Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Je třeba vytvořit speciální subjekt EU, který by zajišťoval prosazování evropských předpisů o odpadu
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

01/02/2010

Zřízení speciálního evropského subjektu, který by dohlížel na provádění a prosazování právních předpisů EU o odpadu, doporučuje dnes zveřejněná studie Evropské komise. Studie je jedním z kroků, které Komise podniká pro lepší nakládání s odpady a plnění norem, které právní přepisy EU zavádějí s cílem chránit občany i životní prostředí. Nedovolené ukládání odpadu pokračuje ve velkém měřítku, mnohé skládky neodpovídají normám a v některých členských státech stále chybí základní odpadní infrastruktura.

  Je třeba vytvořit speciální subjekt EU, který by zajišťoval prosazování evropských předpisů o odpadu

  Problém představuje i nedovolená přeprava odpadu. Z druhé zprávy zveřejněné dnes rovněž vyplývá, že téměř jedna pětina přepravy odpadu kontrolovaného na základě nedávných opatření k prosazování předpisů v členských státech byla nedovolená.

  „Pro dosažení zastřešujícího cíle právních předpisů EU o odpadu, kterým je ochrana zdraví evropských občanů a jejich životního prostředí, je dodržování těchto předpisů zásadní. Je třeba posoudit všechny možnosti, včetně zřízení agentury či subjektu EU, který by přispěl k tomu, aby občané, životní prostředí a ekonomika EU maximálně těžili z výhod právních předpisů EU,“prohlásil komisař pro životní prostředí Stavros Dimas.

  Studie doporučuje zřízení speciální agentury pro prosazování právních předpisů o odpadu

  Dohled nad bezpečným a ekologickým nakládáním s odpadem je jedním z nejzávažnějších environmentálních problémů, kterým EU v dnešní době čelí. V EU se každoročně vyprodukuje 2,6 miliard tun odpadu, z čehož je přibližně 90 milionů tun označeno za nebezpečný odpad.

  V dnes zveřejněné studii se doporučuje zřízení speciální agentury na úrovni EU, která by se zabývala základními problémy plynoucími z nedostatečného provádění a prosazování evropských právních předpisů o odpadu. Míra problému se v posledních letech zvýšila poté, co vzrostl objem odpadu vyprodukovaného a přepravovaného v souvislosti s rozšířením EU. V roce 2008 přijal Evropský parlament usnesení, ve kterém vyzval Komisi k vypracování zprávy o tom, zda je zřízení „inspekčního nástroje Společenství pro životní prostředí“ proveditelné.

  Agentura by prováděla řadu úkonů, jako například přezkumy donucovacích systémů v členských státech, koordinované kontroly a inspekční činnosti. Tyto kroky by byly spojeny s vytvořením specifického evropského subjektu odpovědného za přímé inspekce a kontroly zařízení a prostor ve vážných případech porušování předpisů. Agenturu by v řadě činností podporovala evropská síť členských států.

  Doporučení vycházejí z odpovědí, které úředníci členských států a zúčastněné strany poskytli v dotaznících, pohovorech a na neformálních seminářích.

  Roční náklady na provedení doporučení se odhadují na něco málo přes 16 milionů EUR. Vedle dalších přínosů týkajících se odpadu by úplné provedení právních předpisů EU o odpadu snížilo emise skleníkových plynů, včetně metanu na skládkách, které ročně dosahují téměř 200 milionů tun CO2. Tím by se při dnešních cenách uhlíku (zhruba 13 EUR na tunu) ročně ušetřilo 2,5 miliardy EUR. Další významné hospodářské přínosy plynoucí z provádění zahrnují vytvoření stejných podmínek pro evropské podniky, lepší příležitosti pro inovace a širší přístup k cenným druhotným nerostným surovinám.

  Náklady budou podrobně analyzovány v tomto roce. Další kroky budou navrženy pravděpodobně během roku 2011.

  Nedostatky při provádění právních předpisů EU o odpadu

  Důsledkem současných nedostatků při provádění a prosazování je velkoplošné nedovolené ukládání odpadu a řada skládek a jiných zařízení a prostor, které neodpovídají normám EU. V některých členských státech je odpadní infrastruktura nedostatečná či úplně chybí (viz IP/09/1795).

  Rovněž rostou obavy v souvislosti s vysokým počtem případů nedovolené přepravy odpadu. K této skutečnosti přispívá i nedostatečný počet inspekcí a kontrol na místě. V reakci na danou situaci podpořila Komise řadu koordinovaných inspekcí, kontrol na místě a prověřování přepravy odpadu v členských státech ve spolupráci se subjektem IMPEL[1], což je síť EU, kterou tvoří úředníci správních orgánů odpovědných za životní prostředí členských států. Zpráva o společných činnostech zaměřených na vymáhání právních předpisů bude dnes zveřejněna.

  Uskutečnilo se přes 10 000 dopravních inspekcí a prověřeno bylo i několik set společností. Společných činností zaměřených na vymáhání právních předpisů se zúčastnilo 22 členských států a několik sousedních zemí. Inspektoři zjistili, že míra nedovolené přepravy nákladu obsahujícího odpad byla zhruba 19 %. Většina případů se týkala nedovolenéhovývozu z EU do afrických a asijských zemí, což je v rozporu se zákazem vývozu nebezpečného odpadu nebo je porušením informačních požadavků na vývoz „zeleného“, bezpečného odpadu.

  IMPEL i nadále uskutečňuje společné inspekce přepravy odpadu a usiluje o jejich rozšíření na všechny členské státy.Komise pro řešení tohoto problému rovněž navrhla přísnější právní předpisy. Navrhovaná revize směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních zahrnuje dodatečná pravidla zabraňující nedovolené přepravě odpadních elektrických a elektronických zařízení, a to zejména v případech, kdy jsou nepravdivě označeny za použité produkty.Komise rovněž posuzuje, zda je posílení inspekčních požadavků v předpisech EU o přepravě odpadu proveditelné.

  Podrobnější údaje:http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

  [1]IMPEL:síť Evropské unie pro provádění a prosazování právních předpisů v oblasti životního prostředí.

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky