Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise schválila zprávu o udržitelném využívání biomasy
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/02/2010

Komise dnes přijala zprávu o požadavcích na udržitelné využívání tuhé biomasy a bioplynu při výrobě elektřiny, vytápění a chlazení. Zpráva obsahuje doporučení týkající se kritérií udržitelnosti pro členské státy, které chtějí na celostátní úrovni zavést příslušný režim. Účelem doporučení je odstranit překážky pro fungování vnitřního trhu s biomasou.

  Komise schválila zprávu o udržitelném využívání biomasy

   

  „Biomasa je jedním z nejdůležitějších zdrojů pro to, abychom dosáhli cílů, pokud jde o energii z obnovitelných zdrojů. Již nyní přispívá více než polovinou ke spotřebě energie z obnovitelných zdrojů a představuje zdroj čisté, bezpečné a konkurenceschopné energie,“ uvedl komisař odpovědný za energetiku Günther Oettinger. „Touto zprávou Komise poskytuje doporučení členským státům ohledně kritérií udržitelnosti pro tuhou biomasu a bioplyn. Za 18 měsíců by se mělo uskutečnit přezkoumání, které posoudí, zda je třeba úpravu modifikovat, a to i zavedením některých závazných norem.“

  Ke zprávě je připojeno posouzení dopadů, které dokládá, že závazná kritéria by pro evropské hospodářské subjekty znamenala vznik významných nákladů vzhledem k tomu, že přinejmenším 90 % biomasy spotřebovávané v EU pochází z evropského lesního odpadu a vedlejších produktů dalších odvětví. Zpráva tudíž dospívá k závěru, že v této fázi nejsou zapotřebí podrobnější právní předpisy.

  Jelikož neexistují harmonizovaná pravidla na úrovni EU, členské státy mohou zavádět vlastní režimy pro tuhou a plynnou biomasu používanou při výrobě elektřiny, vytápění a chlazení. Zpráva obsahuje doporučení, aby se členské státy řídily kritérii udržitelnosti, které jsou v ní vysvětleny. Tak bude možné minimalizovat riziko vypracování různých a možná i neslučitelných kritérií na národní úrovni, která by vedla k překážkám pro obchod a omezila by růst odvětví bioenergie.

  Doporučená kritéria se týkají:

  •  obecného zákazu využívat biomasu z půdy vzniklé přeměnou lesa, dalších oblastí s velkým ukládáním uhlíku a oblastí s velkou biologickou různorodostí;

  •  společné metodiky pro výpočet skleníkových plynů, která by mohla zajistit, aby minimální úspory skleníkových plynů z biomasy činily přinejmenším 35 % (50 % v roce 2017 a 60 % v roce 2018 u nových zařízení) ve srovnání se skladbou fosilních zdrojů energie EU;

  •  diferenciace národních podpůrných režimů ve prospěch zařízení, která dosahují vysoké účinnosti při přeměně energie;

  •  sledování toho, jaký má biomasa původ.


  Souvislosti

  Směrnice o obnovitelných zdrojích energie, přijatá v roce 2009, stanoví kritéria udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny. Směrnice stanoví, že Komise by měla podat zprávu o požadavcích na udržitelný režim pro jinou biomasu, než jsou biopaliva a biokapaliny. Dnes schválenou zprávou Komise tuto povinnost plní.

  Zpráva i související informace jsou k dispozici na internetové adrese

  http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm.

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky