Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Summit EU věnovaný zaměstnanosti přinesl dohodu o tom, jak řešit vzrůstající nezaměstnanost
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

07/05/2009

Zvláštní summit EU věnovaný řešení dopadu ekonomické krize na pracovní místa v Evropě se dnes konal v Praze. Předsednická trojka (česká, švédská a španělská vláda) se připojila k Evropské komisi, zaměstnavatelům a odborům, aby s nimi sdílela nejlepší nápady a zkušenosti, jak zachovat lidem jejich práci a jak jim pomoci znovu nalézt pracovní místa. Summit určil deset opatření pro boj s nezaměstnaností a pro vytváření nových pracovních míst. Komise naváže na diskuse ze summitu při formulování svého příspěvku k zasedání Evropské rady ve dnech 18. až 19. června.

  různí pracovníci - zdravotní sestra, stavař, kuchař...

  „Dnešní summit EU o zaměstnanosti je důležitým krokem na cestě k většímu množství lépe koordinovaných opatření v oblasti zaměstnanosti. Nemůžeme zabránit tomu, že tato krize způsobuje nezaměstnanost. Ale budeme-li jednat teď, můžeme snížit ztráty pracovních míst a pomoci miliónům lidí najít novou a lepší práci. Jednat teď znamená také připravovat cestu k udržitelnému oživení. Opatření EU v zájmu zaměstnanosti dnešním summitem nezačínají ani nekončí.Našim občanům však dnešním summitem sdělujeme, že chceme, aby jejich zaměstnanost byla evropským cílem číslo jedna. Vyzývám všechny členské státy, aby se zavázaly pracovat společně na zvýšení úsilí v oblasti zaměstnanosti,“ řekl předseda Komise Barroso.

  „V této krizi jsou naší první prioritou lidé – udržet je v práci a vrátit je co nejdřív zpět na jejich pracovní místa. Musíme použít všechny nástroje, které máme k dispozici, abychom omezili dopad krize na reálnou ekonomiku a na lidi, zejména na jejich obživu,“ řekl evropský komisař pro zaměstnanost Vladimír Špidla.

  „Tento summit představuje důležitý krok na cestě za určením způsobů, jak nejlépe řešit nezaměstnanost a vytvářet nová pracovní místa. Naše strategie musí být založena na silném sociálním dialogu, spolupráci a vytváření synergií mezi opatřeními v oblasti sociální a ekonomické. Kompromis mezi klíčovými sociálními hodnotami a konkurenceschopným vnitřním trhem není možný.“

  Účastníci summitu dospěli ke shodě v mnoha bodech, pokud jde o další postup vpřed. Především zdůrazňují, že budoucí opatření týkající se zaměstnanosti by měla být založena na několika zásadách a mít za cíl udržet zaměstnanost a vytvářet pracovní místa, zlepšit přístup k zaměstnání zejména mladým lidem a zdokonalovat pracovní dovednosti, lépe zohledňovat potřeby trhu práce a podporovat mobilitu.


  Bylo navrženo deset konkrétních opatření, která se zaměřují na dlouhodobé i krátkodobé problémy a která by měla být provedena na vnitrostátní a evropské úrovni společně se sociálními partnery:

   

  1. Udržet pokud možno co nejvíce lidí na jejich pracovních místech prostřednictvím dočasného přizpůsobení pracovní doby v kombinaci s rekvalifikací a s podporou veřejného financování (včetně financování z Evropského sociálního fondu).
  2. Podpořit podnikání a vytváření pracovních míst, například snížením nemzdových nákladů na práci a omezením flexikurity.
  3. Zlepšit účinnost vnitrostátních služeb zaměstnanosti poskytováním intenzivního poradenství, školení a vyhledávání práce v prvních měsících nezaměstnanosti, zejména pro mladé nezaměstnané.
  4. Do konce roku 2009 podstatně rozšířit možnosti vysoce kvalitního učňovského vzdělávání a stáží.
  5. Podporovat trhy práce přístupné všem prostřednictvím zajištění pracovních pobídek, účinných aktivních politik na trhu práce a modernizace systémů sociální ochrany, což rovněž vede k lepší integraci znevýhodněných skupin, včetně pracovníků s nízkou kvalifikací, migrujících pracovníků a  zdravotně postižených osob.
  6. Zlepšovat dovednosti na všech úrovních prostřednictvím celoživotního vzdělávání a poskytnout všem absolventům škol dovednosti potřebné k tomu, aby si byli schopni najít pracovní místo. 
  7. Použít pracovní mobilitu k dosažení co nejlepšího souladu mezi nabídkou práce a poptávkou po ní.
  8. Nacházet pracovní příležitosti, určit požadavky na pracovní dovednosti a lépe předvídat poptávku po nich, aby bylo možné správně nastavit nabídku ve vzdělávání a odborné přípravě.
  9. Pomáhat nezaměstnaným a mladým lidem začít své vlastní podnikání, např. poskytnutím školení na podporu podnikání a počáteční kapitál nebo snížením či zrušením daňové povinnosti v začátku podnikání.
  10. Předvídat a řídit restrukturalizaci prostřednictvím učení se jeden od druhého a výměny osvědčených postupů.

   

  Na summitu se rovněž diskutovalo o tom, jak by mohla opatření na vnitrostátní a evropské úrovni co nejúčinněji společně fungovat a jak nejlépe využít nástroje a zdroje EU, jako jsou například Evropský sociální fond a Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Oba fondy byly nedávno revidovány, aby byly v době krize maximálně účinné.

  Evropská komise při přípravě na summit zorganizovala několik seminářů se současným a budoucím předsednictvím EU (které se uskutečnily v Madridu  15. dubna, ve Stockholmu  20. dubna a v Praze  27. dubna). Kromě toho se 5. května v Evropském parlamentu v Bruselu uskutečnila zvláštní diskuse. Díky tomuto konzultačnímu procesu jsou k dispozici názory co možná nejširší škály zúčastněných stran, včetně sociálních partnerů na všech úrovních, zástupců různých institucí EU, členských států, veřejných služeb zaměstnanosti, akademické obce a občanské společnosti.


  Další informace:

   

  Hlavní poselství summitu o zaměstnanosti

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=173&furtherEvents=yesConsolidated report from the preparatory workshops

  http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2623&langId=en

  MEMO/09/223 o summitu věnovaném zaměstnanosti

   

  Internetové stránky předsedy Barrosa o krizi:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/focus/credit_crunch/index_en.htm

   

  Internetové stránky generálního ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost / komisaře Špidly o sociálních dopadech krize:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736

   

  Informační klip: I-061271  Ekonomický pokles: zaměstnanost

   

  IP/09/703:  Cesta k oživení: politika soudržnosti pomůže Evropě dostat se z krize, říkají komisaři Hübnerová a Špidla

   

  MEMO/09/221:  Revize Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky