Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise vydala přehled opatření přijatých členskými státy v boji s hospodářskou krizí
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/04/2009

Přehled opatření, která byla přijata členskými státy EU a schválena Evropskou komisí v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí, poskytuje zvláštní vydání srovnávací tabulky pro státní podporu zveřejněné dnes Komisí. Mezi 24 opatřeními 10 členských států schválenými Komisí do 31. března není ani jedno opatření České republiky. Pro zachování finanční stability přijaly členské státy záruční režimy, ochranná opatření proti rizikům a rekapitalizační opatření určená finančnímu sektoru o celkové částce 3 000 miliard EUR.

  Vlajka EU

  Tři nová sdělení Komise poskytla jasný rámec stanovující podmínky, za kterých tato bezprecedentní opatření mohou být přijata a zároveň byla zachována soudržnost jednotného trhu a předešlo se nezdravému soutěžení mezi členskými státy v dotacích.

  Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory z prosince 2008 dále poskytuje členským státům návod, jak nejlépe pomoci podnikům a pracovním místům v reálné ekonomice bez přílišného narušení hospodářské soutěže.

  „Posledních šest měsíců ukázalo, že kontrola státní pomoci hraje klíčovou úlohu při koordinovaném celoevropském řešení problémů, které přináší hospodářská krize. Pravidla státní pomoci vyzkoušená a testovaná Evropskou unií byla a jsou nedílnou součástí řešení. Náš zásah a někdy přísné podmínky zamezily tomu, aby se členské státy chytily do pasti protekcionismu a přenášely své problémy na jiné členské státy, a zároveň umožnily členským státům předejít finančnímu zhroucení,“ poznamenala komisařka pro hospodářskou soutěž. „Nyní je odpovědností finančního sektoru očistit své účty a restrukturovat se, aby byla zajištěna životaschopná budoucnost,“ dodala.

   

  Finanční krize

   

  Koordinované kroky členských států a Komisí umožnila rychlé zavádění přiměřených podpůrných mechanismů a opatření ad hoc, jejichž cílem bylo překonat problémy spojené s finanční krizí bez nežádoucího narušení hospodářské soutěže. Od září 2008 přijala Komise více než 50 rozhodnutí, často v rekordním čase. To napomohlo udržet finanční stabilitu a navrátit důvěru ve finanční sektor a hospodářství jako celek a zároveň umožnilo zachovat do budoucna podněty pro přiměřené podstupování rizika a hospodářskou soutěž. Kontrola státní podpory zásadním způsobem přispěla k tomu, aby se předešlo nezdravému soutěžení v dotacích a aby se uvnitř jednotného trhu udržely rovné  podmínky pro všechny podniky. Kontrola ochránila zájmy významných finančních institucí, které jsou schopny provozu bez státní podpory.

  Zvláštní vydání srovnávací tabulky pro státní podporu uvádí, že celková maximální částka krizových opatření na podporu finančních institucí, která byla Komisí schválena, činí 3 000 miliard EUR. Toto číslo představuje celkovou maximální částku záručních režimů (ve výši 2 300 miliard EUR), rekapitalizačních režimů (téměř 300 miliard EUR) a záchranných a restrukturalizační opatření ad hoc určených individuálním bankám a finančním institucím (okolo 400 miliard EUR). Skutečný objem státní pomoci bude výrazně nižší, zejména proto, že prvek pomoci u státních záruk představuje obvykle pouze malou část zaručených částek. Skutečný rozpočtový výdaj nastává pouze ve chvíli, kdy je státní záruka čerpána.

  Od začátku října 2008 měly Komisí řízené kroky, které mají pomoci bojovat s finanční krizí, jasný politický rámec. Komise přijala v těsné spolupráci s členskými státy v období mezi říjnem 2008 a únorem 2009 tři sdělení: sdělení k bankovnictví ze 13. října 2008 (viz IP/08/1495), sdělení o rekapitalizaci (viz IP/08/1901) a sdělení o znehodnocených aktivech (viz IP/09/322).

   

  Reálná ekonomika

   

  Ke konci roku 2008 se finanční krize rozšířila do reálné ekonomiky. Vzhledem k potížím podniků v přístupu k půjčkám přijala Komise 17. prosince 2008 dočasný rámec (viz IP/08/1993), který poskytuje členským státům dodatečné prostředky v boji proti vlivu omezení úvěrů na reálnou ekonomiku. Komise schválila okolo 25 opatření státní pomoci v deseti členských státech, která jsou zaměřena na stabilizaci podniků a pracovních míst v reálné ekonomice.

   

  Srovnávací tabulku s řadou podrobných statistických tabulek a ukazatelů pro všechny členské státy naleznete na těchto internetových stránkách Evropské komise:

  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

  pod nadpisem „Scoreboard, reports and studies“.

   

  Schválené zásahy členských států v oblasti státní pomocí v souvislosti s hospodářskou a finanční krizí(situace ke dni 31. března 2009)

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky