Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Nedostatek pobídek a špatné chování žáků ve třídě oslabují efektivitu učitelů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

16/06/2009

 

Podle nové zprávy OECD vypracované s podporou Evropské komise se tři učitelé ze čtyř domnívají, že nejsou motivováni ke zlepšování kvality výuky, a ve třech školách z pěti narušují žáci svým špatným chováním průběh vyučování. Zpráva vychází z nového mezinárodního průzkumu o výuce a učení (TALIS) provedeného ve 23 zemích z celého světa. Poprvé jsou uveřejněny mezinárodně srovnatelné údaje o podmínkách, ve kterých pracují učitelé na školách.

  Nedostatek pobídek a špatné chování žáků ve třídě oslabují efektivitu učitelů

  Generální tajemník OECD Angel Gurría u příležitosti vydání zprávy zdůraznil potřebu usilovat o zkvalitnění práce učitelů. „Dobrá vzdělávací politika se musí především opírat o vysoce kvalitní učitele,“ uvedl. „Hlavní zásadou je, že kvalita vzdělávacího systému nemůže nikdy převýšit kvalitu učitelů, kteří jej tvoří, a kvalitu jejich práce.“

  Ján Figeľ, evropský komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež, doplnil: „Podle odhadů je v EU 6,25 milionu učitelů a ti potřebují veškerou podporu, kterou jim vzdělávací instituce mohou poskytnout, aby mohli vhodným způsobem vyučovat v rychle se měnícím školním prostředí. Politikové proto musejí učitele rozhodně podporovat, a to nejen zlepšením jejich odborné přípravy, ale také pracovních podmínek.“

   

  Zpráva „Vytváření efektivního prostředí pro výuku a učení“ vychází ze závěrů průzkumu TALIS a obsahuje tato zjištění:

   

  • V Austrálii, Belgii (Vlámsku), Dánsku, Irsku a Norsku uvádí více než 90 % učitelů, že za zlepšení kvality své výuky neočekávají žádnou odměnu.
  • V Bulharsku a Polsku jsou učitelé méně pesimističtí, avšak stále téměř polovina z nich není motivována ke zlepšení.
  • V Estonsku, Itálii, na Slovensku a ve Španělsku se více než 70 % učitelů na nižší sekundární úrovni vzdělávání domnívá, že u nich ve škole vyrušování žáků v hodině narušuje výuku „do určité míry“ nebo „ve velké míře“.
  • V průměru 38 % dotazovaných učitelů uvedlo, že se jejich škola potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. V Polsku se tento problém týkal pouze 12 % škol. Naopak v Turecku byl tento nedostatek pociťován v případě 78 % škol. http://dx.doi.org/10.1787/607784618372
  • Učitelé průměrně věnovali 13 % času ve třídě udržováním kázně. V Bulharsku, Estonsku, Litvě a Polsku se tímto způsobem promarní méně než 10 % výuky.
  • Kromě vyrušování v hodině byly zmíněny další faktory negativně ovlivňující výuku: záškoláctví (46 %), pozdní příchody (39 %), hrubé a urážlivé vyjadřování (37 %) a zastrašování nebo urážení ostatních žáků (35 %).
  • Kromě nedostatečné motivace ke zlepšení nejsou učitelé v některých zemích ani systematicky hodnoceni a nedostávají žádnou zpětnou vazbu ke své práci. Týká se to více než 25 % učitelů v Irsku a Portugalsku, 45 % ve Španělsku a 55 % v Itálii. http://dx.doi.org/10.1787/607856444110


  Hlavním poučením pro další strategickou činnost je, že vzdělávací instituce musí učitele lépe motivovat. V mnoha zemích neexistuje souvislost mezi hodnocením práce učitelů a jejich odměňováním a uznáváním, a pokud taková souvislost existuje, obvykle není příliš výrazná.

  Průzkum obecně ukazuje, že by činitelé odpovědní za plánování vzdělávací činnosti mohli účinněji podpořit učitele a zlepšit výsledky žáků, pokud by se veřejnost i tvůrci politik zaměřovali méně na kontrolu zdrojů a vzdělávací obsah a více na studijní výsledky.

   

  Obecné informace

   

  TALIS je nový mezinárodní průzkum OECD o výuce a učení. Jedná se o první mezinárodní průzkum, který se zaměřuje na vzdělávací prostředí a na pracovní podmínky učitelů ve školách. Zabývá se faktory, které ovlivňují učitele a jejich práci, vnímanými optikou ředitelů škol i samotných učitelů. Tímto způsobem by měl průzkum doplnit chybějící důležité informace při mezinárodním srovnávání vzdělávacích systémů.

  Průzkum se uskutečnil s podporou Evropské komise a zapojilo se do něj 23 zemí: Austrálie, Rakousko, Belgie (Vlámsko), Brazílie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Korea, Litva, Malajsie, Malta, Mexiko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Turecko.

  V každé zemi bylo namátkou vybráno 200 škol. Ředitel školy a 20 namátkou vybraných učitelů z každé školy vyplnili dotazníky.

  Otázky se týkaly například připravenosti učitelů, metod výuky a uznávání a odměňování učitelů.

   

  Další informace na stránkách OECD:

  http://www.oecd.org/document/35/0,3343,en_2649_34487_43018915_1_1_1_1,00.html

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky