Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise reaguje na požadavek posílit agenturu EU pro správu hranic
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/02/2010

Komise dnes předložila návrhy na posílení agentury Evropské unie pro správu hranic (Frontex). Tyto návrhy mají upevnit právní rámec s cílem zajistit plné dodržování základních práv během aktivit agentury Frontex. Mají také zvýšit operační kapacitu této agentury, a tím podpořit členské státy. Na základě nových návrhů by členské státy daly agentuře k dispozici více vybavení a personálu. Frontex by tak byl schopen vést společně s členskými státy EU operace pohraničních hlídek. Rovněž by mohl poskytovat technickou pomoc třetím zemím a do těchto zemí vysílat styčné úředníky.

  obrázek s cedulí, kde je napsáno: Pozor- státní hranice"

  „Návrh, jenž byl dnes předložen, vytvoří podmínky pro větší solidaritu a lepší spolupráci mezi zeměmi EU. Umožní nám lépe bojovat proti nedovolenému přistěhovalectví a obchodování s lidmi a zároveň posílí záruky plného dodržování základních práv. Doufám, že Evropský parlament a Rada urychleně přijmou opatření, kterými tento návrh nabude právní moci, tak aby agentura mohla získat potřebné lidské a technické zdroje,“ uvedla komisařka pro vnitřní věci CeciliaMalmströmová.

  Podle hodnocení vypracovaných Komisí a nezávislým hodnotitelem byla spolupráce mezi zeměmi Evropské unie, pokud jde o řízení přistěhovalectví agenturou Frontex, doposud omezena nedostatkem zdrojů a nedostatečnou koordinací mezi národními orgány. Frontex je klíčovým nástrojem pro zachování prostoru bez vnitřních hranic a napomáhá zemím EU při koordinaci leteckých, pozemních a námořních pohraničních hlídek.

  Dnes předložený návrh by zajistil, aby agentura Frontex mohla poskytovat vhodné technické a lidské zdroje pro společné pohraniční hlídky. Země EU by měly zabezpečit, aby byla agentura vybavena technickou základnou, do níž by patřily například lodě a letadla, a aby byla rovněž schopna postupně nakupovat vybavení nebo si je pronajímat.

  Návrh rovněž zavádí výslovný požadavek, aby všechny pohraniční hlídky účastnící se operací absolvovaly školení týkající se základních práv. Cílem je zajistit plné dodržování základních práv všech přistěhovalců, a to zejména zásady nenavracení.

  Operační kapacita bude posílena tím, že se objasní příslušné úlohy agentury Frontex a účastnících se členských států, přičemž bude dodržena zásada, že každý členský stát bude nadále zodpovědný za kontrolu svého úseku vnějších hranic. Návrh obsahuje zvláštní ustanovení o operačním plánu, hodnocení operací a mechanismech pro hlášení incidentů.

  Frontex bude nadále schopen koordinovat společné operace spočívající v navracení přistěhovalců do jejich země původu. Byly vytvořeny záruky, že tyto operace budou prováděny při plném dodržování základních práv. Například po celou dobu takových operací bude přítomen nezávislý kontrolor, který bude Komisi informovat o tom, zda členské státy jednají v souladu s právem EU a s kodexem chování stanovujícím normy týkající se základních práv.

  Evropský parlament a vlády EU zastoupené v Radě nyní musí návrhy projednat a schválit.

  Souvislosti

  Frontex byl zřízen v roce 2005 pro koordinaci operací hraniční kontroly prováděných členskými státy EU na vnějších hranicích Evropské unie. Tato agentura sídlí ve Varšavě a čítá 220 zaměstnanců. Z rozpočtu EU je každoročně financována 80 miliony EUR.

  Frontex koordinuje spolupráci mezi vnitrostátními pohraničními hlídkami, poskytuje školení pro pohraniční stráž, soustřeďuje údaje o ostraze, které jí předávají státy Evropské unie, a členským státům napomáhá při provádění společných návratových operací.

  Na zasedání Evropské rady ve dnech 10. až 11. prosince 2009 se vlády EU dohodly na novém pracovním programu pro EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, který vychází z návrhu Komise předloženého v témže roce (IP/09/894). Vlády EU vyzvaly Komisi, aby na prosincovém zasedání Evropské rady navrhla zdokonalení agentury Frontex v rámci Stockholmského programu ( MEMO/08/84).

  Další informace:

  MEMO/10/45

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky