Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

  • RSS
An smaoineamh agatsa ina thionscnamh saoránach?

Le teacht ar thuairim an bhféadfadh do smaoineamh-sa a bheith ina thionscnamh saoránach, ní mór duit a sheiceáil go mbaineann sé le réimse beartais mar a bhfuil inniúlacht ag an AE agus sa réimse beartais sin, go bhfuil cumhacht ag an gCoimisiún togra ar ghníomh dlí a chur isteach.

Ar an bhfaisnéis is gá chun bhur dtionscnamh beartaithe a chlárú, beidh oraibh an fhoráil/na foralacha sa Chonradj (airteagal nó tagairt níos leithne) is ábhartha libh don ghníomhaíocht atá á moladh agaibh a shuaithniú.

  1. Seiceáil an mbaineann bhur smaoineamh le ceann nó dhó de na réimsí beartais ar an liosta thíos

  2. Léigh airteagail áhbartha an Chonartha féachaint an bhfuil sé de chumhacht ag an gCoimisiún togra ar ghníomh dlí sa réimse beartais sin a chur isteach.

Tá sé de chumhacht ag an gCoimisiún gníomh dlí a mholadh nuair:

  1. Más gá duit a thuilleadh faisnéise:


Réimse beartais Airteagail an Chonartha (CFAE*, mura bhforáiltear a mhalairt)
Beartais gheilleagracha is airgeadaíochta Airteagail 119 – 144
Beartas réigiúnach – Comhghreamú críche, sóisialta agus geilleagrach Airteagail 174 – 178, Airteagail 162 – 164
Buiséad Airteagail 310 – 324
Cabhair dhaonnúil Airteagal 214
Cánachas Airteagail 110 – 113
Ceartas, saoirse agus slándáil
  • Beartais ar sheiceálacha teorann, ar thearmann is ar imirce
  • Comhar breithiúnach
  • Comhar póilíní
Airteagail 67 – 89
Comhrac i gcoinne na calaoise Airteagail 325
Comhshaol gníomhú ar son na haeráide agus gníomhú ar son na haeráide Airteagail 191 – 193
Cosaint shibhialta Airteagal 196
Cosaint Tomhaltóirí Airteagal 169
Cultúr Airteagal 167
Custam Airteagail 30 – 33
Forbairt agus comhar Airteagail 208 – 213
Fostaíocht agus gnóthaí sóisialta Airteagail 145 – 161
Fuinneamh Airteagal 194
Iomaíochas Airteagail 101 – 109
Iompar Airteagail 90 – 100
Margadh inmheánach agus saorghluaiseacht earraí Airteagail 26 – 29, 114, 115
Méadú CAE * – Airteagal 49
Airteagal 212
Neamh-idirdhealú agus saoránacht Airteagail 18 – 25
Oideachas, oiliúint, óige agus spórt Airteagail 165 – 166
Sábháilteacht bia Airteagail 43, 168 – 169
Saorghluaiseacht:
  • Daoine
  • Seirbhísí
  • Caipiteal

Sláinte phoiblí Airteagal 168
Sochaí na Faisnéise Airteagail 179 – 190
Taighde agus nuáil Airteagail 179 – 190
Talmhaíocht agus iascach Airteagail 38 – 44
Tionsclaíocht agus fiontraíocht Airteagal 173
Trádáil sheachtrach Airteagail 206 – 207
Turasóireacht Airteagal 195
NB: Cumhdaíonn an liosta sin na réimsí leathana beartais a leagtar amach i gConarthaí an AE agus ní gá gur ceann uileghabhálach é. Féach ar téacs iomlán na gConarthaí do bhreis eolais.

* CFAE = Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh
CAE = Conradh ar an Aontas Eorpach

Níl sa téacs thuas ach treoir le cabhrú le heagraithe ionchasacha tionscnamh saoránach. Níl sé ceangailteach go dlíthiúil ar an gCoimisiún Eorpach. Níltear ag éileamh go bhfuil sé uileghabhálach agus ní tátal oifigiúil ar théacs na gConarthaí é.