Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Môže váš zámer vyústiť do iniciatívy občanov?

Aby ste získali predstavu, či váš návrh môže byť predmetom iniciatívy občanov, musíte si preveriť, že sa týka oblasti politiky, v rámci ktorej má právomoc, a že Komisia má právomoc predkladať návrhy právnych aktov v rámci tejto oblasti politiky.

Ak plánujete začať iniciatívu, jednou z informácií, ktoré sa vyžadujú na jej registráciu, sú ustanovenia zmlúv (článok alebo všeobecnejší odkaz), ktoré považujete za relevantné v súvislosti s navrhovanými opatreniami.

  1. Overte si, či sa váš zámer týka jednej alebo viacerých oblastí politiky uvedených nižšie na tejto stránke.

  2. Prečítajte si dotknutý článok Zmluvy, aby ste zistili, či má Komisia právomoc predkladať návrhy právnych aktov v rámci tejto oblasti politiky.

Komisia má právomoc navrhnúť právne akty Únie, keď:

  1. Ak potrebujete ďalšie informácie:


Oblasť politiky Články zmluvy (ZFEÚ* pokiaľ sa neuvádza inak)
Bezpečnosť potravín Článok 43 a články 168 a 169
Boj proti podvodom Článok 325
Cestovný ruch Článok 195
Civilná ochrana Článok 196
Clá Články 30 až 33
Dane Články 110 až 113
Doprava Články 90 až 100
Energetika Článok 194
Hospodárska a menová politika Články 119 až 144
Hospodárska súťaž Články 101 až 109
Humanitárna pomoc Článok 214
Informačná spoločnosť Články 179 až 190
Kultúra Článok 167
Nediskriminácia a občianstvo Únie Články 18 až 25
Ochrana spotrebiteľa Článok 169
Poľnohospodárstvo a rybárstvo Články 38 až 44
Priemysel a podnikanie Článok 173
Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
  • Politiky vzťahujúce sa na hraničné kontroly, azyl, prisťahovalectvo
  • Justičná spolupráca
  • Policajná spolupráca
Články 67 až 89
Regionálna politika – hospodárska, sociálna a územná súdržnosť Články 174 až 178 a články 162 až 164
Rozpočet Články 310 až 324
Rozšírenie ZEÚ * – článok 49
Článok 212
Rozvoj a spolupráca Články 208 až 213
Verejné zdravie Článok 168
Vnútorný trh a voľný pohyb tovaru Články 26 až 29 a články 114 a 115
Voľný pohyb:
  • osôb
  • služieb
  • kapitálu

Vonkajší obchod Články 206 a 207
Výskum a inovácia Články 179 až 190
Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport Články 165 a 166
Zamestnanosť a sociálne záležitosti Články 145 až 161
Životné prostredie a oblasť klímy Články 191 až 193
Pozn.: Tento zoznam obsahuje všeobecné oblasti politík podľa zmlúv EÚ a nemusí byť vyčerpávajúci. Pre podrobnejšie informácie si prečítajte úplné znenie zmlúv.

* ZFEÚ = Zmluva o fungovaní Európskej únie
ZEÚ = Zmluva o Európskej únii

Text uverejnený na tejto stránke slúži ako pomocný materiál pre potenciálnych organizátorov iniciatív občanov. Európsku komisiu právne nezaväzuje. Text nemožno považovať za úplný a nejde o oficiálny výklad znenia základných zmlúv.