Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Změna klimatu: Evropská komise předkládá strategii pro oživení globálních opatření po Kodani
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

09/03/2010

Evropská komise dnes představila strategii, která má napomoci pokračovat v globálním úsilí na ochranu klimatu. Ve sdělení navrhuje, aby EU rychle začala uplatňovat dohodu, která byla přijata v prosinci loňského roku v Kodani, a zejména poskytla rychlou finanční pomoc rozvojovým zemím. Zároveň by EU měla nadále pracovat na pevné a právně závazné globální dohodě, která do boje v podobě konkrétních opatření proti změně klimatu zapojí všechny země.

To bude vyžadovat začlenění Kodaňské dohody do jednání OSN, přičemž musí být řešena slabá místa Kjótského protokolu. Je nezbytné, aby EU s cílem podpořit jednání OSN uplatňovala aktivní přístup. Komise bude v tomto smyslu úzce spolupracovat s Radou, a to za podpory Evropského parlamentu.

  Změna klimatu: Evropská komise předkládá strategii pro oživení globálních opatření po Kodani

   

  „Komise je odhodlána nadále pracovat na celosvětových opatřeních proti změně klimatu. Dnešní sdělení stanovuje jasnou strategii, pokud jde o další potřebné kroky mající za cíl oživit mezinárodní jednání a nasměrovat naše partnery na tuto cestu. Na příštím zasedání Evropské rady vyzvu k podpoře této strategie, přičemž se opřu i o další konzultace s klíčovými mezinárodními partnery, o které jsem požádal komisařku Hedegaardovou,“ uvedl předseda Komise José Manuel Barroso.

  Komisařka pro otázky klimatu Connie Hedegaardová prohlásila: „Změnu klimatu lze ovlivnit pouze tehdy, pokud budou všichni hlavní znečišťovatelé konat. Nikdo samozřejmě nedoufá více než já, že v Mexiku vše dojednáme. Avšak signály z různých hlavních měst velkých znečišťovatelů tuto naději bohužel vůbec nepodporují. V Kodani měl svět jedinečnou šanci a plně jí nevyužil. Nyní nesmíme polevit v úsilí a musíme udělat vše pro to, abychom v Cancúnu dosáhli konkrétních a zásadních výsledků a abychom zajistili, že nejpozději v Jižní Africe bude přijata dohoda o právní podobě. Kodaň byla krokem vpřed. I když Kodaňská dohoda zaostává za evropskými ambicemi, otevírá rostoucí celosvětová podpora příležitost na tomto stavět a přecházet v konkrétní opatření. Vedoucí role Evropy bude nejpřesvědčivější, pokud přijmeme hmatatelná a konkrétní opatření s cílem stát se regionem světa, který je nejšetrnější vůči klimatu. Tím rovněž zlepšíme svoji energetickou bezpečnost, podpoříme hospodářský růst šetrný k životnímu prostředí a vytvoříme nová pracovní místa.“

  Časový plán jednání

  Sdělení předkládá časový plán pro jednání OSN, která budou znovu zahájena v dubnu. Politické pokyny obsažené v Kodaňské dohodě (které nebyly formálně přijaty jako rozhodnutí OSN) musí být začleněny do textů jednání OSN, jež jsou základem příští celosvětové dohody o klimatu. EU by byla připravena uzavřít právně závaznou dohodu během konference v mexickém Cancúnu na konci tohoto roku, ale Komise přiznává, že rozdíly mezi zeměmi by mohly uzavření dohody odsunout až na rok 2011. EU je připravena, ale svět možná nikoli. Náš přístup musí být proto postupný.

  Kodaňská dohoda

  Kodaňskou dohodou byl učiněn krok k cíli EU, kterým je závazná globální dohoda o změně klimatu; ta by měla vstoupit v platnost roku 2013, kdy vyprší první závazkové období Kjótského protokolu. Dohoda potvrzuje hlavní cíl EU, a sice udržení globálního oteplování na úrovni pod 2°C oproti teplotě v předprůmyslovém období tak, aby se zabránilo nejhorším důsledkům změny klimatu.

  V současnosti průmyslové a rozvojové země, které jsou zodpovědné za více než 80 % celosvětových emisí skleníkových plynů, zapracovaly svoje cíle nebo opatření týkající se emisí do Kodaňské dohody. To ukazuje, že většina zemí je odhodlána posílit svoje opatření proti změně klimatu.

  Environmentální účinnost

  Mezinárodní jednání musí zajistit, aby budoucí celosvětová dohoda měla vysokou úroveň environmentální účinnosti a aby skutečně dokázala udržet míru oteplování planety pod úrovní 2°C. Kjótský protokol zůstává ústředním prvkem procesu OSN, je třeba však vyřešit jeho vážné nedostatky, jako je omezený počet účastnických zemí. Pokud nebude učiněno nic pro odstranění těchto slabin, které se týkají pravidel sledování emisí odvětví lesnictví a správy práv přebytků národních emisí pro období 2008–2012, mohly by současné sliby průmyslových zemí, že sníží emise, zůstat prakticky jen prázdnými slovy.

  Vedoucí postavení EU

  Komise se domnívá, že EU musí převzít iniciativu přijetím konkrétních opatření, aby se v rámci strategie Evropa 2020, předložené 3. března (viz IP/10/225) stala regionem světa, který je nejšetrnější vůči klimatu. EU se zavázala, že do roku 2020 sníží emise oproti úrovni z roku 1990 o 20 % a případně o 30 %, pokud ostatní hlavní ekonomiky převezmou svůj díl globální odpovědnosti. Jakou součást příprav na červnovou Evropskou radu připraví Komise analýzu, jakých praktických politických kroků bude zapotřebí, aby bylo dosaženo snížení emisí o 30 %. V návaznosti na to Komise představí strategii, jak do roku 2050 přeměnit EU v nízkouhlíkové hospodářství. V souladu se strategií EU 2020 je cílem navrhnout inteligentní řešení, ze kterých nebude mít prospěch pouze klima, ale který bude přínosný rovněž pro energetickou bezpečnost a vznik nových pracovních míst.

  Urychlená finanční pomoc

  Komise navrhuje, aby EU začala s uplatňováním Kodaňské dohody. EU slíbila, že každý rok poskytne 2,4 miliardy eur jko rychlou finanční pomoc rozvojovým zemím v období 2010–2012. Rychlá realizace tohoto závazku je podstatná jak pro věrohodnost EU, tak pro posílení schopnosti přijímajících zemí řešit otázky klimatických změn. Komise je připravena zajistit dobrou koordinaci pomoci poskytované EU.

  Pokrok na trzích s uhlíkem

  Sdělení zdůrazňuje, že by EU měla pokračovat ve svém úsilí zaměřeném na rozvoj mezinárodního trhu s uhlíkem, který bude nezbytný pro podporu investic do nízkouhlíkového hospodářství a pro efektivní snížení emisí. Trh s uhlíkem rovněž může podnítit významné finanční toky směrem k rozvojovým zemím.

  Užší spolupráce s partnery

  EU musí lépe spolupracovat se svými partnery, aby vytvořila atmosféru důvěry, že může být dosaženo celosvětové dohody, a musí se zamyslet nad konkrétními opatřeními, jež by mohla být přijata v Cancúnu. Komise bude tyto kontakty udržovat v úzké spolupráci s Radou a jejím předsednictvím, přičemž bude poskytovat podporu a pomoc Evropskému parlamentu při spolupráci s poslanci důležitých partnerských zemí.

  Další informace

  http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action_com.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky