Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Základní informace

Co se skrývá pod pojmem „evropská občanská iniciativa“

Jedná se o nástroj participativní demokracie, který občanům umožňuje, aby navrhli konkrétní změny v legislativě z jakékoli oblasti, v níž má Evropská komise pravomoc navrhovat právní předpisy – např. v oblasti životního prostředí, zemědělství, energetiky, dopravy nebo obchodu.

Iniciativa umožňuje, aby se spojili občané z různých členských států se zájmem o téže téma, které považují za významné, a ovlivnili tvorbu politiky EU.

Navrhnout iniciativu může skupina 7 občanů EU z nejméně 7 různých členských států, kteří dosáhli věku, jenž je opravňuje k hlasování ve volbách. Jakmile organizátoři iniciativy shromáždí celkem 1 milion podpisů a zároveň nejméně v 7 zemích splní minimálními prahové hodnoty, musí Evropská komise rozhodnout, zda na základě iniciativy přijme opatření.

Pravidla a postupy, jimiž se občanská iniciativa řídí, jsou stanoveny nařízením, které přijaly Evropský parlament a Rada Evropské unie v únoru 2011.

Co může být předmětem návrhu občanské iniciativy?

Téma občanské iniciativy musí spadat do některé z oblastí, ve kterých má Komise pravomoc navrhovat právní akty – například do oblasti ochrany životního prostředí, zemědělství, dopravy nebo veřejného zdraví.

Další informace najdete zde.

Kdo může občanskou iniciativu zorganizovat a jak?

Iniciativu organizuje vždy výbor občanů složený alespoň ze 7 osob ze 7 různých členských států.

Členové výboru musí být občané EU, kteří dosáhli věku, jenž je opravňuje hlasovat ve volbách* do Evropského parlamentu (tj. 18 let s výjimkou Rakouska, kde je tato hranice stanovena na 16 let).

Občanskou iniciativu nemohou iniciovat organizace. Smí ale navržené iniciativy propagovat a podporovat za předpokladu, že tak činí podle zásad transparentnosti.

Než začne výbor občanů sbírat prohlášení o podpoře, musí svůj návrh zaregistrovat na těchto internetových stránkách. Od chvíle, kdy je registrace potvrzena, mají organizátoři jeden rok na shromáždění dostatečného počtu podpisů.

* Občané musí pouze splňovat věkový limit (nemusí být na seznamech voličů).
Další informace najdete zde.

Kdo se může stát signatářem občanské iniciativy a jak?

Všichni občané EU (příslušníci členských států), kteří dosáhli věku, jež je opravňuje k účasti ve volbách* do Evropského parlamentu (tj. 18 let kromě: Rakouska a Malty, kde je tento věk stanoven na 16 let, a Řecka, kde musí být voličům nejméně 17 let).

Občané, kteří chtějí iniciativu podpořit, musí vyplnit zvláštní formulář prohlášení o podpoře inciativy, který jim poskytnou organizátoři, a to buď v elektronické nebo papírové podobě. Podpis nelze připojit přímo na těchto internetových stránkách.

* Občané musí pouze splňovat věkový limit (nemusí být na seznamech voličů).
Další informace najdete zde.

Co následuje, když se organizátorům podaří shromáždit milion podpisů?

Komise iniciativu pečlivě posoudí. Do 3 měsíců od doručení iniciativy:

Tento dokument bude mít formu tzv. sdělení, které bude přijato v sboru komisařů a zveřejněno ve všech úředních jazycích Unie.

K vypracování právního aktu na základě občanské iniciativy Komise není povinna. Pokud se Komise rozhodne předložit návrh právního předpisu, bude zahájen standardní legislativní postup: Návrh Komise bude postoupen legislativnímu orgánu (tj. Evropskému parlamentu a Radě nebo pouze Radě). Pokud jej tyto orgány schválí, stane se z něj právní předpis Evropské unie.

Další informace najdete zde.
Stáhnout příručku Evropská občanská iniciativa