Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

  • RSS
Millaisesta aiheesta voi tehdä kansalaisaloitteen?

Ehdotuksesi voi soveltua kansalaisaloitteeksi, jos se liittyy sellaiseen politiikan alaan, jolla EU on toimivaltainen ja jolla komissiolla on valtuudet tehdä säädösehdotuksia.

Jotta kansalaisaloite voidaan rekisteröidä, aloitteen tekijän on ilmoitettava EU:n perussopimusten kohdat (artikla tai laajempi viite), joita hän pitää olennaisina ehdottamiensa toimien kannalta.

  1. Tarkista alla olevasta taulukosta, liittyykö ehdotuksesi johonkin tai joihinkin politiikan aloista, joilla EU on toimivaltainen

  2. Tarkista vastaavista perussopimusten artikloista, onko komissiolla valtuudet tehdä kyseisellä alalla säädösehdotuksia

Komissio voi tehdä säädösehdotuksia, jos

  1. Lisätietoa:


Politiikan ala Perussopimusten artiklat (SEUT*, ellei toisin mainita)
Aluepolitiikka – Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio Artiklat 174–178 ja 162–164
Elintarviketurva Artiklat 43, 168 ja 169
Energia Artikla 194
EU:n laajentuminen SEU* – Artikla 49
Artikla 212
EU:n talousarvio ja varainhoito Artiklat 310–324
Humanitaarinen apu Artikla 214
Kansanterveys Artikla 168
Kehitysyhteistyö Artiklat 208–213
Kilpailu Artiklat 101–109
Kulttuuri 167 artikla
Kuluttajansuoja 169 artikla
Liikenne Artiklat 90–100
Maatalous ja kalastus Artiklat 38–44
Matkailu Artikla 195
Oikeus, vapaus ja turvallisuus
  • Rajavalvonta-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka
  • Oikeudellinen yhteistyö
  • Poliisiyhteistyö
Artiklat 67–89
Pelastuspalvelu 196 artikla
Petosten torjunta Artikla 325
Sisämarkkinat ja tavaroiden vapaa liikkuvuus Artiklat 26–29, 114 ja 115
Syrjintäkielto ja EU:n kansalaisuus Artiklat 18–25
Talous- ja rahapolitiikka Artiklat 119–144
Teollisuus ja yritystoiminta Artikla 173
Tietoyhteiskunta Artiklat 179–190
Tulli Artiklat 30–33
Tutkimus ja innovointi Artiklat 179–190
Työllisyys ja sosiaaliasiat Artiklat 145–161
Ulkomaankauppa Artiklat 206 ja 207
Vapaa liikkuvuus:
  • Henkilöt
  • Palvelut
  • Pääomat

Verotus Artiklat 110–113
Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, nuorisoasiat sekä urheilu Artiklat 165 ja 166
Ympäristö ja ilmastotoimet Artiklat 191–193
Huom. Tässä luetellaan EU:n perussopimusten mukaiset politiikan alat pääpiirteittäin. Luettelo ei välttämättä ole kaikenkattava. Tarkempaa tietoa on EU:n perussopimuksissa.

* SEUT = Sopimus Euroopan unionin toiminnasta
SEU = Sopimus Euroopan unionista

Edellä oleva teksti on tarkoitettu avuksi kansalaisaloitteen tekemistä suunnitteleville. Se ei velvoita Euroopan komissiota oikeudellisesti. Teksti ei ole tyhjentävä, eikä sen voida katsoa tulkitsevan sopimusten tekstiä.