Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Životní prostředí: Podle nové hodnotící tabulky pro nakládání s odpady patří ČR k 12 nejhorším zemím EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

07/08/2012

Nová zpráva o tom, jak členské státy nakládají se svým komunálním odpadem, odhaluje překvapující rozdíly v EU. Vyplývá z ní také to, že Česká republika patří k 12 členům EU s nejhoršími výsledky. Zpráva hodnotí 27 států EU podle 18 kritérií za použití zeleného, oranžového a červeného označení v takových oblastech, jako je celkové množství recyklovaného odpadu, stanovení cen za odstranění odpadu a porušování právních předpisů EU. Výsledná srovnávací tabulka tvoří součást probíhajícího průzkumu, který pomůže členským státům zlepšit jejich výkonnost v nakládání s odpady. V čele tabulky jsou Rakousko, Belgie, Dánsko, Německo, Nizozemsko a Švédsko, které mají maximálně dvě červená políčka. Na druhém konci tabulky se však situace obrací, zelená políčka jsou zde jen vzácně.

  Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik

  „Obrázek vycházející z této studie potvrzuje mé vážné obavy,“ prohlásil evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. „Mnoho členských států dosud vyváží značné množství komunálního odpadu na skládky, což je nejhorší možný způsob, jak s odpadem nakládat, a to i přesto, že existují lepší alternativy a že mohou tyto lepší možnosti financovat ze strukturálních fondů, které jsou za tím účelem k dispozici. Jsou nenávratně ztraceny cenné zdroje, mizí ekonomický zisk, v odvětví nakládání s odpady se nevytvářejí pracovní příležitosti a trpí zdraví lidí i životní prostředí. A to je za naší současné ekonomické situace neobhajitelné.“

  Členské státy, které mají největší problémy s realizací, jsou Bulharsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Řecko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, Rumunsko a Slovensko. K častým prohřešků patří chybějící nebo nedostatečná politika předcházení vzniku odpadu, chybějící pobídky k volbě jiné alternativy, než jsou skládky, a nedostatečná infrastruktura pro nakládání s odpady. Přílišné spoléhání se na skládky znamená, že jsou nadále málo využívány lepší způsoby nakládání s odpadem, jako je opětovné použití či recyklace. Vyhlídky jsou proto nevalné.

  Rakousko, Belgie, Dánsko, Německo, Nizozemsko a Švédsko mají naopak propracované systémy sběru odpadu a na skládkách končí méně než 5 % jejich odpadů. Mají dobře fungující recyklační systémy, dostatečné zpracovatelské kapacity a dobře si poradily i s biologicky rozložitelným odpadem. Typické pro ně je, že pro docílení dobrých výsledků v politice nakládání s odpadem propojily právní, správní i ekonomické nástroje.

  Řada členských států se rychle přestává spoléhat na skládky a začíná je v podstatě rušit. Ale i ti nejlepší se potýkají s četnými problémy, jako je potřeba ve větší míře předcházet vzniku odpadů a vyřešit otázku nadměrných kapacit v odvětví spalování odpadu, které mohou bránit recyklaci nebo nutit k tomu, aby se odpad dovážel do spaloven.

  Další kroky

  Komise využívá tuto zprávu k vypracování plánů pro deset členských států s nejhoršími výsledky. Tyto plány budou letos na podzim projednány s orgány jednotlivých členských států na dvojstranných seminářích. První z nich se bude konat 19. září v Praze. Plány pomohou šířit osvědčené postupy a budou obsahovat konkrétní doporučení, jak zlepšit nakládání s odpady s využitím hospodářských, právních i správních nástrojů a strukturálních fondů EU.

  Komise usiluje o to, aby byly strukturální fondy EU využívány s větším důrazem na cíle politiky EU týkající se nakládání s odpady. Navržený víceletý finanční rámec na období 2014–2020 zajistí, aby byly finanční prostředky EU investovány do projektů v oblasti nakládání s odpady, pouze pokud budou nejdříve splněny určité podmínky. K těmto podmínkám patří např. vypracování plánů odpadového hospodářství v souladu s rámcovou směrnicí o odpadech a s hierarchií způsobů nakládání s odpady upřednostňující prevenci, opětné použití a recyklaci před spalováním s energetickým využitím, ukládáním na skládky nebo spalováním bez energetického využití jako krajní možnosti.

  Souvislosti

  Studie nedávno vypracovaná pro Komisi odhaduje, že plné provedení právních předpisů EU o odpadech by přineslo roční úspory ve výši 72 miliard EUR, zvýšilo roční obrat odvětví nakládání s odpady a recyklace v EU o 42 miliard EUR a vytvořilo do roku 2020 přes 400 000 pracovních míst (podrobnosti zde).

  Další informace:

  Originální znění tiskové zprávy s tabulkou výsledků naleznete zde.

  Hodnotící zpráva: http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf (barevnou tabulku výsledků naleznete na straně 41).

  Více studií týkajících se odpadu:

  http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/index.htm  a

  Středisko environmentálních údajů o odpadech (Eurostat): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction

  Internetové stránky Komise o nakládání s odpady: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm 

  Tisková zpráva o zeleném růstu:

  IP/12/18

  Tisková zpráva o hospodářských nástrojích:

  IP/12/369

   

  Kontaktní osoby:

  Joe Hennon  (+32 22953593)

  Monica Westeren  (+32 22991830)

   

  Poslední aktualizace: 08/08/2012  |Začátek stránky