Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Začínají platit pravidla EU upravující jednotné ceny pojištění pro obě pohlaví
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/12/2012

Podle nových pravidel, která zítra vstoupí v platnost, budou muset pojišťovny v Evropě za totéž pojištění účtovat stejné ceny ženám i mužům bez ohledu na jejich pohlaví. To sice znamená, že by u určitých kategorií zákazníků mohlo dojít ke krátkodobému zvýšení či snížení cen za pojištění, ty se ale časem opět vyrovnají. Tato změna přichází v reakci na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Rozdíly v pojistném pro muže a ženy čistě na základě pohlaví jsou podle Soudního dvora neslučitelné jednak se zásadou jednotné tvorby cen pro obě pohlaví, která je součástí právních předpisů EU v oblasti rovnosti žen a mužů, jednak s Listinou základních práv EU.

  Místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová

  V Evropské unii je rovnost žen a mužů základním právem. Soudní dvůr dal jasně najevo, že toto právo platí i pro tvorbu cen za pojištění,“ prohlásila místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová. „Pojišťovnictví mělo více než rok na to, aby se na přechod na jednotnou tvorbu cen pro obě pohlaví připravilo. S tímto přechodem se mu během tohoto období dostalo všestranné pomoci ze strany Evropské komise. Komise bude sledovat, jakým způsobem bude pojišťovnictví tato nová pravidla používat v praxi.”

  Soudní dvůr EU dne 1. března 2011 ve věci Test-Achats (C‑236/09) rozhodl, že při stanovování výše pojistného a pojistného plnění musí pojistitelé do 21. prosince 2012 změnit svou cenovou politiku a rovně zacházet se zákazníky mužského a ženského pohlaví (MEMO/11/123).

  Po rozhodnutí Soudního dvora se místopředsedkyně Komise a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová v září 2011 setkala s předními zástupci pojišťovnictví v EU a projednala s nimi způsoby, jakými by Komise mohla tomuto odvětví pomoci při provádění uvedeného rozhodnutí (MEMO/11/624). Komise dne 22. prosince 2011 předala odvětví pojišťovnictví coby výsledek těchto jednání konkrétní pokyny, jak dotyčné rozhodnutí provést (IP/11/1581).

  Souvislosti

  Věc Test-Achats (C-236/09), jež byla předložena belgickým Ústavním soudem, se týkala diskriminace na základě pohlaví u cen za pojištění. Dne 1. března 2011 Soudní dvůr Evropské unie prohlásil, že výjimka v právních předpisech EU v oblasti rovného zacházení, jež členským státům umožňovala zachovat rozdíly ve výši pojistného a pojistného plnění u jednotlivých pojištěnců – mužů a žen, je od 21. prosince 2012 neplatná.

  Směrnice Rady 2004/113/ES týkající se rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování (přijatá jednomyslně Radou ministrů EU) zakazuje přímou i nepřímou diskriminaci na základě pohlaví v jiných oblastech, než je trh práce.

  Před uvedeným rozsudkem měly členské státy podle čl. 5 odst. 2 směrnice právo odchýlit se u pojistných smluv od pravidla stejného přístupu k oběma pohlavím. Této odchylky využily u všech či alespoň některých pojistných smluv všechny členské státy. Belgické vnitrostátní právní předpisy upravují například odchylku pro životní pojištění. Byl to právě spor o zákonnost belgické odchylky, který vyústil v rozsudek Soudního dvora EU ve věci Test-Achats.

  Soudní dvůr shledal výjimku z pravidla stejného přístupu k oběma pohlavím v čl. 5 odst. 2 neslučitelnou s účelem směrnice, a tudíž i s Listinou základních práv EU. Soudní dvůr rozhodl, že výjimka je od 21. prosince 2012 neplatná.

  Rozhodnutí ve věci Test-Achats neznamená, že ženy budou vždy platit stejně vysoké pojistné při pojištění vozidla jako muži.

  V současné době platí vzorný mladý řidič mužského pohlaví vyšší pojistné za auto jen proto, že je muž. Podle rozhodnutí již nemohou pojistitelé používat pohlaví jako jediný určující rizikový faktor k odůvodnění rozdílů v pojistném u jednotlivých pojištěnců. Pojistné u vzorných řidičů – mužů a žen – se však bude dále snižovat na základě jejich individuálního chování při řízení. Rozhodnutí se nevztahuje na používání jiných legitimních faktorů rizikovosti (jakými jsou např. věk nebo zdravotní stav) a ve výši pojistného se bude příslušné riziko nadále odrážet.

  Pohlaví je rozhodujícím faktorem rizikovosti u minimálně tří produktových kategorií: pojištění motorových vozidel, životní pojištění či doživotní renta a soukromé zdravotní pojištění. U všech tří kategorií je pravděpodobné, že přechod na jednotné ceny bez ohledu na pohlaví bude mít dopad na výši pojistného anebo pojistného plnění u jednotlivých pojištěnců – mužů a žen. V závislosti na daném produktu může u určitých kategorií spotřebitelů dojít ke zvýšení či snížení pojistného.

  Pojišťovnictví je konkurenceschopné a inovativní odvětví, jež by mělo být s to provést tyto úpravy a nabídnout spotřebitelům atraktivní produkty vhodné a jednotné pro obě pohlaví bez toho, aby to mělo neopodstatněný dopad na celkovou cenovou hladinu. V zájmu spravedlnosti by měli spotřebitelé pocítit nejen zvýšení, ale ve stejné míře i snížení cen, k němuž v důsledku jednotných cen pro obě pohlaví dojde.

  O dopadech rozsudku byly dne 20. června 2011 vedeny diskuse se členskými státy a zúčastněnými stranami na Fóru pro pohlaví a pojištění, jež Komise ustavila v roce 2009. Evropská komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová se dne 21. září 2011 setkala s předními zástupci evropských pojišťoven (MEMO/11/624).

  Evropská komise dne 22. prosince 2011 přijala pokyny, jež odvětví pojišťovnictví napomohou při uplatňování jednotných cen pro obě pohlaví (IP/11/1581). Tyto pokyny poskytly praktický návod k provedení rozsudku, jež by bylo ke prospěchu spotřebitelů i pojišťoven.

  Další informace

  MEMO/12/1012

  Evropská komise – Rovnost žen a mužů:

  http://ec.europa.eu/justice/gender-equality

  Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

  http://ec.europa.eu/reding

    

  Kontaktní osoby:

  Mina Andreeva  (+32 22991382)

  Natasha Bertaud  (+32 22967456)

   

  Poslední aktualizace: 21/12/2012  |Začátek stránky