Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zpráva EU: Hospodářský růst si žádá více žen na vedoucích pozicích
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/03/2010

V představenstvech a v dozorčích radách největších společností kótovaných na burze v členských státech EU tvoří ženy pouze desetinu členů a guvernéři všech centrálních bank v EU jsou muži. Podle expertní zprávy, kterou dnes předkládá Evropská komise, by pro ekonomiku bylo prospěšné, kdyby na vedoucích pozicích byli muži i ženy zastoupeni vyváženě. Zpráva předznamenává novou strategii pro rovnost žen a mužů, kterou Evropská komise přijme ještě letos. Pokud jde o členství žen v nejvyšších orgánech největších společností kótovaných na burze, je na tom ČR podle zprávy lehce nad průměrem EU: podíl žen činí 13 %, zatímco průměr je 11 %.

  misečková váha, kde na jedné misce je znak biologického ženského pohlaví a na misce druhé - znak biologického mužského pohlaví

  „Pokud se má Evropa skutečně vymanit z krize a pokud se má ekonomika díky inteligentnímu růstu podporujícímu začlenění stát konkurenceschopnou, pak musíme lépe využívat schopností a dovedností žen. Rovnost žen a mužů je proto jádrem strategie Evropa 2020: větší zapojení žen do pracovního procesu nám pomůže najít východisko z krize,“ prohlásila místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Podle studií vykazují firmy, v nichž jsou ženy zastoupeny odpovídajícím způsobem, výborné finanční výsledky. Vyzývám proto podniky a vlády, aby usilovaly o skutečně rovnoměrné zastoupení obou pohlaví na vedoucích pozicích. Chci také vybídnout schopné ženy, aby se chopily příležitosti dostat se do nejvyššího vedení a hlásily se na vedoucí pozice.“

  Zpráva s názvem „Více žen na vedoucích pozicích – klíč k hospodářské stabilitě a růstu“ ukazuje, že ženy jsou i nadále zcela nedostatečně zastoupeny v ekonomickém rozhodování. V soukromé sféře tvoří muži téměř 89 % členů představenstev či dozorčích rad největších evropských společností kótovaných na burze. Tato nerovnováha se nejvíce projevuje na vrcholné úrovni: pouze u 3 % těchto podniků stojí v čele žena (v ČR je to 9 %). Jedinou zemí, která se alespoň blíží rovnoměrnému zastoupení žen a mužů, je Norsko,kde jsou představenstva největších společností kótovaných na burze tvořena ze 42 % ženami a z 58 % muži – což je ovšem výsledek zákonem určené kvóty.

  Několik studií přitom prokázalo, že se genderová rozmanitost vyplácí a že existuje pozitivní vztah mezi podílem žen na vedoucích pozicích a výsledky podniku. Například studie provedená ve Finsku zjistila, že podniky, v jejichž nejvyšším vedení jsou ženy a muži zastoupeni rovnoměrně, mají v průměru o 10 % větší zisk než ty s čistě mužskými členy.

  Pokud jde o politické rozhodování,Evropský parlament nejrovnoměrnější zastoupení žen a mužů od roku 1979 – 35 % poslankyň a 65 % poslanců. V evropských národních parlamentech (v jediné nebo dolní komoře) vzrostl celkový podíl žen z 16 % v roce 1997 na 24 % v roce 2009. Toto číslo však stále zdaleka nedosahuje tzv. kritického podílu 30 %, který je považován za nezbytný pro to, aby ženy hrály v politice významnou roli. Ve vládách členských států EU se situace trvale zlepšuje; podíl žen na vládních ministerských postech činí 27 %. V Evropské komisi je devět komisařek (33 %) a 18 komisařů (67 %), což představuje dosud nejvyšší dosaženou genderovou rovnováhu – přitom v letech 1994–1995 tvořily komisařky pouze 5,6 %.

  Více než polovina (55 %) Evropanů dotázaných v nedávném průzkumu Eurobarometru se domnívá, že je „naléhavě“ třeba řešit podíl žen a mužů v parlamentech. V souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí stále roste význam úlohy žen v podnikání. Aby podniky dokázaly přežít krizi a zvládnout ji, musí mít co nejlepší vedení a přitahovat ty nejschopnější lidi. Podle studie vypracované v rámci švédského předsednictví EU v roce 2009 by odstranění nerovnosti žen a mužů v zaměstnanosti v členských státech EU mohlo vést k 15–45% zvýšení HDP (viz příloha).

  Proto je třeba zintenzívnit úsilí o rovnoměrnější zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích ve všech oblastech a na všech úrovních. Komise 5. března předložila „Chartu žen“ ( IP/10/237), v níž potvrdila svůj závazek dosáhnout větší rovnosti žen a mužů ve všech politikách EU. Charta bude uplatňována prostřednictvím nové strategie pro rovnost žen a mužů, kterou má Komise přijmout ještě letos. Jednou z hlavních priorit strategie bude prosazování rovnosti žen a mužůpři rozhodování.

  K opatřením, jež mohou pomoci docílit rovnoměrnějšího zastoupení žen a mužů při rozhodování, může patřit vytvořeníplánů prosazujících rovnost žen a mužů, vymezení cílů a pravidelná kontrola, vytvoření lepších podmínek pro sladění soukromého a pracovního života, propagace úspěšných žen jako vzorů, mentorské programy a vytváření sítí.

  Souvislosti:

  Zpráva bude předložena na evropské konferenci o „rovnosti žen a mužů jako základu růstu a zaměstnanosti“ a na neformální schůzce ministrů pro rovnost žen a mužů, která se má konat 25. a 26. března 2010 ve Valencii.

  Další informace:

  – Zpráva „Více žen na vedoucích pozicích – klíč k hospodářské stabilitě a růstu“

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=762&langId=en&furtherPubs=yes

  – Databáze o ženách a mužích v rozhodovacím procesu:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=764&langId=en

  – „Posílený závazek pro dosažení rovnosti žen a mužů“ – Charta žen

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=726&furtherNews=yes

  – Eurobarometr – rovnost žen a mužů v EU

  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

  – Informační videozáznam I-060553:Ženy na vedoucí místa

  http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a5daf1c5f0eed1f9627a&title=Women+to+the+top&titleleft=Employment

   

  Celé znění této tiskové zprávy naleznete zde:

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky