Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Výroční zpráva systému RAPEX za rok 2008 poukazuje na nárůst počtu zjištěných nebezpečných výrobků
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/04/2009

Podle dnes uveřejněné výroční zprávy Komise o systému RAPEX (systém Společenství pro rychlou výměnu informací) vzrostl v roce 2008 počet nebezpečných spotřebitelských výrobků stažených z trhu EU o 16 % oproti roku 2007. Zvýšení počtu oznámení z 1 605 v roce 2007 na loňských 1 866 ukazuje, že se v roce 2008 opět podstatně zvýšila kapacita systému RAPEX, a to díky značným investicím do zdrojů a vzdělávání ze strany Evropské komise a členských států. Kromě toho evropské podniky jednají zodpovědněji a neváhají stáhnout své nebezpečné výrobky z trhu. Oznámení se v roce 2008 týkala nejčastěji hraček a předmětů pro péči o děti (jako jsou kola, dětská chodítka, postýlky a šidítka), elektrických spotřebičů a motorových vozidel.

  vlajky států Evropské unie

  Zvýšil se počet oznámení zaslaných prostřednictvím systému RAPEX, která se týkala výrobků čínského původu (z 52 % v roce 2007 na 59 % v roce 2008). Tento trend je nutno vnímat jako důsledek toho, že se orgány odpovědné za dozor nad trhem více zaměřily na kategorie výrobků považované za rizikovější.

  Komisařka odpovědná za ochranu spotřebitelů Meglena Kunevová uvedla: „Tato zpráva velice jasně dokládá, že v otázkách bezpečnosti nesmíme polevit. V roce 2009 bude nejdůležitější zajistit, aby se během současné finanční krize nedostala bezpečnost výrobků do pozadí zájmu, aby podniky nadále dodržovaly své povinnosti ke spotřebitelům a aby členské státy přidělovaly dostatečné zdroje na prosazování předpisů. Bezpečnost není žádný luxus. Tato zpráva uvádí hlavní úkoly, které musíme řešit, a vysílá jasný signál, že pokud jde o bezpečnost, nesmíme snižovat náklady ani zbytečně přistupovat na kompromisy. Naopak v době hospodářské krize, kdy se spotřebitelé řídí hlavně cenami výrobků, musíme naše úsilí zintenzivnit a zajistit důkladný dohled.“

   

  Počet oznámených nebezpečných výrobků stále vzrůstá

   

  Celkový počet oznámení zasílaných prostřednictvím systému RAPEX se od roku 2004 (kdy členské státy provedly do svých právních řádů směrnici o obecné bezpečnosti výrobků, která je právním základem pro RAPEX) postupně zvyšoval. V tomto pátém roce se počet oznámení zčtyřnásobil ze 468 (v roce 2004) na 1866 (v roce 2008). V roce 2008 se počet oznámení ve srovnání s rokem 2007 zvýšil o 16 %. Nárůst počtu oznámení v rámci systému RAPEX lze připsat účinnějšímu prosazování bezpečnosti výrobků ze strany vnitrostátních orgánů, většímu povědomí podniků o vlastních povinnostech, intenzivnější spolupráci se třetími zeměmi a opatřením koordinovaným Evropskou komisí, jejichž cílem je budování kontaktů mezi členskými státy.

   

  Do systému RAPEX přispívají všechny země

   

  Do systému RAPEX byly zapojeny všechny země EU, které zjišťovaly a oznamovaly nové nebezpečné výrobky a zajišťovaly vhodná opatření navazující na získané informace. Dvanáct z nich svou činnost v systému dále zintenzivnilo a oznámilo více nebezpečných výrobků než v roce 2007. Nejvíce oznámení pocházelo z Německa (205), Španělska (163), Slovenska (140), Řecka (132) a Maďarska (129). Oznámení z těchto zemí tvoří 50 % ze všech systémem zaslaných oznámení výrobků, které představují závažné riziko.

   

  Nejproblémovější jsou hračky, elektrické spotřebiče a motorová vozidla

   

  Pouze hračky (498 oznámení), elektrické spotřebiče (169 oznámení) a motorová vozidla (160 oznámení) tvořily v roce 2008 53 % všech oznámení výrobků, které představují závažné riziko. Tyto výsledky odpovídají výsledkům systému RAPEX z roku 2007. Textilní výrobky včetně oděvů (se 140 oznámeními) se v roce 2008 staly čtvrtou nejčastěji oznamovanou – prostřednictvím systému RAPEX – kategorií výrobků.

   

  Nárůst počtu oznámení u výrobků čínského původu

   

  Celkem 909 oznámení výrobků, které představují závažné riziko, zaslaných v roce 2008 prostřednictvím systému RAPEX, se týkalo zboží vyrobeného v Číně. Počet výrobků čínského původu oznámených prostřednictvím systému RAPEX se zvýšil z 52 % v roce 2007 na 59 % v roce 2008. Tento vzrůstající trend by měl být vnímán ve spojení s řadou faktorů, jako je zvyšující se objem dovozu zboží z Číny do EU, větší důraz na prosazování předpisů na vnitrostátní úrovni u výrobků čínského původu, účinnější spolupráce mezi EU a Čínou.

  Zpráva ukazuje, že čínské orgány na svém trhu stále častěji přijímají restriktivní opatření na základě informací ze systému RAPEX, poskytovaných pomocí aplikace „RAPEX-CHINA“ (zřízené v září 2006). Nápravná opatření přijatá čínskými orgány jsou Komisi oznamována v rámci systému čtvrtletního podávání zpráv, který byl zaveden v roce 2007. Od zřízení dané aplikace prošetřoval čínský úřad AQSIQ 669 oznámení zaslaných prostřednictvím systému RAPEX. Ve 352 případech (53 %) měla šetření za následek to, že AQSIQ přijala preventivní nebo restriktivní opatření (například zákaz/zastavení vývozu, posílení dozoru nad čínskými výrobci/vývozci), nebo taková opatření přijali dobrovolně čínští výrobci/vývozci.

   

  Více informací naleznete zde:      MEMO/09/167

  a na     http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky