Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

 • RSS
Pogosta vprašanja o pristojnostih EU in pooblastilih Evropske komisije
Pristojnosti EU

 1. Katere so pristojnosti EU? Kje so opredeljene?

  Pristojnosti Unije so opredeljene v temeljnih pogodbah EU (členih 2-6 Pogodbe o delovanju Evropske unije, PDEU).

  Izključna pristojnost
  (člen 3 PDEU)
  Deljena pristojnost
  (člen 4 PDEU)
  Pristojnost za izvajanje ukrepov za podporo, uskladitev ali dopolnitev ukrepov držav članic
  (člen 6 PDEU)
  Pristojnost za sprejem ukrepov za zagotovitev usklajevanja politik držav članic
  (člen 5 PDEU)
  • carinska unija,
  • določitev pravil o konkurenci, potrebnih za delovanje notranjega trga,
  • monetarna politika držav članic, katerih valuta je evro,
  • ohranjanje morskih bioloških virov v okviru skupne ribiške politike,
  • skupna trgovinska politika,
  • sklepanje mednarodnih sporazumov:
   • kadar je to predvideno v zakonodajnem aktu Unije,
   • kadar je potrebno, da se Uniji omogoči izvajanje njene notranje pristojnosti,
   • kolikor lahko vpliva na skupna pravila ali spremeni njihovo področje uporabe.
  Pravno zavezujoči akti EU, ki se nanašajo na ta področja, ne smejo pomeniti usklajevanja zakonov in drugih predpisov držav članic.

  Pogodba o Evropski uniji daje EU pristojnost, da opredeli in izvaja skupno zunanjo in varnostno politiko, vključno s postopnim oblikovanjem skupne obrambne politike.

  Opomba: Na večini področij politike, za katera je pristojna EU, lahko Komisija predloži zakonodajni predlog. Na nekaterih – denimo področju skupne zunanje in varnostne politike – pa tega pooblastila nima.

 2. Katere so različne kategorije pristojnosti EU?
  Pristojnosti EU so razdeljene v tri kategorije:
  • EU ima izključno pristojnost (člen 3 PDEU) (ukrepati sme samo EU),
  • pristojnosti so deljene med EU in državami članicami (člen 4 PDEU) (države članice lahko ukrepajo, samo če se je EU odločila, da ne bo ukrepala),
  • EU je pristojna za podporo, uskladitev ali dopolnitev ukrepov držav članic (člen 6 PDEU) – na teh področjih EU ne sme sprejeti pravno zavezujočih aktov, zaradi katerih bi morale države članice uskladiti svoje zakone in predpise.
 3. Kaj pomeni deljena pristojnost?

  Deljena pristojnost pomeni, da lahko EU in države članice sprejmejo pravno zavezujoče akte na zadevnih področjih.

  Vendar pa lahko države članice svojo pristojnost izvajajo, samo če EU svoje pristojnosti ne izvaja ali jo je izrecno prenehala izvajati.

 4. Ali je EU pristojna za usklajevanje veljavne zakonodaje v državah članicah na področjih, kjer lahko izvaja ukrepe za podporo, uskladitev ali dopolnitev ukrepov držav članic?

  NE – pravno zavezujoči akti Unije na teh področjih ne pomenijo usklajevanja nacionalnih zakonov in predpisov.

Pristojnosti Evropske komisije pri pripravi zakonodajnih predlogov

 1. Kaj je pravni akt EU?

  Pravni akti EU so zakonodajni ali nezakonodajni akti, ki jih sprejmejo institucije EU.

  Institucije EU lahko sprejmejo pet vrst aktov.

  Pravno zavezujoči akti:
  • uredbe,
  • direktive,
  • sklepi.

  Pravno nezavezujoči akti:
  • priporočila,
  • mnenja.

  Podrobneje v členu 288 PDEU.

 2. Kakšna je vloga Evropske komisije v zakonodajnem postopku EU?

  V zakonodajnem postopku EU Komisija pripravi predlog pravnega akta Unije. Predlog mora sprejeti zakonodajni organ, v večini primerov sta to Evropski parlament in Svet. V nekaterih primerih je zakonodajni organ samo eden od njiju.

  Državljanska pobuda je poziv Komisiji, naj predlaga pravni akt. Če se odloči, da bo predlagala pravni akt, ga bo moral najprej sprejeti zakonodajni organ, da bo lahko postal zakon.

  Več o postopku odločanja EU na spletni strani o sprejemanju odločitev.

 3. Ali lahko Komisija predlaga pravni akt na vseh področjih, za katere je pristojna EU?

  NE – EU je denimo pristojna za skupno zunanjo in varnostno politiko, vendar Komisija ni pristojna za predložitev pravnega akta na tem področju.

 4. V katerih primerih lahko Komisija predloži predlog pravnega akta?
  • Vedno, kadar se pravni akt EU sprejema v zakonodajnem postopku (rednem ali posebnem), razen če Pogodbe ne določajo drugače
  • TER
  • vedno, kadar je v Pogodbah izrecno navedeno, da je za predložitev pravnega akta odgovorna Komisija.
 5. Kaj je redni zakonodajni postopek? Ali je Komisija pristojna za predložitev predloga v tem postopku?

  To je običajni postopek odločanja na večini področij politike EU.

  Postopek se imenuje tudi postopek soodločanja, ker uredbe, direktive in sklepe (člen 294 PDEU) skupaj sprejmeta Evropski parlament in Svet. Nobena institucija (Evropski parlament ali Svet) ne sme sama sprejeti zakonodajnega akta.

  Komisija je pristojna za predložitev predloga zakonodajnega akta Evropskemu parlamentu in Svetu.

  Več o rednem zakonodajnem postopku

 6. Kaj je posebni zakonodajni postopek? Ali je Komisija pristojna za predložitev predloga v tem postopku?

  Posebni zakonodajni postopki se uporabljajo v posebnih primerih, navedenih v Pogodbah, kadar uredbe, direktive ali sklepe sprejme Evropski parlament v sodelovanju s Svetom ali Svet v sodelovanju z Evropskim parlamentom (člen 289(2) PDEU).

  Posebni zakonodajni postopki so različni glede na obravnavano zadevo.

  Komisija je pristojna za predložitev predloga zakonodajnega akta Evropskemu parlamentu ali Svetu, razen če Pogodbe ne določajo drugače.

 7. Ali se na predlog Komisije lahko sprejme pravni akt EU (ki ni zakonodajni akt) še s kakšnimi drugimi (nezakonodajnimi) postopki?

  DA – postopek za njihovo sprejetje je določen v Pogodbah.

  Ti akti se sprejmejo na podlagi predloga Komisije samo, kadar tako določajo Pogodbe.