Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Jaki pomysł może być przedmiotem inicjatywy obywatelskiej?

Aby zorientować się, czy Państwa pomysł może być przedmiotem inicjatywy, trzeba sprawdzić, czy dotyczy on obszaru polityki, w którym UE posiada uprawnienia do działania, a Komisja − do przedstawienia wniosku legislacyjnego.

Występując z inicjatywą obywatelską, wśród informacji potrzebnych do jej zarejestrowania należy wskazać postanowienia traktatów (artykuł lub bardziej ogólne odesłanie), które uważają Państwo za istotne dla zaproponowanych działań.

  1. Proszę sprawdzić, czy pomysł dotyczy jednego czy kilku obszarów polityki przedstawionych poniżej+.

  2. Proszę zapoznać się z odpowiednimi artykułami traktatu, aby stwierdzić, czy Komisja posiada uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem legislacyjnym w tej dziedzinie.

Komisja może wystąpić z wnioskiem, jeżeli:

  1. Więcej informacji:


Obszar polityki Artykuły Traktatu (TFUE*, o ile nie wskazano inaczej)
Badania naukowe i innowacje Artykuły 179–190
Bezpieczeństwo żywności Artykuły 43 oraz 168–169
Budżet Artykuły 310–324
Cła Artykuły 30–33
Edukacja, kształcenie, młodzież i sport Artykuły 165–166
Energia Artykuł 194
Handel zewnętrzny Artykuły 206–207
Konkurencja Artykuły 101–109
Kultura Artykuł 167
Ochrona konsumentów Artykuł 169
Ochrona ludności Artykuł 196
Podatki Artykuły 110–113
Polityka gospodarcza i walutowa Artykuły 119–144
Polityka regionalna – spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna Artykuły 174–178 oraz162–164
Pomoc humanitarna Artykuł 214
Przemysł i przedsiębiorstwa Artykuł 173
Rolnictwo i rybołówstwo Artykuły 38–44
Rozszerzenie TUE* – artykuł 49
Artykuł 212
Rynek wewnętrzny i swobodny przepływ towarów Artykuły 26–29 oraz114 i 115
Społeczeństwo informacyjne Artykuły 179–190
Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo
  • Polityka w zakresie kontroli granicznych, azylu i imigracji
  • Współpraca sądowa
  • Współpraca policji
Artykuły 67–89
Swobodny przepływ:
  • osób
  • usług
  • kapitału

Środowisko i działania w dziedzinie klimatu Artykuły 191–193
Transport Artykuły 90–100
Turystyka Artykuł 195
Walka z nadużyciami finansowymi Artykuł 325
Współpraca i rozwój Artykuły 208–213
Zakaz dyskryminacji i postawa obywatelska Artykuły 18–25
Zatrudnienie i sprawy socjalne Artykuły 145–161
Zdrowie publiczne Artykuł 168
Uwaga: Ta lista zawiera ogólne obszary zapisane w unijnych traktatach i możliwe, że jest ona niepełna. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w traktatach.

* TFUE = Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
TUE = Traktat o Unii Europejskiej

Powyższy tekst jest przeznaczony dla ewentualnych organizatorów inicjatyw obywatelskich. Nie wiąże on prawnie Komisji Europejskiej. Nie przedstawia tematu w sposób wyczerpujący i nie jest oficjalną interpretacją zapisów traktatów.