Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Nová strategie Komise řeší dopad krize na zaměstnanost
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/06/2009

Evropská unie uvolní 19 miliard eur z plánovaných výdajů Evropského sociálního fondu na pomoc lidem postihnutým hospodářskou krizí. Tyto peněžní prostředky budou vyplaceny předem a členské státy nebudou muset v letech 2009–2010 zajišťovat spolufinancování. Ve spolupráci se skupinou Evropské investiční banky a dalšími partnery bude vytvořen nový úvěrový mechanismus EU, jenž bude poskytovat mikroúvěry na založení podniků a mikropodniků těm žadatelům, kteří by za normálních okolností na tyto prostředky nedosáhli.

  pracovníci různých profesí

  „Společný závazek EU v oblasti zaměstnanosti“ spočívá v klíčových prioritách a opatřeních, jež mají především za cíl udržet pracovní místa a pomoci lidem v obtížích. Snahou všech zúčastněných - odborů a organizací zaměstnavatelů i členských států a EU - je společnými silami tento závazek dodržet. Vedoucí představitelé států EU budou o těchto návrzích jednat na zasedání Evropské rady 18. a 19. června.

  „Evropa rychle zareagovala na finanční a hospodářskou krizi, včetně její sociální dimenze. Komise učinila další krok směrem ke společnému závazku a koordinovanému postupu EU, členských států a sociálních partnerů, aby udržela stávají pracovní místa a vytvořila nová,“ uvedl předseda Komise Barrosso. „Například jsme se rozhodli vyplatit předem několik miliard eur určených na rekvalifikaci v rámci Evropského sociálního fondu, který každoročně pomáhá více než 9 milionům lidí nalézt práci. Ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi, a zejména skupinou Evropské investiční banky, vytvoříme novou mikroúvěrovou facilitu hospodařící s částkou 500 milionu eur na pomoc podnikatelům. A na úrovni členských států chceme 5 milionům mladých Evropanů poskytnout přístup k učňovskému vzdělávání. Vyzývám Evropskou radu, aby tento ambiciózní plán podpořila.“

  „Tato krize začala ve finančním sektoru, ale její dopady nyní pociťují všichni,“ řekl Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost.„V posledních měsících jsme úzce spolupracovali s vládami členských států a organizacemi zaměstnanců i zaměstnavatelů, abychom nalezli nejlepší způsob, jak se vypořádat se sociálními dopady současné krize.Zejména se musíme zaměřit na zajištění práce pro mladé lidi: nesmíme dovolit, aby promeškali svůj vstup na trh práce. „Společný závazek v oblasti zaměstnanosti“ je silný, pokrokový a koordinovaný plán boje proti nezaměstnanosti. Stimuluje vytváření nových pracovních míst a připravuje cestu pro udržitelnou obnovu.“

  Komise klade důraz na tři hlavní priority: udržet stávající pracovní místa, vytvářet nová pracovní místa a podporovat mobilitu; zvyšovat pracovní kompetence a sladit je  s potřebami trhu práce; a zlepšovat přístup k zaměstnání. Na tyto priority je třeba pohlížet jako na doplněk dalších opatření, které Komise přijímá, aby čelila současné krizi. Patří mezi ně např. nedávné návrhy týkající se finančního dohledu (viz IP/09/836) a návrh na efektivnější fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (viz MEMO/09/221). Tyto priority jsou rovněž v souladu s dlouhodobými strategiemi EU, jejichž cílem je reforma trhů práce, a to včetně Lisabonské strategie. Zvláštní důraz je kladen na mladé lidi a na nutnost nabídnou jim dostatečné možnosti odborného vzdělávání a pracovní příležitosti, aby kvůli současné krizi nepromeškali svůj vstup na trh práce.

