Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Nové vzdělávací centrum EU pro potírání nelegálního obchodu s jaderným a radioaktivním materiálem
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

18/04/2013

Evropská komise dnes v Karlsruhe otevřela nové Evropské vzdělávací středisko pro jadernou bezpečnost (EUSECTRA). Vzdělávací středisko bude zajišťovat odbornou přípravu úředníků, školitelů a odborníků v oblasti detekce jaderného nebo jiného radioaktivního materiálu a boje proti nedovolenému obchodování s tímto materiálem. Středisko EUSECTRA nabízí možnost získat praktické zkušenosti s širokou škálou jaderných a radioaktivních materiálů a velkým množstvím přístrojů a měřících zařízení. Jeden z vnitřních výukových sálů simuluje podmínky letiště a je vybaven bezpečnostním rámem pro kontrolu osob i pásem s rentgenovým zařízením pro kontrolu zavazadel.   Školení vně budovy je zaměřeno na řadu situací a využívají se při něm čtyři různé druhy rámů na kontrolu radiace. Celkem se při školení využívá více než 30 měřících a detekčních zařízení. Vzdělávací středisko doplňuje nabídku vzdělávání, kterou v této oblasti poskytuje Společné výzkumné centrum Evropské komise (JRC) v Karlsruhe a Ispře.

  Vlajka EU

  Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová uvedla: „Jaderná bezpečnost je jednou z hlavních výzev 21. století.Vzdělávání a mezinárodní spolupráce v oblasti detekce jaderných a jiných radioaktivních materiálů je nezbytnou součástí boje proti hrozbě nedovolenému obchodování s jaderným a jiným radioaktivním materiálem. Nové vzdělávací středisko přispívá ke špičkovému výzkumu a rozvoji technologií v této oblasti.”

  Evropská komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malströmová k tomu dodala: „Nově otevřené vzdělávací středisko lépe připraví pracovníky v oblasti jaderné bezpečnosti na zvládání jaderných událostí. Tyto události sice nejsou časté, ale mohou mít strašlivý dopad. Středisko EUSECTRA nepřispěje jen k lepší ochraně evropských občanů, ale poslouží i jako reference pro další organizace v této oblasti.”

  Vzdělávací středisko je umístěno v budově Institutu pro transurany (ITU) Společného výzkumného střediska. Bylo zřízeno v rámci akčního plánu EU v chemické, biologické, radiologické a jaderné oblasti, který Evropská rada přijala v roce 2009. Vzdělávací programy byly připraveny ve spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) a ministerstvem energetiky USA. Zástupci těchto organizací byli na otevření střediska rovněž přítomni.

  Středisko EUSECTRA se nebude zabývat pouze nedovoleným obchodováním s výše uvedenými materiály, ale bude také zajišťovat přeshraniční spolupráci, upevňování kontaktů mezi odborníky a provoz centralizovaného nástroje pro řízení poznatků. Dále bude poskytovat vysoce odborná školení v oblasti identifikace a detekce materiálů,  řešení situace na místě, kde byl spáchán trestný čin zahrnující jaderný materiál, a přípravy vnitrostátních plánů reakce.  

  Souvislosti

  Vzdělávací středisko již dokončilo sérii pilotních a speciálně zaměřených školení pro úředníky, školitele a odborníky s účastí z mnoha zemí severní a střední Afriky, střední a jihovýchodní Asie, Společenství nezávislých států a Evropy.

  Součástí střediska EUSECTRA jsou také nové laboratoře, v nichž se budou jaderní inspektoři Evropské komise (Euratom) a MAAE školit v oblasti dohledu nad jadernou bezpečností.  V uplynulých dvaceti letech zajišťovalo jejich vzdělávání Společné výzkumné středisko.

  Evropská rada přijala v prosinci 2009 akční plán v chemické, biologické, radiologické a jaderné oblasti. Rada vyzvala členské státy EU a Komisi, aby přispěly k posílení jaderné bezpečnosti získáváním a šířením znalostí ve výše uvedené oblasti, například zlepšeným posuzováním rizik, zvyšováním připravenosti, výzkumem, výměnou osvědčených postupů a společným vzděláváním a školením.

  V akčním plánu bylo rovněž uvedeno, že by plánované středisko EUSECTRA mělo poskytovat školení související s jadernou a radiologickou bezpečností a mělo by doprovázet a doplňovat činnosti, které v této oblasti provádějí jednotlivé členské státy.

  GŘ pro vnitřní věci rozhodlo o umístění vzdělávacího střediska ve Společném výzkumném středisku proto, že SVS je vnitrostátními i mezinárodními orgány v oblasti jaderného dohledu (inspekce a ověřování mírového využívání jaderného materiálu) považováno za kompetenční centrum a má značné zkušenosti s úspěšným vzděláváním v této oblasti. SVS bylo také po dobu dvaceti let zapojeno do provádění mnoha projektů v oblasti jaderné detekce a forenzní vědy za evropskými hranicemi prostřednictvím programu TACIS (Technická pomoc pro Společenství nezávislých států) a prostřednictvím předvstupních nástrojů ES.

  Jaderná bezpečnost se týká prevence, detekce a potírání nedovoleného obchodování s jadernými nebo jinými radioaktivními materiály. Odpovědnost za ni nesou především členské státy. Dohled nad jadernou bezpečností spočívá v zaručení zamýšleného mírového využití jaderných materiálů a provádí se kontrolou evidence jaderných materiálů a nezávislými inspekcemi. Dohled je založen na mezinárodních dohodách, které vnitrostátním a mezinárodním orgánům, jako jsou MAAE a Evropská komise, umožňují ověřovat nepřetržité využívání jaderných materiálů pro mírové účely.

  Podrobnější informace o otevření vzdělávacího střediska EUSECTRA a jeho činnostech najdete na stránce:

  http://itu.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=36&type=0&iEntryUID=246&iEntryPID=68 

    

  Kontaktní osoby:

  Michael Jennings  (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

  Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)

  Poslední aktualizace: 19/04/2013  |Začátek stránky