Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Kas teie ideest võib saada kodanikualgatus?

Selleks et saada teada, kas teie ettepanek võib olla kodanikualgatuseks sobiv, peate kontrollima, et see hõlmaks poliitikavaldkonda, milles ELil on pädevus ning et selles poliitikavaldkonnas oleks komisjonil volitused esitada seadusandlik ettepanek.

Oma kavandatud algatuse registreerimiseks vajaliku teabe hulgas peate viitama aluslepingu sättele/sätetele (artiklile või laiemale viitele), mida peate oma kavandatud meetme puhul asjakohaseks.

  1. Kontrollige, kas teie idee on seotud ühe või mitme allpool nimetatud ELi poliitikavaldkonnaga

  2. Lugege vastavaid aluslepingu artikleid, et teha kindlaks, kas komisjonil on volitused esitada seadusandlik ettepanek selles poliitikavaldkonnas.

Komisjonil on volitused õigusakti ettepaneku tegemiseks, kui

  1. Kui vajate lisateavet


Poliitikavaldkond Lepingu artiklid (TFEU*, kui ei ole märgitud teisiti)
Arengukoostöö Artiklid 208–213
Eelarve Artiklid 310–324
Energeetika Artikkel 194
Haridus, kutseõpe, noorsugu ja sport Artiklid 165–166
Humanitaarabi Artikkel 214
Infoühiskond Artiklid 179–190
Keskkond ja kliimameetmed Artiklid 191–193
Kodanikukaitse Artikkel 196
Konkurents Artiklid 101–109
Kultuur Artikkel 167
Laienemine TEU* – artikkel 49
Artikkel 212
Majandus- ja rahapoliitika Artiklid 119–144
Maksustamine Artiklid 110–113
Mittediskrimineerimine ja liidu kodakondsus Artiklid 18–25
Pettuste vastane võitlus Artikkel 325
Põllumajandus ja kalandus Artiklid 38–44
Rahvatervis Artikkel 168
Regionaalpoliitika – majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus Artiklid 174–178, 162–164
Siseturg ja kaupade vaba liikumine Artiklid 26–29, 114, 115
Tarbijakaitse Artikkel 169
Teadusuuringud ja innovatsioon Artiklid 179–190
Toiduohutus Artiklid 43, 168–169
Tolliliit Artiklid 30–33
Transport Artiklid 90–100
Turism Artikkel 195
Tööhõive ja sotsiaalküsimused Artiklid 145–161
Tööstus ja ettevõtlus Artikkel 173
Vaba liikumine:
  • Isikud
  • Teenused
  • Kapital

Väliskaubandus Artiklid 206–207
Õigus, vabadus, turvalisus
  • Piirikontrolli-, varjupaiga- ja sisserändepoliitika
  • Õigusalane koostöö
  • Politseikoostöö
Artiklid 67–89
NB! See loetelu hõlmab ELi aluslepingutes sätestatud laiaulatuslikke poliitikavaldkondi ning ei pruugi olla ammendav. Lisateabe saamiseks tutvuge aluslepingute terviktekstidega.

* TFEU = Euroopa Liidu toimimise leping
TEU = Euroopa Liidu leping

Eespool esitatud teksti eesmärk on anda kodanikualgatuste potentsiaalsetele korraldajatele juhiseid. See ei ole Euroopa Komisjoni jaoks õiguslikult siduv. See ei pruugi olla kõikehõlmav ega väljendada aluslepingute teksti ametlikku tõlgendust.