Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Може ли някоя ваша идея да стане гражданска инициатива?

За да разберете дали вашето предложение може да се превърне в гражданска инициатива, трябва да проверите дали то се отнася до област на политиката, в която ЕС има компетенции и дали в тази област на политиката Комисията има правомощия да прави предложения за правни актове.

Информацията, необходима за регистрирането на вашата инициатива, включва разпоредбите на Договорите (член или текст), за които смятате, че се отнасят до предлаганото от вас действие.

  1. Проверете дали вашата идея се отнася до една или повече от областите на политиката, изброени по-долу

  2. Прочетете съответните членове от Договора, за да видите дали Комисията има правомощия да прави предложения за правни актове в тази област на политиката

Комисията има правомощия да предлага правен акт, когато:

  1. Ако се нуждаете от повече информация:


Област на политиката Членове от Договора (ДФЕС*, освен ако не е посочено друго)
Безопасност на храните членове 43, 168 – 169
Борба с измамите член 325
Бюджет членове 310–324
Външна търговия членове 206–207
Вътрешен пазар и свободно движение на стоки членове 26 – 29, 114, 115
Гражданска защита член 196
Данъчно облагане членове 110–113
Енергетика член 194
Защита на потребителите член 169
Икономическа и парична политика членове 119–144
Информационно общество членове 179–190
Конкуренция членове 101–109
Култура член 167
Митници членове 30–33
Научни изследвания и иновации членове 179–190
Недискриминация и гражданство членове 18–25
Образование, обучение, младеж и спорт членове 165–166
Обществено здравеопазване член 168
Околна среда и действия в областта на климата членове 191–193
Правосъдие, свобода и сигурност
  • Политики относно гранични проверки, убежище и имиграция
  • Съдебно сътрудничество
  • Полицейско сътрудничество
членове 67–89
Промишленост и предприемачество член 173
Развитие и сътрудничество членове 208–213
Разширяване ДЕС * – член 49
член 212
Регионална политика – Икономическо, социално и териториално сближаване членове 174–178, членове 162–164
Свободно движение:
  • Лица
  • Услуги
  • Капитал

Селско стопанство и рибарство членове 38–44
Транспорт членове 90–100
Трудова заетост и социални въпроси членове 145–161
Туризъм член 195
Хуманитарна помощ член 214
Важно: Този списък обхваща по-общите области на политиката, посочени в Договорите за ЕС, и може да не е изчерпателен. Моля, вижте пълния текст на Договорите за повече информация.

* ДФЕС = Договор за функционирането на Европейския съюз
ДЕС = Договор за Европейския съюз

Текстът по-горе има за цел да помогне на потенциални организатори на граждански инициативи. Той не е правно обвързващ за Европейската комисия. Текстът няма претенции за изчерпателност и не представлява официално тълкуване на текста на Договорите.