Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Základné fakty

Čo je to európska iniciatíva občanov?

Prostredníctvom európskej iniciatívy občanov sa vyzýva Európska komisia, aby predložila návrh právneho predpisu v oblasti, v ktorej má EÚ legislatívnu právomoc. Iniciatívu občanov musí podporiť aspoň jeden milión občanov EÚ z aspoň 7 z celkového počtu 28 členských štátov Únie. V každom z týchto 7 členských štátov je potrebné zozbierať stanovený minimálny počet vyhlásení o podpore.

Pravidlá a postupy platné pre iniciatívu občanov sú ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie zo 16. februára 2011.

Čo sa môže navrhnúť prostredníctvom iniciatívy občanov?

Iniciatíva občanov sa môže týkať ktorejkoľvek oblasti, v ktorej má Komisia právomoc predkladať návrhy právnych predpisov, napríklad v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, dopravy alebo verejného zdravia.

Viac informácií nájdete tu.

Kto môže organizovať iniciatívu občanov a ako?

Na to, aby ste mohli začať iniciatívu občanov, musíte vytvoriť tzv. občiansky výbor zložený aspoň zo 7 občanov EÚ s pobytom v najmenej 7 rozličných členských štátoch.

Členovia organizačného výboru musia byť občanmi EÚ minimálne vo veku, keď sú oprávnení hlasovať* vo voľbách do Európskeho parlamentu (18 rokov s výnimkou Rakúska, kde je veková hranica pre právo voliť znížená na 16 rokov).

Právnické osoby nemôžu organizovať iniciatívu občanov. Ktorákoľvek organizácia však môže propagovať alebo podporovať iniciatívy, ak postupuje transparentne.

Organizátori musia svoju iniciatívu zaregistrovať na tejto webovej lokalite skôr, ako začnú od občanov zbierať vyhlásenia o podpore. Vyhlásenia o podpore môžu zbierať počas jedného roka od registrácie iniciatívy.

* Občania nemusia byť zaregistrovaní do volieb, stačí, keď dosiahnu požadovaný vek.
Viac informácií nájdete tu.

Kto môže podporiť iniciatívu občanov a ako?

Iniciatívu môžu podporiť všetci občania EÚ (štátni príslušníci členského štátu) minimálne vo veku, keď sú oprávnení hlasovať* vo voľbách do Európskeho parlamentu (18 rokov s výnimkou Rakúska, kde je veková hranica pre právo voliť znížená na 16 rokov).

Na to, aby podporili určitú iniciatívu musia vyplniť osobitný formulár vyhlásenia o podpore, ktorý pripravili organizátori iniciatívy. Formulár môže mať papierovú alebo online formu. Na tejto webovej lokalite nie je možné podporiť nijaké iniciatívy.

* Občania nemusia byť zaregistrovaní do volieb, stačí, keď dosiahnu požadovaný vek.
Viac informácií nájdete tu.

Čo sa stane, keď sa pre iniciatívu občanov podarí vyzbierať 1 milión vyhlásení o podpore?

Komisia iniciatívu starostlivo posúdi. V priebehu 3 mesiacov po doručení iniciatívy:

Toto stanovisko, ktoré bude mať podobu oznámenia, formálne schvaľuje kolégium komisárov a uverejňuje sa vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Komisia nemá povinnosť navrhnúť právny akt na základe iniciatívy. Ak sa Komisia rozhodne prijať legislatívny návrh, začne sa riadny legislatívny postup: Komisia návrh predloží legislatívnym orgánom (vo všeobecnosti Európskemu parlamentu a Rade alebo v niektorých prípadoch len Rade). Aby sa z návrhu stal platný právny predpis, musia ho legislatívne orgány prerokovať a schváliť.

Viac informácií nájdete tu.