Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

  • RSS
Može li vaša ideja postati građanskom inicijativom?

Kako biste saznali može li vaš prijedlog biti predmetom građanske inicjative, morate provjeriti odnosi li se on na područje politike u kojem EU ima nadležnost te ima li Komisija ovlast da u tom području politike podnese prijedlog pravnog akta.

Među informacijama koje su potrebne za registraciju inicijative morate navesti odredbu/odredbe Ugovora (određen članak ili šire upućivanje) koje smatrate relevantnim/a za predloženo djelovanje.

  1. Provjerite odnosi li se vaša ideja na jedno ili više područja politika navedenih u nastavku.

  2. Pročitajte odgovarajuće članke u Ugovoru i provjerite ima li Komisija ovlast da u tom području politike podnese prijedlog pravnog akta.

Komisija je ovlaštena predložiti pravni akt u sljedećim slučajevima:

  1. Za više informacija:


Područje politike Članci Ugovora (UFEU*, osim ako je drugačije predviđeno)
Borba protiv prijevara Članak 325.
Carina Članci 30. do 33.
Civilna zaštita Članak 196.
Energija Članak 194.
Gospodarska i monetarna politika Članci 119. do 144.
Humanitarna pomoć Članak 214.
Industrija i poduzetništvo Članak 173.
Informacijsko društvo Članci 179. do 190.
Javno zdravlje Članak 168.
Kultura Članak 167.
Nediskriminacija i građanstvo Članci 18. do 25.
Obrazovanje, izobrazba, mladi i sport Članci 165. do 166.
Okoliš i klimatska politika Članci 191. do 193.
Poljoprivreda i ribarstvo Članci 38. do 44.
Porezi Članci 110. do 113.
Pravda, sloboda i sigurnost
  • Politike o graničnoj kontroli, azilu i useljavanju
  • Pravosudna suradnja
  • Policijska suradnja
Članci 67. do 89.
Promet Članci 90. do 100.
Proračun Članci 310. do 324.
Proširenje UEU * – Članak 49.
Članak 212.
Razvoj i suradnja Članci 208. do 213.
Regionalna politika – Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija Članci 174. do 178., članci 162. do 164.
Sigurnost hrane Članci 43., 168. do 169.
Slobodno kretanje:
  • osoba
  • usluga
  • kapitala

Tržišno natjecanje Članci 101. do 109.
Turizam Članak 195.
Unutarnje tržite i slobodno kretanje roba Članci 26. do 29., 114., 115.
Vanjska trgovina Članci 206. i 207.
Zapošljavanje i socijalna pitanja Članci 145. do 161.
Zaštita potrošača Članak 169.
Znanost i inovacije Članci 179. do 190.
Napomena: ovim popisom obuhvaćena su šira područja politike navedena u ugovorima EU-a. Popis nije nužno potpun. Više informacija potražite u tekstovima ugovorâ.

* UFEU = Ugovor o funkcioniranju Europske unije
UEU = Ugovor o Europskoj uniji

Prethodno navedeni tekst namijenjen je potencijalnim organizatorima građanske inicijative. Tekst nije pravno obvezujuć za Europsku komisiju. Nije mu namjera biti iscrpan i ne pruža službeno tumačenje teksta ugovorâ.