Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

  • RSS
Ar jūsų idėjai įgyvendinti tinka imtis piliečių iniciatyvos?

Norėdami išsiaiškinti, ar galite siūlyti piliečių iniciatyvą jums rūpimu klausimu, turite patikrinti, ar tas klausimas yra susijęs su ES kompetencijai priklausančia politikos sritimi ir ar Komisija turi įgaliojimus siūlyti tos srities teisės aktus.

Registruodami iniciatyvą kartu su kita informacija turėsite nurodyti Sutarties nuostatą (-as) (straipsnį ar platesnę nuorodą), kuri (-ios), jūsų nuomone, yra susijusi (-ios) su jūsų pasiūlytais veiksmais.

  1. Patikrinkite, ar jūsų pasiūlymas susijęs su viena ar daugiau iš toliau išvardytų politikos sričių.

  2. Perskaitykite atitinkamus Sutarties straipsnius ir išsiaiškinkite, ar Komisija turi įgaliojimus siūlyti tos politikos srities teisės aktus.

Komisija turi įgaliojimus siūlyti teisės aktus:

  1. Daugiau informacijos


Politikos sritis Sutarties straipsniai (Sutartis dėl ES veikimo*, nebent nurodyta kitaip)
Aplinkos ir klimato politika 191–193 straipsniai
Biudžetas 310–324 straipsniai
Civilinė sauga 196 straipsnis
Ekonomikos ir pinigų politika 119–144 straipsniai
Energetika 194 straipsnis
ES plėtra ES sutarties* 49 straipsnis
212 straipsnis
Humanitarinė pagalba 214 straipsnis
Informacinė visuomenė 179–190 straipsniai
Išorės prekyba 206–207 straipsniai
Konkurencija 101–109 straipsniai
Kova su diskriminacija ir pilietiškumas 18–25 straipsniai
Kova su sukčiavimu 325 straipsnis
Kultūra 167 straipsnis
Laisvas judėjimas:
  • asmenų
  • paslaugų
  • kapitalo

Maisto sauga 43, 168–169 straipsniai
Mokesčiai 110–113 straipsniai
Moksliniai tyrimai ir inovacijos 179–190 straipsniai
Muitinė 30–33 straipsniai
Pramonė ir įmonės 173 straipsnis
Regioninė politika. Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda 174–178, 162–164 straipsniai
Švietimas, profesinis mokymas, jaunimas ir sportas 165–166 straipsniai
Teisingumas, laisvė ir saugumas
  • Pasienio kontrolės, prieglobsčio ir imigracijos politika
  • Teisminis bendradarbiavimas
  • Policijos bendradarbiavimas
67–89 straipsniai
Transportas 90–100 straipsniai
Turizmas 195 straipsnis
Užimtumas ir socialiniai reikalai 145–161 straipsniai
Vartotojų apsauga 169 straipsnis
Vidaus rinka ir laisvas prekių judėjimas 26–29, 114, 115 straipsniai
Vystymasis ir bendradarbiavimas 208–213 straipsniai
Visuomenės sveikata 168 straipsnis
Žemės ūkis ir žuvininkystė 38–44 straipsniai
Pastaba. Į šį sąrašą įtrauktos bendrosios ES sutartyse apibrėžtos politikos sritys. Jis nebūtinai yra išsamus. Išsamesnę informaciją rasite Sutartyse.

* Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo
Europos Sąjungos sutartis

Pirmiau pateiktas tekstas yra gairės, kurių paskirtis – padėti potencialiems piliečių iniciatyvų organizatoriams. Europos Komisijos jis teisiškai neįpareigoja. Jis neišsamus ir nėra oficialus Sutarčių teksto aiškinimas.