Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Podpora zemědělcům ve znevýhodněných oblastech bude jednodušší a lépe zacílená
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

21/04/2009

Evropská komise dnes schválila sdělení o nové klasifikaci zemědělských oblastí s přírodním znevýhodněním. Komise určila osm půdních a podnebních kritérií, která by se měla stát základem objektivní a jednoznačné klasifikace těchto oblastí. Komise však potřebuje získat více údajů, aby mohla posoudit jejich proveditelnost před tím, než předloží příslušný legislativní návrh. Proto vyzvala členské státy, aby za použití svých údajů provedly simulace, které ukážou, jak tato kritéria fungují. Nový klasifikační systém by mohl být zaveden v roce 2014 –do té doby zůstává v platnosti systém současný. Přezkum se nedotkne horských oblastí, které jsou již klasifikovány na základě společných objektivních kritérií, ani oblastí se specifickým znevýhodněním (např. ostrovů a pobřežních oblastí).

  pohled na vinici ozářenou sluncem

  „Je nutné racionalizovat vymezení oblastí, ve kterých se zemědělství potýká s nepříznivými přírodními podmínkami. Také je nutné lépe směřovat příslušnou podporu. Je v zájmu zemědělců i nás všech, aby tyto oblasti byly dále obhospodařovány a zabránilo se škodám na životním prostředí“, uvedla Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova. „Cílem není zmenšit nebo zvětšit znevýhodněné oblasti, ale vytvořit jednoduchý a transparentní systém pro stanovení jejich hranic, který by zohledňoval zvláštnosti těchto oblastí, jež jsou natolik rozličné, nakolik je rozmanitá i celá EU.“

   

  Jednodušší a transparentní stanovení oblastí

   

  Pro posouzení toho, zda může nějaká oblast získat platbu pro znevýhodněné oblasti, se po celé Evropské unii nyní používá více než 100 různých vnitrostátních kritérií. Na tyto rozdíly upozornil Účetní dvůr jako na možný zdroj nerovného zacházení. Za pomoci odborníků stanovila Komise osm půdních a podnebních kritérií[1], která by se mohla stát dobrým základem pro objektivní a jednoznačnou klasifikaci těchto oblastí.

  Proveditelnost nového systému na základě těchto kritérií je však třeba ověřit simulacemi, které provedou členské státy za použití podrobných vnitrostátních údajů.


  Přesnější zaměření podpory

   

  V oblastech, kde je zemědělství vzhledem ke klimatickým a půdním podmínkám obtížné, je zachování udržitelných zemědělských systémů naprostou nutností, chceme-li zachovat ráz krajiny, přírodní stanoviště a biologickou rozmanitost, zabránit lesním požárům a zlepšit hospodaření s vodou i půdou.

  Subvence EU na udržení zemědělství v takovýchto oblastech by měly být vyhrazeny pro oblasti, v nichž velké přírodní znevýhodnění negativně působí na zemědělství. Způsob přidělování podpory jednotlivým zemědělským podnikům v těchto oblastech by se měl rovněž zaměřit na ty podniky, kde nejvíce hrozí opuštění zemědělské půdy.

   

  Intenzivní spolupráce

   

  Po zahájení veřejných konzultací dne 22. května 2008 se mezi Komisí a členskými státy uskutečnilo přes 100 jednání a Komise k této problematice obdržela 121 příspěvků. Výsledky spolupráce jsou obsaženy ve zprávě o posouzení dopadů, která je připojena ke sdělení.

  Dnes přijaté sdělení zapojuje do analýzy, z níž bude vycházet nové vymezení oblastí, rovněž instituce EU, regiony a skupiny zainteresované ve využívání zemědělské půdy.

  Členské státy rovněž spojuje provedení simulací, které budou pro vypracování legislativního návrhu Komise rozhodující.

   

  Omezený rozsah

   

  Tento přezkum se nedotkne horských oblastí, které jsou již vymezeny na základě společných objektivních kritérií, ani oblastí se specifickým znevýhodněním (např. ostrovů a pobřežních oblastí), které jsou vymezeny podle svého znevýhodnění.

   

  Další kroky

   

  Orgány jednotlivých členských států by měly zaslat své simulace Komisi do 21. října 2009. Nový systém vymezování by mohl být zaveden v roce 2014.

   

  Další informace

   

  Internetová stránka Komise týkající se podpory zemědělců ve znevýhodněných oblastech

  http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/index_en.htm

   

  Internetová stránka Komise týkající se politiky rozvoje venkova pro období 2007–2013

  http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_cs.htm


   

  [1]Jedná se o těchto osm kritérií:nízká teplota, stres z horka, odvodňování půdy, struktura a kamenitost půdy, hloubka zakořenění, chemické vlastnosti půdy, rovnováha vlhkosti v půdě a sklon svahů.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky