Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise navrhuje balíček opatření k zaměstnanosti mladých lidí
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/12/2012

Evropská komise navrhuje opatření, jež členským státům pomohou snížit nepřijatelnou míru nezaměstnanosti mladých lidí a jejich sociálního vyloučení. Řešením je nabídka pracovních míst, vzdělávání a odborné přípravy.

„Vysoká míra nezaměstnanosti mládeže má dramatické důsledky pro naše hospodářství, naši společnost a především pro samotné mladé lidi. Proto nyní musíme do mladých lidí v Evropě investovat,“ uvedl evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor. „Tento balíček by členským státům pomohl zajistit úspěšný přechod mladých lidí na trh práce. Pokud v této věci nic nepodnikneme, bude to mít katastrofální následky“.

  Komise navrhuje balíček opatření k zaměstnanosti mladých lidí

  V souladu s požadavky Evropské rady a Evropského parlamentu obsahuje balíček Komise k zaměstnanosti mládeže i navrhované doporučení členským státům ohledně zavedení záruk pro mladé lidi. Tyto záruky mají zajistit, aby mladí lidé do 25 let dostali kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže do čtyř měsíců poté, co odešli ze systému formálního vzdělávání nebo se stali nezaměstnanými.

  V navrhovaném doporučení se členské státy vyzývají, aby vytvořily silná partnerství se zúčastněnými stranami, zajistily rychlou intervenci služeb zaměstnanosti a dalších partnerů působících na podporu mladých lidí a aby přijaly podpůrná opatření umožňující integraci mladých na trhu práce. K tomuto účelu mají plně využívat Evropského sociálního fondu a ostatních strukturálních fondů a posoudit, rychle zavést a neustále zdokonalovat systém záruk pro mladé lidi.

  Komise bude členské státy podporovat několika způsoby: bude poskytovat finanční prostředky EU,  povzbuzovat k výměně osvědčených postupů mezi členskými státy, zvyšovat informovanost a v rámci evropského semestru bude sledovat zavádění záruk pro mladé lidi v praxi.

  Balíček opatření také předpokládá zahájení konzultace s evropskými sociálními partnery o rámci pro kvalitu stáží, který by měl mladým lidem umožnit získat za výhodných podmínek velmi kvalitní pracovní zkušenosti, a tímto způsobem jim usnadnit přechod ze školy do práce. Kromě toho se počítá s vytvořením Evropské aliance pro učňovskou přípravu, která bude mít za cíl zlepšit kvalitu a nabídku programů učňovské přípravy a šířit úspěšné učňovské programy ve všech členských státech. Balíček také navrhuje způsoby, jak omezit překážky mobility mladých lidí.

  Přibližně 5,5 milionu mladých lidí na trhu práce (více než jeden z pěti) nemůže najít práci a 7,5 milionu mladých lidí ve věku 15–24 let spadá do skupiny „NEET“ (z angl. not in employment, education or training – osoby, které nepracují ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy). Hospodářské náklady na mladé lidi, kteří nejsou zapojeni do trhu práce, dosahují dle odhadu agentury Eurofound 1,2 % HDP EU, nebo-li více než 150 miliard EUR ročně. Některé země, např. Bulharsko, Kypr, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko a Polsko, vydávají 2 % svého HDP i více. Tím, že se nyní a v budoucnu tyto hospodářské náklady ušetří, budou nesporně vyváženy fiskální náklady na navrhované záruky pro mladé lidi.

  Souvislosti

  Míra nezaměstnanosti mladých dosáhla ve 13 členských státech více než 25 %, přičemž v Řecku a Španělsku dokonce více než 55 % a v Itálii, Portugalsku, Irsku, Bulharsku, na Kypru, v Lotyšsku, Maďarsku a na Slovensku přibližně 30 % nebo více. Více než 30 % nezaměstnaných lidí do 25 let je bez zaměstnání déle než 12 měsíců – zde došlo k nárůstu z 0,9 milionu v roce 2008 na 1,6 milionu v roce 2011.

  Celková míra zaměstnanosti mladých lidí poklesla za poslední čtyři roky téměř o pět procentních bodů – to je třikrát víc než u dospělých. Šance pro nezaměstnané mladé osoby získat zaměstnání jsou nízké: práci našlo v roce 2011 pouze 29,7 % osob ve věku 15–24 let, které byly v roce 2010 nezaměstnané, což představuje pokles téměř o 10 % během tří let.

  Na evropském trhu práce jsou nejvíce ohroženi nezaměstnaností právě mladí lidé. Navíc jim stále více hrozí marginalizace. Tato skutečnost má okamžité důsledky, ale také střednědobé a dlouhodobé dopady. Prohlubování krize na trhu práce může trvale poznamenat velkou část celé mladé generace a poškozovat zaměstnanost, produktivitu a sociální soudržnost v současnosti i v budoucnu.

  Opatření navrhovaná v balíčku k zaměstnanosti mládeže vycházejí z opatření iniciativy „Příležitosti pro mladé“, která byla zahájena v prosinci 2011 (viz IP/11/1568MEMO/11/928). Osm členských států s nejvyšší mírou nezaměstnanosti mladých přerozděluje za pomoci akčních týmů Komise prostředky ze strukturálních fondů EU tak, aby mohly přijmout opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí, vypracovat plány zaměstnanosti mládeže a posílit své programy vzdělávání a odborné přípravy.

  Komise rovněž využívá další politické nástroje k řešení nezaměstnanosti mládeže, jako jsou doporučení pro jednotlivé země. V červenci 2012 obdržely téměř všechny členské státy EU doporučení , jejichž cílem je zlepšování situace mladých lidí. Tato doporučení, která přijímá Rada ministrů EU na základě návrhů Komise, jsou nástrojem koordinace politik, jehož úkolem je posílit správu a koordinaci hospodářských politik na úrovni EU v rámci strategie Evropa 2020.

  V roční analýze růstu na rok 2013, která zahajuje evropský semestr na rok 2013, se zdůrazňuje, že by členské státy měly podniknout více kroků směrem k boji proti nezaměstnanosti, zlepšení zaměstnatelnosti a ke zlepšení přístupu k zaměstnání nebo k návratu mladých lidí na trh práce.


  Další informace

  MEMO/12/938

  Zpráva na internetových stránkách GŘ pro zaměstnanost:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes

  Internetové stránky o zaměstnanosti mladých lidí:

  http://ec.europa.eu/social.youthemployment

  Internetové stránky Lászla Andora:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

  László Andor na Twitteru: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

  Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování, zaregistrujte se na stránkách:

  http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

    

  Kontaktní osoby:

  Jonathan Todd  (+32 22994107)

  Nadège Defrère  (+32 22964544)

   

  Poslední aktualizace: 05/12/2012  |Začátek stránky