Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

  • RSS
Kan din idé føre til et borgerinitiativ?

Du bør først undersøge, om dit forslag har mulighed for at føre til et borgerinitiativ, dvs. at du skal sikre dig, at det vedrører et af EU's kompetenceområder, og at Kommissionen har beføjelse til at fremsætte et forslag til retsakt på området.

Du skal indgive en række oplysninger for at få dit initiativ registreret. Du skal bl.a. anføre, hvilke traktatbestemmelser (artikel eller bredere henvisning) du anser for relevante for det foreslåede tiltag.

  1. Undersøg, om dit forslag hører ind under et eller flere af EU's politikområder nedenfor

  2. Læs de relevante traktatartikler og se, om Kommissionen har beføjelse til at fremsætte lovforslag på det pågældende politikområde

Kommissionen kan fremsætte lovforslag, hvis:

  1. Hvis du vil vide mere:


Politikområde Traktatartikler (TEUF*, medmindre andet er anført)
Bekæmpelse af svig Artikel 325
Beskatning Artikel 110-113
Beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik Artikel 145-161
Budget Artikel 310-324
Civilbeskyttelse Artikel 196
Det indre marked og frie varebevægelser Artikel 26-29, 114, 115
Energi Artikel 194
Erhvervspolitik Artikel 173
Folkesundhed Artikel 168
Forbrugerbeskyttelse Artikel 169
Forskning og innovation Artikel 179-190
Fri bevægelighed:
  • Personer
  • Tjenesteydelser
  • Kapital

Fødevaresikkerhed Artikel 43, 168-169
Humanitær bistand Artikel 214
Ikke-forskelsbehandling og unionsborgerskab Artikel 18-25
Informationssamfundet Artikel 179-190
Konkurrence Artikel 101-109
Kultur Artikel 167
Landbrug og fiskeri Artikel 38-44
Miljø og klimaindsats Artikel 191-193
Regionalpolitik – Økonomisk, social og territorial samhørighed Artikel 174-178, artikel 162-164
Retfærdighed, frihed og sikkerhed
  • Politik for grænsekontrol og asyl- og indvandringspolitik
  • Retligt samarbejde
  • Politisamarbejde
Artikel 67-89
Told Artikel 30-33
Transport Artikel 90-100
Turisme Artikel 195
Uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport Artikel 165-166
Udenrigshandel Artikel 206-207
Udvidelse TEU * – Artikel 49
Artikel 212
Udvikling og samarbejde Artikel 208-213
Økonomi og valuta Artikel 119-144
NB: Denne liste omfatter de brede politikområder, der er nævnt i EU-traktaterne, og er ikke udtømmende. Du finder flere oplysninger i selve traktaterne.

* TEUF = Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
TEU = Traktaten om Den Europæiske Union

Ovenstående er kun ment som en vejledning, der kan hjælpe eventuelle initiativtagere. Den forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt. Den foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af traktaterne.