Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Průběžná prognóza EU: Oživení pokračuje, je ale křehké
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/02/2010

Hospodářství Evropské unie se pozvolna zotavuje, stále ale čelí nepříznivým faktorům. Ve třetím čtvrtletí roku 2009 začal reálný HDP opět růst, čímž skončila nejdelší a nejhlubší recese v dějinách EU. Hlavní úlohu v rozhýbání ekonomiky sehrála mimořádná protikrizová opatření přijatá členskými státy. Jak však předpovídala prognóza z podzimu 2009, ve čtvrtém čtvrtletí se růst zpomalil, neboť vliv některých dočasných činitelů začal slábnout. Podle nejnovější aktualizace se hospodářský výhled pro EU v podstatě nezměnil. Předpokládá se, že HDP v roce 2010 vykáže růst o 0,7 % jak v Unii jako celku, tak v eurozóně. I projekce inflace zůstávají v zásadě beze změn na hodnotě 1,4 % pro EU a 1,1 % pro eurozónu. Prognózy jsou poznamenány nadále převládající nejistotou, o níž svědčí nedávný vývoj na finančních trzích.

  několik evropské unie vlajek v řadě před budovou Evropské komise v Bruselu

  „K oživení hospodářství v EU již dochází, je však stále křehké. Naším prvořadým cílem by mělo být navrácení evropského hospodářství na cestu silného a udržitelného růstu. K jeho dosažení musíme bojovat na dvou frontách: zajistit hospodářskou obnovu a konsolidovat veřejné finance,“prohlásil komisař pro hospodářské a měnové záležitosti OlliRehn. „Nová strategie „Evropa 2020“ zaměřená na modernizaci našich ekonomik by měla jít ruku v ruce s konsolidací veřejných financí. To je totiž nutným předpokladem pro udržitelný růst a vytváření pracovních míst.”

  Prognózy růstu pro EU a eurozónu

  Pro EU jako celek i pro eurozónu byly projekce růstu pro první pololetí letošního roku v prognóze Komise upraveny mírně nahoru. Jelikož však pro druhé pololetí byly revidovány lehce směrem dolů, celková projekce tempa růstu HDP v roce 2010 zůstává v podstatě beze změny na hodnotě 0,7 % v obou skupinách zemí. Tento výpočet je založen na aktualizovaných výhledech pro Francii, Německo, Itálii, Nizozemsko, Polsko, Španělsko a Spojené království, které dohromady tvoří 80 % HDP Evropské unie.

  Silnější oživení světového hospodářství

  Světové hospodářství bylo v druhé polovině roku 2009 výkonnější, než se očekávalo, a to především v rozvíjejících se asijských ekonomikách.  Reálný HDP (mimo EU) unikl v loňském roce absolutnímu propadu a nyní se očekává, že v roce 2010 poroste o 4,25 %. Celosvětově jsou pro nejbližší budoucnost ukazatele povzbudivé a částečně odrážejí cyklus zásob v sektoru průmyslu.

  V delším horizontu by měl světový růst dočasně polevit v důsledku postupně slábnoucího účinku stimulačních opatření a vlivu cyklu zásob. Mezi zeměmi přetrvávají značné rozdíly, přičemž rozvíjející se ekonomiky vykazují znatelně silnější oživení, neboť se obnovuje příliv kapitálu a investorům se vrací chuť riskovat. Mimo EU dochází k rychlejší hospodářské obnově, než se čekalo, ale do jaké míry to v tomto roce Unii pomůže, se teprve uvidí.

  Vliv na dynamiku domácího prostředí je zatím nízký

  Zlepšující se ukazatele nálady investorů v EU svědčí o vzestupu ekonomické aktivity, avšak statistické údaje, zejména o průmyslové produkci a maloobchodním prodeji, nejsou v poslední době až tak povzbudivé. Lepší situace v zemích mimo EU, než jaká se očekávala, by sice mohla být pobídkou pro vývoz, ale investice jsou stále velmi slabé a odrážejí výjimečně nízkou míru využití kapacit. Vzhledem ke korekci na trzích s bydlením v některých členských státech nebudou ani investice do nemovitostí v roce 2010 pravděpodobně nijak výrazné. Situace na finančních trzích se oproti začátku roku 2009 zlepšila, avšak revize bilancí ještě neskončila a všeobecně stále panuje nejistota. Zdrženlivý výhled, pokud jde o investice, obvykle předznamenává nevýrazný vývoj na trhu práce, který obyčejně vede k utlumení soukromé spotřeby. Jelikož mnohé z hlavních hnacích faktorů v ekonomice EU i ve světě jsou jen dočasné, síla hospodářského oživení bude muset ještě projít zkouškou.

  Udržení cenové stability

  Silný dezinflační trend po téměř celý rok 2009 byl vysvětlován především změnami směrem dolů ve srovnávací základně v položkách energií a potravin a stále větším útlumem ekonomické aktivity. V posledních měsících roku 2009 se inflace HISC poněkud zvýšila a ustálila na velmi mírné roční míře 1,0 % v EU a 0,3 % v eurozóně, jak se očekávalo na podzim. Při pohledu do budoucna by rozsáhlé zpomalení ekonomiky mělo udržet inflaci na uzdě a vyvážit nárůst cen energií a komodit. Očekává se, že cenová stabilita bude zachována, neboť projekce inflace HISC byla pouze lehce upravena směrem nahoru na 1,4 % v EU a pro eurozónu zůstává neměnná na hodnotě 1,1 %.

  Posouzení rizik

  Rizika ohrožující perspektivy růstu hospodářství EU v roce 2010 se stále jeví víceméně vyvážená. Pokud jde o protirůstové faktory, situace na finančních trzích je nadále velmi nejistá a podléhá závažným nepříznivým rizikům. Pokud jde o faktory růstové, intenzita oživení světového hospodářství, zejména asijských rozvíjejících se ekonomik, a bezprostředně nadcházející obrat v cyklu zásob v EU mohou mít větší dopad na domácí poptávku, než se dnes předpokládá. Víceméně vyvážená se pro tento rok zdají i rizika ohrožující inflační výhled.


  Podrobnější zpráva je k dispozici na této adrese:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/ articles/eu_economic_situation/2010-02-25-eu_interim_economic_forecast_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky