Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Vai jūsu ideja var būt pilsoņu iniciatīva?

Lai noskaidrotu, vai jūsu priekšlikums var būt pilsoņu iniciatīvas priekšmets, jums jāpārliecinās, ka tas attiecas uz politikas jomu, kura ir ES kompetencē, un ka Komisija ir pilnvarota iesniegt jaunu tiesību aktu projektus par šo jomu.

Lai jūsu ierosināto iniciatīvu varētu reģistrēt, jums būs jāsniedz dažādas ziņas, — jums būs arī jānorāda tie Līgumu noteikumi (pants vai plašāka atsauce), kuri, jūsuprāt, attiecas uz jūsu ierosināto rīcību.

  1. Pārbaudiet, vai jūsu ideja ir saistīta ar vienu vai vairākām zemāk uzskaitītajām ES darbības jomām.

  2. Iepazīstieties ar norādītajiem Līguma pantiem, lai noskaidrotu, vai Komisijai ir tiesības iesniegt tiesību akta projektu par attiecīgo jomu.

Komisijai ir tiesības ierosināt tiesību aktu,

  1. Lai uzzinātu vairāk


Politikas joma Līguma panti (Līgums par Eiropas Savienības darbību (LESD)*, ja vien nav norādīts kas cits)
Ārējā tirdzniecība 206.–207. pants
Attīstība un sadarbība 208.–213. pants
Budžets 310.–324. pants
Civilā aizsardzība 196. pants
Diskriminācijas aizliegums un ES pilsonība 18.–25. pants
Ekonomikas un monetārā politika 119.–144. pants
Enerģētika 194. pants
Humānā palīdzība 214. pants
Iekšējais tirgus un brīva preču aprite 26.–29. pants, 114. pants, 115.pants
Informācijas sabiedrība 179.–190. pants
Izglītība, arodapmācība, jaunatne un sports 165.–166. pants
Konkurence 101.–109. pants
Krāpšanas apkarošana 325. pants
Kultūra 167. pants
Lauksaimniecība un zivsaimniecība 38.–44. pants
Muita 30.–33. pants
Nodarbinātība un sociālās lietas 145.–161. pants
Nodokļi 110.–113. pants
Paplašināšanās Līgums par Eiropas Savienību (LES)*, 49. pants
212. pants
Pārtikas nekaitīgums 43. pants, 168.–169. pants
Pārvietošanās brīvība
  • Cilvēki
  • Pakalpojumi
  • Kapitāls

Patērētāju aizsardzība 169. pants
Pētniecība un inovācija 179.–190. pants
Reģionālā politika (ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija) 174.– 178. pants, 162.– 164. pants
Rūpniecība un uzņēmējdarbība 173. pants
Sabiedrības veselība 168. pants
Tiesiskums, brīvība un drošība
  • Robežkontroles, patvēruma un imigrācijas politika
  • Tiesu iestāžu sadarbība
  • Policijas sadarbība
67.–89. pants
Transports 90.–100. pants
Tūrisms 195. pants
Vide un cīņa pret klimata pārmaiņām 191.–193. pants
NB! Šajā sarakstā ir iekļauts plašs ES līgumos iekļauto politikas jomu spektrs, un saraksts, iespējams, nav pilnīgs. Plašāku informāciju varat iegūt, iepazīstoties ar ES Līgumu pilnīgo tekstu.

* LESD = Līgums par Eiropas Savienības darbību
LES = Līgums par Eiropas Savienību

Te sniegtā informācija ir tikai padoms potenciālajiem pilsoņu iniciatīvu organizatoriem. Eiropas Komisijai tā nav juridiski saistoša. Tā nav izsmeļoša un nav uzskatāma par Līgumu oficiālu skaidrojumu.