Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Jaké budou další kroky v ochraně biologické rozmanitosti v EU?
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/01/2010

Evropská komise dnes zahájila mezinárodní rok biologické rozmanitosti a předložila dokument, ve kterém stanoví budoucí záměry v oblasti politiky biologické rozmanitosti.

I přes dosud vyvinuté úsilí pokračuje vymírání druhů znepokojujícím tempem a pro zastavení těchto ztrát je zapotřebí nová vize. Takovou vizi stanoví nové sdělení, které rovněž vytyčuje čtyři možné způsoby jejího dosažení, z nichž každý má různou míru ambicí.

  Jaké budou další kroky v ochraně biologické rozmanitosti v EU?

  Cílem je zahájit a usnadnit diskuzi mezi členskými státy a vypracovat na jejím základě politický rámec EU v oblasti biologické rozmanitosti pro období po roce 2010. Je zapotřebí stanovit nové cíle, jelikož současné celosvětové cíle a cíle EU v oblasti biologické rozmanitosti skončí koncem roku 2010.

  Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas prohlásil: „Zvýšíme úsilí a zavedeme novou politiku a strategii pro období po roce 2010. Vzhledem k pokračující ztrátě druhů potřebujeme novou vizi a nové cíle pro biologickou rozmanitost a této otázce přikládáme značný význam. Nemůžeme si dovolit zastavit boj proti ztrátě biologické rozmanitosti. V nadcházejícím období bude zásadním vysoký stupeň odhodlání, který bude pilířem naší politiky.“

  Jaká možná opatření jsou navrhována?

  Sdělení, které dnes bylo přijato, navrhuje pro biologickou rozmanitost dlouhodobou vizi (do roku 2050) a čtyři varianty pro střednědobé cíle (do roku 2020), které jsou pro realizaci vize zásadní. Tato vize je založena na myšlence, že biologická rozmanitost a ekosystémové služby, které nám příroda zdarma poskytuje, jsou zachovány, ceněny a – je-li to možné – obnoveny pro jejich skutečnou hodnotu, díky čemuž mohou podporovat hospodářskou prosperitu a blahobyt lidstva a odvrátit jakékoliv katastrofické změny související se ztrátou biologické rozmanitosti.

  Aby bylo možné vizi uskutečnit, navrhují se pro střednědobé cíle (2020) čtyři varianty s různou mírou ambicí:

  Varianta 1: Výrazné snížení tempa ztráty biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb v EU do roku 2020.

  Varianta 2: Zastavení ztráty biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb v EU do roku 2020.

  Varianta 3: Zastavení ztráty biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb v EU do roku 2020 a jejich obnova co nejrozsáhlejším způsobem.

  Varianta 4: Zastavení ztráty biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb v EU do roku 2020, jejich obnova co nejrozsáhlejším způsobem a zvýšení podílu EU na odvrácení celosvětové ztráty biologické rozmanitosti.


  Vize a cíle umožní EU zaujmout silnou společnou pozici před nadcházejícími mezinárodními jednáními o nové celosvětovévizi a nových cílech v oblasti biologické rozmanitosti po roce 2010, která se budou na podzim konat v japonském městě Nagoya.

  Dokument rovněž popisuje rozsah krize a stav biologické rozmanitosti v EU i celosvětovém měřítku a zdůrazňuje hlavní příčiny ztráty biologické rozmanitosti a její dopady na životní prostředí, ekonomiku a společnost jako celek. Dokument dále shrnuje hlavní úspěchy i nedostatky současné politiky a je pojítkem k mezinárodním jednáním.

  Souvislosti: v čem je problém?

  Biologická rozmanitost je v celosvětovém měřítku velmi ohrožena a druhy vymírají 100 až 1000krát rychleji, než je běžné. Více než jedné třetině popsaných druhů hrozí vyhynutí a odhaduje se, že v posledních 50 letech se zhoršil stav zhruba 60 % ekosystémových služeb Země. Tato ztráta je důsledkem lidských činností, a to změn ve využívání půdy, nadměrného využívání zdrojů, neudržitelných postupů, znečišťování a zavádění invazivních druhů, což vede k poškozování přírodních stanovišť a druhů, jejich roztříšťování a zhoršování. Vliv má rovněž změna klimatu.

  V roce 2001 si EU stanovila za cíl zastavit ztrátu biologické rozmanitosti v EU do roku 2010. Je jasné, že i přes značné úsilí tohoto cíle dosaženo nebude. Dopady ztráty biologické rozmanitosti se pohybují od změn na nejnižší úrovni až po zhroucení celých ekosystémů a služeb, jako je zásobování potravinami a vodou a regulace klimatu, což ohrožuje naši prosperitu a náš blahobyt v budoucnosti. Biologická rozmanitost je rovněž důležitá pro dosažení jiných politických cílů, zejména při zajišťování potravin a v boji proti změně klimatu, a zajišťuje obživu v nejrůznějších odvětvích, jako je zemědělství, rybolov a cestovní ruch. Jak plyne z nedávné studie o ekonomické hodnotě ekosystémů a biologickérozmanitosti (The economics of ecosystems and biodiversity – TEEB), mají ztráty v přírodě přímý hospodářský dopad, který je značně podceňován. Biologická rozmanitost a ekosystémové služby jsou přírodním bohatstvím, které má klíčovou úlohu v budoucích ekonomických strategiích, jejichž cílem je podporovat růst a prosperitu. Z těchto důvodu je bezodkladně nutné stanovit nové cíle pro biologickou rozmanitost na období po roce 2010.

  Další postup

  Nyní budou následovat podrobné diskuze s členskými státy, evropskými institucemi a jinými zúčastněnými stranami. Tyto diskuze budou zahájeny na evropské konferenci na téma „Vize a cíle v oblasti biologické rozmanitosti po roce 2010“ konané na vysoké úrovni ve španělském Madridu ve dnech 26.–27. ledna 2010 a budou pokračovat s cílem dosáhnout v nejbližších měsících dohody na vysoké úrovni. Na základě této dohody a další činnosti předloží Komise do konce roku novou strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti zaměřenou na dosažení vytyčených cílů.

  Další informace:

  http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky