Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Ochrana soukromí a osobních údajů předmětem řízení proti Spojenému království
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

14/04/2009

Komise zahájila řízení pro porušení povinnosti proti Spojenému království kvůli systému cílené reklamy Phorm, který využívá sledování a vyhodnocování aktivit uživatelů a který používají poskytovatelé internetových služeb. Řízení bylo zahájeno po celé řadě stížností od uživatelů internetu ve Spojeném království a po intenzivním jednání Komise s úřady této země. Předmětem řízení je několik problematických bodů v provedení pravidel EU o soukromí elektronických komunikací a ochraně osobních údajů ve Spojeném království.

  vlajka Evropské unie

  Na základě těchto pravidel mají země EU také povinnost zajistit důvěrnost komunikace tím, že zakážou zadržovaní a sledování sdělení bez souhlasu uživatele. Tyto problematické body vyšly najevo, když Komise vyšetřovala činnost orgánů Spojeného království kvůli stížnostem uživatelů internetu na systém Phorm.

  „Technologie, jako je inzerce využívající sledování a vyhodnocování chování uživatelů, mohou být pro podniky a spotřebitele užitečné. Musí však být používány v souladu s pravidly EU. Tato pravidla zajišťují ochranu soukromí občanů a všechny členské státy musí důsledně vymáhat jejich dodržování,“ prohlásila Viviane Redingová, komisařka EU pro telekomunikace. „Určitou dobu jsme případ Phorm sledovali a dospěli jsme k závěru, že způsob, jakým Spojené království provedlo jednotlivé části pravidel EU o důvěrnosti sdělení, je problematický. Vyzývám orgány Spojeného království, aby změnily své vnitrostátní právní předpisy a poskytly svým vnitrostátním orgánům řádné pravomoci a vhodné sankce pro vymáhání právních předpisů EU ve věci důvěrnosti sdělení. To by mělo Spojenému království umožnit důraznější reakci na nové problémy týkající se soukromí elektronických komunikací a ochrany osobních údajů, podobné těm, které vznikly v případu Phorm. Tato opatření by také měla ujistit spotřebitele ve Spojeném království o tom, že jejich soukromí a údaje jsou při používání internetu chráněna.“

  Komise od dubna 2008 obdržela několik dotazů od občanů a poslanců Evropského parlamentu ze Spojeného království, kteří byli znepokojeni tím, že poskytovatelé internetových služeb ve Spojeném království používají systém cílené reklamy Phorm. Fungování technologie Phorm je založeno na stálé analýze toho, jak zákazníci používají internet, s cílem určit zájmy uživatelů a poté jim dodat cílenou inzerci, když navštíví určité internetové stránky. Operátor pevných sítí ve Spojeném království, společnost BT, v dubnu 2008 přiznal, že v letech 2006 a 2007 Phorm testoval, aniž by zákazníky zapojené do testu informoval. Během října až prosince 2008 provedl BT nový test této technologie, ale již podmíněný pozvánkou. Testy prováděné BT vyvolaly řadu stížností adresovaných úřadu Spojeného království na ochranu údajů – Information Commissioner’s Office (Úřad zmocněnce pro informace, ICO) – a policii Spojeného království.

  Komise od července 2008 napsala úřadům Spojeného království několik dopisů, v nichž se jich v souvislosti s případem Phorm dotazovala na způsob provedení příslušných právních předpisů EU. Na základě analýzy odpovědí se Komise obává, že ve způsobu, kterým Spojené království provedlo pravidla EU zajišťující důvěrnost sdělení, existují strukturální problémy.

  Podle právních předpisů Spojeného království, jejichž dodržování vymáhá policie Spojeného království, je nezákonné zadržování komunikace trestným činem. Rozsah tohoto trestného činu je však omezen pouze na „úmyslné“ zadržování. Navíc se podle uvedených předpisů zadržování považuje za zákonné, pokud se osoba, která zadržování provádí,  „důvodně domnívá“, že byl k zadržování poskytnut souhlas. Komise je rovněž znepokojena tím, že Spojené království nemá nezávislý vnitrostátní orgán dozoru, jenž by se takovým zadržováním zabýval.

  Spojené království má dva měsíce na odpověď na dnes odeslané úřední oznámení, představující první fázi řízení pro porušení povinnosti. Pokud Komise neobdrží odpověď nebo pokud vyjádření poskytnuté Spojeným královstvím nebude uspokojivé, může se Komise rozhodnout vydat odůvodněné stanovisko (druhá fáze řízení pro porušení). Pokud Spojené království ani poté nebude plnit své závazky na základě právních předpisů EU, postoupí Komise případ Evropskému soudnímu dvoru.

   

  Souvislosti

   

  Směrnice EU o soukromí a elektronických komunikacích ukládá členským státům, aby zajistily důvěrnost sdělení a souvisejících provozních údajů prostřednictvím zákazu protiprávního zachycování a sledování bez souhlasu dotčených uživatelů (čl. 5 odst. 1 směrnice 2002/58/ES). Směrnice EU o ochraně údajů uvádí, že souhlas uživatele musí být „svobodný, výslovný a vědomý“ (čl. 2 písm. h) směrnice 95/46/ES). Článek 24 směrnice o ochraně údajů navíc členským státům ukládá, aby určily vhodné sankce pro případ porušení, a článek 28 uvádí, že dohledem nad dodržováním musí být pověřeny nezávislé orgány. Tato ustanovení směrnice o ochraně údajů platí rovněž v oblasti důvěrnosti sdělení.

   

  Podrobný přehled řízení pro porušení povinností v oblasti telekomunikací je k dispozici na adrese:

  http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky