Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

„Unie inovací,“ aneb jak přeměnit nápady v pracovní místa, ekologický růst a sociální pokrok
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/10/2010

„Unie inovací,“ kterou dnes Evropská komise představila, zavádí strategický přístup k inovacím podporovaný na té nejvyšší politické úrovni. Zaměří se na úsilí Evropanů zabývat se problémy, jako je změna klimatu, energetická bezpečnost a zajištění potravin, zdraví a stárnutí populace, a snahu spolupracovat na jejich řešení s třetími zeměmi. Využije zásahu veřejného sektoru k povzbuzení sektoru soukromého, a tím i k odstranění překážek, které brání nápadům pronikat na trh. Mezi takové překážky patří nedostatek financí, roztříštěnost výzkumných systémů a trhů, nedostatečné zadávání veřejných zakázek, pokud jde o inovace, a pomalé zavádění norem. Unie inovací je vlajkovou lodí strategie Evropa 2020.

  vlajky před Berlaymontem

  „V době, kdy naše cesta z krize vede přímo do spárů nelítostné konkurence, čelíme naléhavé potřebě inovací. Jestliže Evropu nezměníme v Unii inovací, naše ekonomiky zeslábnou a nápady a talent přijdou vniveč. Inovace jsou klíčem k udržitelnému růstu a spravedlivější a ekologičtější společnosti. Jediným způsobem, jak vytvořit trvalá a dobře placená pracovní místa, která odolají globalizačním tlakům, je výrazné zlepšení evropských inovací," uvedla komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová a místopředseda Komise odpovědný za průmysl a podnikání Antonio Tajani.

  Nová studie [1] ukazuje, že splněním cíle stanoveného ve strategii Evropa 2020, kterým je navýšení investic do výzkumu a vývoje o 3 procenta HDP, by do roku 2025 mohlo být vytvořeno 3,7 milionu pracovních míst a roční HDP by mohl vzrůst o 795 miliard EUR. K tomu bude zapotřebí další milión výzkumných pracovníků.

  Klíčové rysy Unie inovací

  -            Evropská inovační partnerství soustředí zúčastněné strany – celoevropské, vnitrostátní i regionální, veřejné i soukromé – kolem jasně vymezených cílů v oblastech, které spojují řešení společenských problémů s potenciálem Evropy stát se světovou jedničkou. Tato partnerství zkvalitní výzkum a vývoj, zkoordinují investice, urychlí tvorbu norem a zvýší poptávku. Komise poskytne prvotní finanční prostředky, aby přilákala investice zúčastněných stran. Do začátku roku 2011 má být zahájeno pilotní partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí, jehož cílem bude do roku 2020 prodloužit období života, v němž se těšíme pevnému zdraví, o dva roky. Následovat budou další partnerství v oblastech, jako je energetika, „inteligentní“ města a mobilita, hospodárné využívání vody, neenergetické suroviny a udržitelné a produktivní zemědělství.


  -            Komise shrnula 25 ukazatelůve „srovnávacím přehledu Unie inovací“ a vypracovala kontrolní seznam vlastností úspěšných inovačních systémů. Má být vytvořen nový ukazatel, zaměřený na podíl rychle rostoucích inovačních společností v ekonomice. Komise bude podporovat systém nezávislého hodnocení univerzit.

  -            Komise zavede opatření pro lepší přístup k financím. Navrhne režim pro přeshraniční rizikový kapitál, ve spolupráci s Evropskou investiční bankou posílí režimy EU, jako je finanční nástroj pro sdílení rizik, a jmenuje vedoucího představitele v zájmu posílení přeshraničních kontaktů inovačních podniků s investory.

  -            Budou podpořeny stávající výzkumné iniciativy. Komise navrhne opatření k dotvoření Evropského výzkumného prostoru, k čemuž ji právně zavazuje Lisabonská smlouva, do roku 2014. Výsledkem má být větší jednotnost evropských a národních politik výzkumu, omezení byrokracie a odstranění překážek bránících pohybu výzkumných pracovníků, např. nepřevoditelnost důchodových práv. Výsledkem bude i co nejotevřenější přístup k výsledkům veřejně financovaného výzkumu. Strategie Evropa 2020 bude podpořena vytvořením 8. rámcového programu. Evropská rada pro výzkum a Evropský inovační a technologický institut projdou dalším vývojem. Komise posílí vědeckou základnu tvorby politiky prostřednictvím svého Společného výzkumného střediska.

  -            Komise v roce 2011 zřídí evropský výbor předních představitelů v oblasti designu a zavede označení „design evropské kvality“.

  -            V roce 2011 Komise zahájí hlavní program výzkumu veřejného sektoru a sociálních inovací a pilotní srovnávací přehled inovací v evropském veřejném sektoru. Zahájí evropský pilotní projekt v oblasti sociálních inovací s cílem zajistit odborné poradenství sociálním inovátorům a navrhnout, aby sociální inovace byly středem zájmu budoucích programů Evropského sociálního fondu. Hodlá se poradit se sociálními partnery o možnosti rozšířit inovační ekonomiku do všech úrovní zaměstnání.

  -            Komise navrhuje, aby vlády vyčlenily zvláštní rozpočtové prostředky na zadávání veřejných zakázek v oblasti inovačních produktů a služeb.Z hlediska inovací, které zlepší veřejné služby, by měl být vytvořen trh veřejných zakázek v hodnotě nejméně 10 miliard EUR ročně. Komise nabídne pomoc při společném zadávání veřejných zakázek smluvním subjektům z různých členských států.

  -            Aby Komise zajistila interoperabilitu a posílila inovace, předloží začátkem roku 2011 legislativní návrh na urychlení a modernizaci procesu, v němž se stanoví normy.

  -            Je nutné modernizovat evropský režim duševního vlastnictví. Dohoda o patentu EU by podnikům ušetřila 250 milionů EUR ročně. Komise v roce 2011 předloží návrhy na vytvoření evropského trhu znalostí o patentech a licencích.

  -            Za účelem výrazného zlepšení inovací budou přezkoumány rámce strukturálních fondů a státních podpor. Komise pomůže členským státům lépe využít 86 miliard EUR ze strukturálních fondů vyčleněných na výzkum a inovace v období 2007–2013. Navrhne rámec strukturálních fondů na období po roce 2013 s větším zaměřením na inovace. V roce 2011 přezkoumá rámec státních podpor.

  Unie inovací má být projednána na zasedání Rady pro konkurenceschopnost dne 12. října a na prosincovém zasedání Evropské rady. V rámci řízení strategie Evropa 2020 bude sledován dosažený pokrok. Stav Unie inovací bude projednán na výroční konferenci o inovacích.


  Další informace

  MEMO/10/473

  http://ec.europa.eu/innovation-union

  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_cs.htm

  http://www.facebook.com/innovation.union

  http://twitter.com/innovationunion

  http://blogs.ec.europa.eu/innovationunlimited/


   

  [1] P. Zagamé, (2010) The cost of a non-innovative Europe (Cena za Evropu, která neinovuje),

  http://ec.europa.eu/research/social-sciences/policy-briefs-research-achievements_en.html .

   

  Poslední aktualizace: 31/10/2010  |Začátek stránky