Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

  • RSS
Osnovne informacije

Što je europska građanska inicijativa?

Europska građanska inicijativa poziv je Europskoj komisiji da podnese zakonodavni prijedlog u područjima u kojima EU ima zakonodavnu nadležnost. Građansku inicijativu treba poduprijeti najmanje jedan milijun građana EU-a iz najmanje 7 od 28 država članica. U svakoj od tih 7 država članica potrebno je prikupiti barem najmanji broj potpisnika.

Pravila i postupci koji se odnose na građansku inicijativu navedeni su u Uredbi EU-a koju su Europski palament i Vijeće Europske unije donijeli u veljači 2011.

Što se može predložiti kao građanska inicijativa?

Europsku građansku inicijativu moguće je predložiti u svim područjima u kojima je Komisija ovlaštena podnijeti zakonodavni prijedlog, na primjer u području okoliša, poljoprivrede, prijevoza ili javnog zdravstva.

Za više informacija kliknite ovdje.

Tko i kako može organizirati građansku inicijativu?

Kako bi pokrenuli inicijativu, građani moraju osnovati „građanski odbor” sastavljen od najmanje 7 građana EU-a rezidenata najmanje 7 različitih država članica.

Članovi građanskog odbora građani su EU-a koji imaju dovljno godina da imaju pravo glasati* na izborima za Europski parlament (18 godina, osim u Austriji, gdje je minimalna dob za glasanje 16 godina).

Organizacije ne mogu organizirati građanske inicijative. Međutim, organizacije mogu promicati ili podupirati inicijative pod uvjetom da to čine na potpuno transparentan način.

Prije nego što počne prikupljati izjave građana o potpori, građanski odbor mora registrirati inicijativu na ovoj internetskoj stranici. Nakon potvrde registracije organizatori moraju prikupiti potpise u roku od jedne godine.

* Građani ne moraju biti upisani na popis birača, već samo dovoljno stari.
Za više informacija kliknite ovdje.

Tko može poduprijeti građansku inicijativu i na koji način?

Svi građani EU-a (državljani određene države članice) koji imaju dovoljno godina da imaju pravo glasati* na izborima za Europski parlament (18 godina, osim u Austriji, gdje je minimalna dob za glasanje 16 godina) mogu svojim potpisom poduprijeti građansku inicijativu.

Kako bi poduprijeli inicijativu, građani trebaju ispuniti poseban obrazac izjave o potpori koji su osigurali organizatori, u papirnatom obliku ili internetom. Inicijativu nije moguće poduprijeti na ovoj internetskoj stranici.

* Građani ne moraju biti upisani na popis birača, već samo dovoljno stari.
Za više informacija kliknite ovdje.

Što se događa nakon što se za građansku inicijativu prikupi jedan milijun potpisa?

Komisija će pažljivo ispitati inicijativu. U roku od 3 mjeseca nakon primitka inicijative:

Odgovor u obliku komunikacije službeno će donijeti Kolegij povjerenika te će biti objavljen na svim službenim jezicima EU-a.

Komisija nije dužna podnijeti zakonodavni prijedlog na temelju inicijative. Ako Komisija odluči podnijeti zakonodavni prijedlog, pokrenut će se redovni zakonodavni postupak: Komisijin prijedlog podnosi se zakonodavcu (u pravilu Europskom parlamentu i Vijeću, a u nekim slučajevima samo Vijeću) te, ako bude prihvaćen, prijedlog stupa na snagu.

Za više informacija kliknite ovdje.