Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Rok 2009 bude pro hospodářství EU obtížný, avšak v roce 2010 by se mělo stabilizovat
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/05/2009

Ve jarní prognóze Komise se počítá s poklesem HDP v Evropské unii o 4 % v tomto roce a s jeho obecnou stabilizací v roce 2010. Hlavními činiteli recese jsou: zhoršování celosvětové finanční krize, ostrý propad ve světovém obchodu a pokračující korekce na trhu s bydlením v některých ekonomikách. Spolu s dopadem daňových a monetárních podnětů při realizaci protikrizových opatření se však očekává, že v průběhu roku 2010 znovu získá určitou dynamiku růst. Trhy práce budou závažně poznamenány: očekává se, že míra nezaměstnanosti vzroste v roce 2010 v EU na 11 %.

  kalkulačka a poblíž ležící srolované listy s tabulkami

  Počítá se také se strmým nárůstem veřejného zadlužení až na 7¼ % HDP v roce 2010, v čemž se odráží jak propad, tak opatření přijímaná podle uvážení členských států na podporu hospodářství v souladu s plánem evropské hospodářské obnovy, navrženým Komisí.

  „Evropské hospodářství se nachází ve své nejhlubší a nejrozsáhlejší recesi za poválečnou éru. Avšak očekává se, že ambiciózní opatření přijatá za těchto mimořádných okolností vládami a centrálními bankami zastaví propad hospodářské činnosti v tomto roce a umožní zotavení v příštím roce. Aby k tomu došlo, musíme rychle přikročit k očistě znehodnocených aktiv v rozvahách bank, popřípadě k rekapitalizaci bank,“ prohlásil komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Joaquín Almunia.

   

  Globální růst bude opět kladný

   

  Zhoršení finanční krize vedlo k prudkému omezení globální činnosti a k ostrému propadu ve světovém obchodu a v průmyslové produkci během zimy. Hospodářský útlum zasahuje rostoucí počet zemí včetně rozvíjejících se a rozvojových zemí. Jak však opatření zaměřená na fiskální a monetární stimuly nabývají na účinnosti a finanční krize se postupně vytrácí, odhaduje se, že celosvětový růst HDP se ve druhé půlce roku 2009 opět stane kladným. Očekává se, že v roce 2010 dosáhne globální růst 2 %.

   

  Ostrá recese v EU, avšak její konec je na dohled

   

  Recese, jež začala ve druhém čtvrtletí roku 2008, se ke konci roku zhoršila natolik, že HDP v EU i v eurozóně v posledním čtvrtletí poklesl mezičtvrtletně o přibližně 1½ %. Průzkumy i empirické údaje naznačují další zhoršení v prvním čtvrtletí tohoto roku. Všechny členské státy jsou zasaženy hospodářským útlumem, ačkoli jejich perspektivy se liší v závislosti na tom, jak jsou vystaveny finanční krizi, na dynamice jejich trhu s bydlením a na stupni jejich otevřenosti.

  Protože se finanční trhy stabilizují, důvěra investorů se zlepšuje a fiskální podněty i uvolnění monetární politiky podněcují skutečnou činnost, propad HDP by se měl zastavit koncem tohoto roku a míra růstu by se měla dostat do mírně kladných hodnot během roku 2010.

  Prudkým poklesem jsou zasaženy nejenom všechny členské státy, ale také téměř všechny složky poptávky. Obzvláště jsou zasaženy soukromé investice, jež odrážejí očekávání snížené poptávky, ostrý pokles ve využití kapacit a stále omezené podmínky financování. Podobně se prudce snížil vývoz vzhledem k výraznému propadu ve světovém obchodu. Ačkoli soukromá spotřeba se stále drží poměrně dobře, k čemuž jí napomáhají nižší ceny nafty a nižší inflace, reálný disponibilní důchod může být přidušen postupným zhoršováním na trhu práce. Kladně v tomto roce přispějí k růstu pouze vládní spotřeba a veřejné investice, a to částečně v důsledku opatření zaměřených na rozpočtové stimuly přijatých v rámci plánu evropské hospodářské obnovy.

   

  Trh práce a veřejné finance silně zasaženy

   

  Evropské trhy práce se začaly v průběhu minulého roku zpomalovat, a to s obvyklým časovým odstupem za hospodářským zpomalením. Perspektivně se očekává snížení zaměstnanosti o přibližně 2½ % v EU i v eurozóně v tomto roce a o dalšího 1½ % v roce 2010, takže za oba roky dohromady dojde ke ztrátě přibližně 8½ milionu pracovních míst, což je výrazný pokles ve srovnání s 9½ milionu nově vytvořených pracovních míst v letech 2006–08.

  Veřejné finance jsou recesí také silně zasaženy, takže rozpočtový deficit se v tomto roce v EU více než zdvojnásobil (ze 2,3 % HDP v roce 2008 na 6 %) a má se dále zvýšit v roce 2010 (na 7¼ %). Ostré zhoršení celkové fiskální pozice je zčásti důsledkem samotného hospodářského zpomalení, protože automatické stabilizátory jsou v Evropě poměrně velké, ale odráží také značný rozpočtový stimul přijímaný podle volného uvážení členských států na podporu hospodářské činnosti.

   

  Inflace velmi nízká, ale jen dočasně

   

  Inflace v posledních měsících prudce poklesla a měla by v tomto trendu pokračovat během druhého a třetího čtvrtletí tohoto roku, a to v důsledku dalších změn ve srovnávací základně, nevalného hospodářského výhledu a předpokládaného poklesu komoditních cen. Celkově se předpokládá, že inflace podle HISC bude v roce 2009 mírně pod 1 % v EU (a ½ % v eurozóně) a že v obou oblastech poklesne nejníže ve třetím čtvrtletí. Protože zvýšení cen energií a potravin v minulosti neovlivní letos na podzim roční míru inflace jakožto změny ve srovnávací základně, očekává se, že inflace podle HISC se v příštím roce postupně zvýší až na asi 1¼ %.

   

  Přetrvávají značné nejistoty

   

  Protože celosvětové hospodářství čelí nejhorší recesi od druhé světové války, vyznačuje se hospodářský výhled a výhled inflace značnou nejistotou. Riziko horšího výhledu, než jaký se očekává, závisí zejména na dopadu finanční krize a na síle vzájemně se podmiňujících vazeb mezi různými odvětvími hospodářství. Na druhé straně opatření zaměřená na fiskální a monetární stimuly by mohla být v obnově stability a důvěry ve finanční trhy a v podpoře hospodářské činnosti efektivnější, než se předpokládá. Rizika co do výhledu inflace se v tomto roce jeví vyvážená a odvíjejí se od možného vývoje cen komodit, jakož i chování při stanovování cen a mezd.

   

  Podrobnou zprávu lze nalézt na této adrese:     

  http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article14927_en.htm

  Tabulky: Jarní predikce roku 2009

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky