Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Průmyslová revoluce vrátí průmysl zpět do Evropy
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/10/2012

Evropa potřebuje zvrátit oslabování významu průmyslu v 21. století, přičemž si stanovila za cíl dosáhnout udržitelného růstu, vytvářet hodnotná pracovní místa a řešit společenské problémy, kterým musíme čelit. Okamžitá opatření by měla přispět ke zvrácení současného trendu poklesu ze současné úrovně HDP EU ve výši 15,6 % až na 20 % do roku 2020. Komise proto navrhuje řadu prioritních opatření na podporu investic do nových technologií, pro zlepšení podnikatelského prostředí, pro přístup na trhy a k financování, zejména pro malé a střední podniky, a k zajištění toho, aby dovednosti odpovídaly potřebám průmyslového odvětví.

  Vlajka EU

  Evropský průmysl má dobré předpoklady pro to, aby tuto roli převzal:Evropa zaujímá vedoucí postavení na světě v mnoha strategických odvětvích, jako je automobilový průmysl, letectví, inženýrství, kosmický průmysl, chemické látky a léčivé přípravky.Průmysl se ze 4/5 podílí na vývozu Evropy a 80 % evropského vývozu i investic ze soukromého sektoru do výzkumu a vývoje pochází z výroby.S obnovením důvěry, doprovázeným novými investicemi, může evropský průmysl dosáhnout lepších výsledků a začít znovu růst.To je základní myšlenkou sdělení, které dnes v Bruselu prezentoval místopředseda Evropské komise Antonio Tajani. Opatření navrhovaná v tomto sdělení by měla rovněž přispět ke snížení rozdílů v konkurenceschopnosti mezi členskými státy a regiony EU.

  „Nemůžeme nadále připouštět, aby se průmysl vytrácel z Evropy.Naše údaje jsou naprosto jasné:evropský průmysl může vykazovat růst a vytvářet pracovní místa,“uvedl Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za průmysl a podnikání. „Dnes jsme vyslovili podmínky pro udržitelný průmysl budoucnosti v Evropě, k rozvoji investic potřebných v oblasti nových technologií a k obnovení klimatu důvěry a podnikání. Na základě spolupráce a obnovené důvěry můžeme vrátit průmysl zpět do Evropy.“

  MEMO/12/759

  Komise dnes rovněž přijala dvě zprávy o konkurenceschopnosti: nový srovnávací přehled průmyslové produktivity členských států, který se zaměřuje na pět klíčových oblastí: výrobní produktivitu, vývozní výkonnost, inovace a udržitelnost, podnikatelské prostředí a infrastrukturu a financování a investice (MEMO/12/760); a zprávu o konkurenceschopnosti Evropy v roce 2012 (MEMO/12/761), která analyzuje hlavní tendence globalizace za posledních 15 let a související náklady a přínosy a budoucí výzvy pro podniky v EU.

  Nedostatek důvěry vede k nedostatku investic

  Nejistota na trhu, finanční problémy, nedostatečná poptávka a nedostatky v oblasti dovedností vedly k nedostatku důvěry, což zapříčinilo nedostatečné investice a ztrátu pracovních míst v průmyslovém odvětví.

  Pilíře posílené průmyslové politiky tvoří:

  • Investice do inovací – vytvoření správných rámcových podmínek pro investice s cílem rychle dosáhnout předkrizových úrovní se zaměřením na šest prioritních oblastí s obrovským potenciálem pro růst a vytváření pracovních míst v Evropě: pokročilé výrobní technologie pro čistou výrobu, klíčové technologie, trhy pro ekologické výrobky, udržitelná průmyslová politika, stavebnictví a suroviny, čistá vozidla a plavidla a inteligentní sítě. Svou úlohu by měly hrát rovněž členské státy, které by měly upřednostňovat investice do těchto šesti oblastí.
  • Lepší tržní podmínky – zlepšení fungování vnitřního trhu a otevření mezinárodních trhů. Komise se soustředí na vybrané okruhy, kde lze rychle dosáhnout významného zlepšení: zlepšení vnitřního trhu zboží, podporu podnikání v oblasti jednotného digitálního trhu, který by měl podle očekávání růst do roku 2016 o 10 % ročně, ochranu práv duševního vlastnictví a další podporu internacionalizace malých a středních podniků EU ve světě, přičemž ve střednědobém horizontu se má dosáhnout zvýšení na 25 % (z 13 %).
  • Přístup k financím a kapitálu – zlepšení poskytování úvěrů reálné ekonomice prostřednictvím lepšího využívání a zacílení veřejných zdrojů, včetně zdrojů EIB, která by měla rozdělit 10 až 15 miliard EUR v dodatečných půjčkách pro malé a střední podniky, a strukturálních fondů, a dále uvolněním soukromých fondů díky odstranění zbývajících překážek pro fondy rizikového kapitálu a usnadnění přeshraničních operací prováděných menšími společnostmi.
  • Lidský kapitál a dovednosti – vybavení pracovníků pro změny v průmyslu, zejména prostřednictvím lepšího předvídání potřebných dovedností a nesouladu mezi nabídkou a poptávkou. Komise bude v této oblasti zejména nadále podporovat spolupráci zaměstnavatelů, pracovníků a příslušných orgánů prostřednictvím vytvoření evropských rad pro odvětvové dovednosti, znalostních aliancí a aliancí odvětvových dovedností.

  V zájmu zajištění řádného provádění těchto opatření bude Komise pečlivě sledovat několik klíčových proměnných.

  1. Investice

  V roce 2011 činila tvorba hrubého fixního kapitálu jako podíl na HDP 18,6 %. Před krizí dosahovala v roce 2007 hodnoty 21,25 % HDP. Investiční úsilí potřebné ke zlepšení produktivity by vyžadovalo předkrizovou úroveň investic v roce 2015 a průměrné úrovně nad 23 % do roku 2020. Investice do zařízení v současné době činí 6 až 7 % HDP. Ke zlepšení produktivity a zavádění nových technologií by mělo dosáhnout předkrizové úrovně a růst udržitelně tempem přesahujícím 9 % HDP až do roku 2020.

  2. Obchodování na vnitřním trhu

  Obchod se zbožím na vnitřním trhu tvoří v současné době téměř 21 % HDP. Na posíleném vnitřním trhu by tato míra měla činit 25 % do roku 2020.


  3. Malé a střední podniky

  V souladu s cíli Komise týkajícími se trhu v oblasti stěžejní iniciativy „Digitální agenda“ by se počet malých společností zapojených do elektronického prodeje měl zvýšit a do roku 2015 dosáhnout 33 %. Poměr malých a středních podniků vyvážejících na vnitřním trhu podle průzkumu z roku 2009 činil 25 %. Střednědobým cílem je dosáhnout toho, aby malé a střední podniky byly činné na trhu mimo EU stejně jako v rámci vnitřního trhu.

  Souvislosti

  Sdělení reaguje na závažné problémy, s nimiž se potýká evropský průmysl v důsledku současné hospodářské krize, a předkládá řadu prioritních opatření jednak na pomoc obnově v krátkodobém a střednědobém horizontu, jednak k zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti a udržitelnosti evropského průmyslu. Komise rovněž provádí přezkum situace průmyslu EU od stěžejní iniciativy Komise s názvem „Integrovaná průmyslová politika pro éru globalizace“* přijaté v říjnu 2010 v rámci strategie Evropa 2020.

    

  Kontaktní osoby:

  Carlo Corazza (+32 22951752)

  Sara Tironi (+32 22990403)

   


  * KOM(2010) 614.

  Poslední aktualizace: 10/10/2012  |Začátek stránky