artiklarna 145–161
Säkra livsmedel Artiklarna 43, 168 och 169
Transport Artiklarna 90–100
Tullar Artiklarna 30–33
Turism Artikel 195
Utbildning, ungdomsfrågor och idrott Artiklarna 165–166
Utvecklingssamarbete Artiklarna 208–213
Utvidgning Artikel 49 i EU-fördraget*
Artikel 212
Obs: Listan omfattar de breda politikområden som anges i EU-fördragen och behöver inte vara fullständig. För mer information, vänligen läs i de olika fördragen.

* EUF-fördraget = fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
EU-fördraget = fördraget om Europeiska unionen

Den här texten är tänkt som en hjälp för den som funderar på att organisera ett medborgarinitiativ. Den är inte rättsligt bindande för kommissionen. Den gör inte anspråk på att vara uttömmande och är ingen officiell tolkning av fördraget.