   

  Komise navrhuje soubor opatření, mezi něž patří:

   

  • Předběžné vyplacení částky 19 miliard eur, které má lidem pomoci udržet si zaměstnání nebo najít nové, a to díky rozvoji jejich kompetencí a podnikavosti a zlepšování veřejných služeb zaměstnanosti v rámci Evropského sociálního fondu. V období 2009 až 2010 je Komise schopna proplatit deklarované výdaje členských států ve 100% míře. To znamená, že během tohoto období není potřebné spolufinancování ze strany členských států, aby bylo možno rychleji realizovat projekty na podporu zaměstnanosti.
  • Přesunout 100 milionů eur ze stávajícího rozpočtu EU, které dohromady s finančními prostředky z mezinárodních finančních ústavů, zejména skupiny Evropské investiční banky, poskytnou více než 500 milionů EUR na vytvoření nové mikroúvěrové facility EU. Tyto mikroúvěry jsou určeny těm, kdo jsou vystaveni riziku, že nezískají finanční prostředky na založení firmy, např. lidé, kteří nedávno přišli o práci. Rovněž zvýší zaměstnanost v mikropodnicích, které doplácejí na omezování úvěrů.
  • Závazek zajistit v celé EU alespoň 5 milionů míst v učňovském vzdělávání pro mladé lidi, jimž hrozí nezaměstnanost, a stanovit cíle v oblasti raných možností odborného vzdělávání nebo práce pro mladé nezaměstnané lidi.
  • Podpora pro plány – včetně těch zajišťovaných díky Evropskému sociálnímu fondu – k zajištění udržitelné zaměstnanosti prostřednictvím krátkodobé práce a odborného vzdělávání.
  • Okamžitá pomoc pro nezaměstnané, aby se předešlo riziku dlouhodobé nezaměstnanosti a ztrátě příslušných dovedností. Každé nezaměstnané osobě by měla být poskytnuta včasná příležitost odborného vzdělávání nebo práce: do 1 měsíce pro mladé lidi do 20 let, do 2 měsíců pro osoby do 25 let a do 3 měsíců pro osoby starší 25 let. Evropský sociální fond by měl podporovat dosažení těchto cílů „nového začátku“.
  • Pomoci znevýhodněným osobám, aby měly šanci se vrátit zpět do práce, například prostřednictvím nižších nemzdových nákladů práce, podnětů k přijímání pracovníků a podpory pracovních příležitostí pro nekvalifikované pracovníky v domácnostech a v pečovatelských službách
  • Nová internetová služba „match and map“,která má pomoci uchazečům o zaměstnání, aby porovnali své dovednosti s volnými pracovními místy po celé Evropě prostřednictvím existujícího evropského portálu pro pracovní místa EURES. Nezaměstnaní lidé hledající práci v jiném členské státě by měli mít po dobu nejméně 6 měsíců nárok na příspěvek v nezaměstnanosti stejně jako v zemi bydliště.
  • Zvláštní důraz na zlepšování kompetencí a na jejich sladění s potřebami trhu práce, přičemž Komise provede analýzu současných i budoucích potřeb trhu práce v EU v jednotlivých odvětví, včetně tzv. zelených dovedností.
  • Praktický soubor nástrojů, které mají podnikům, pracovníkům a jejich zástupcům pomoci lépe zvládat a předvídat podnikovou restrukturalizaci.
  • Průvodce pro odborné vzdělávání v malých podnicích, který by měl pomoci malým a středním podnikům zachovat nebo získat dovednosti, které potřebují.

   

  Dnešní sdělení vychází z nedávného summitu EU o zaměstnanosti konaného dne 7. května (viz IP/09/718 a MEMO/09/223) a navazuje na něj.

  Návrhy vypracované Komisí budou nyní předloženy na zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. června, kde Komise vyzve hlavy států a vlád k podpisu „společného závazku v oblasti zaměstnanosti“. Komise podá zprávu o vývoji společného závazku EU a o jeho dopadech na Lisabonskou strategii po roce 2010 včas před jarním zasedání Evropské rady v roce 2010.

  Viz také MEMO/09/259

   

  Další informace:

   

  Společný závazek v oblasti zaměstnanosti (Část 1: Sdělení Komise a část 2: Přílohy)

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=89&newsId=514&furtherNews=yes

   

  Internetová stránka předsedy Barrosa o krizi:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/focus/credit_crunch/index_en.htm

   

  Internetová stránka o sociálních dopadech krize:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=736

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky