Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Nový systém pro lepší kontrolu rybolovu a boj s nezákonným rybolovem
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/01/2010

Dne 1. ledna 2010 vstupuje v platnost balíček nových účinných pravidel, která upevní kontrolní systém společné rybářské politiky Evropské unie. Díky těmto pravidlům budou mít EU a členské státy k dispozici nové a silné nástroje, jež nejen ochrání zdroje moří a oceánů před bezohlednými rybáři, ale také povedou k zabezpečení obživy poctivých rybářů, kteří by jinak byli vystaveni nekalé hospodářské soutěži. Nebude-li v jednotlivých zemích existovat režim zvláštních výhod a reálné pokušení podvádět, protože ti, kdo porušují pravidla, nevyváznou bez trestu, budou moci rybáři díky novému systému provozovat svou činnost za stejných podmínek.  V odvětví rybolovu to přispěje ke kultivaci prostředí, v němž se dodržují pravidla.

  Nový systém pro lepší kontrolu rybolovu a boj s nezákonným rybolovem

  Nový rámec sestává ze tří samostatných, avšak vzájemně propojených nařízení: nařízení pro boj s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem[1], nařízení o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly EU mimo vody EU[2] a nařízení o zavedení kontrolního režimu k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (nařízení o kontrole)[3].

  Evropský komisař pro rybolov Joe Borg přivítal vstup těchto nových pravidel v platnost a uvedl: „Byly doby, kdy se bezzásadová menšina rybářů domnívala, že si může soustavně pravidla přizpůsobovat nebo je prostě porušovat, aniž by za to byla postižena. Nový rámec pro kontrolu rybolovu tomu učiní přítrž.“

  Efektivnost jakékoli politiky do značné míry závisí na tom, jak je vynucováno její dodržování. V případě společné rybářské politiky byl systém vynucování dosud neefektivní, nákladný, složitý a neúčinný.

  Nezákonné rybolovné praktiky zároveň dosahují celosvětové roční hodnoty přibližně 10 miliard eur, což z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu činí druhý největší zdroj produktů rybolovu na světě. EU je pro provozovatele nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu atraktivním trhem – protože je zde vysoká poptávka po produktech vyšší kvality a úlovky z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu lze po jejich zpracování snadno legalizovat, zejména kvůli tomu, že očividně chybí mechanismus pro sledování produktů a identifikaci rybolovných plavidel.

  Komise ve snaze tyto problémy řešit navrhla v letech 2007/08 celkovou reformu kontrolního systému rybolovu v EU a zavedení pravidel pro celosvětové omezení nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.

  Boj proti nezákonnému rybolovu

  Nové nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu zabrání vstupu nelegálních produktů na trh EU tím, že veškeré produkty mořského rybolovu obchodované v EU budou opatřeny osvědčením a bude možné vysledovat jejich původ.Komplexní systém osvědčování úlovků zajistí, že ryby, ať už ulovené, vyložené, dopravené na trh nebo prodané, bude možné v jakékoli fázi procesu vysledovat – od jejich ulovení do sítě až po servírování na talíř. 

  Pro účely boje proti porušování pravidel nařízení také zavádí harmonizovaný systém přiměřených a odrazujících sankcí. Navíc byla také rozšířena odpovědnost státních příslušníků EU, takže mohou být stíháni doma nehledě na to, kde ve světě provozují činnost.

  V říjnu Komise stanovila prováděcí pravidla[4], která by měla zúčastněným stranám usnadnit přechod na nový systém. Komise od roku 2008 pořádá semináře a informační schůzky, aby zemím mimo EU pomohla přizpůsobit se novým požadavkům.

  Odpovědný rybolov mimo EU

  Nařízení o udělování oprávnění k rybolovným činnostem, které vstoupilo v platnost v říjnu 2008, zavádí jednotný a soudržný rámec pro plavidla EU provozující rybolov mimo vody EU v rámci dohod o partnerství v oblasti rybolovu, úmluv podepsaných v regionálních rybolovných organizacích nebo soukromých dohod s třetími zeměmi. EU dává dobrý příklad kvalitního hospodaření v mezinárodním měřítku a ukazuje své odhodlání chránit moře a oceánů po celém světě.

  Silnější a účinnější kontrola rybolovu 

  Nové nařízení o kontrole podporuje systém sledovatelnosti zavedený nařízením o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu a využívá moderní technologie ke sledování produktů rybolovu v každé fázi tržního řetězce. Tento jednodušší, spravedlivější, efektivnější a levnější kontrolní systém v konečném důsledku přinese prospěch všem zúčastněným od orgánů státní správy až po provozovatele rybolovu a spotřebitele.

  Až dosud se tresty za porušování pravidel v jednotlivých zemích lišily, takže v odvětví rybolovu neexistovaly rovné podmínky pro všechny a provozovatelé rybolovu mohli využívat různých systémů sankcí. Od nynějška však budou stejná porušení pravidel podléhat stejným sankcím, ať už k nim dojde kdekoli a bez ohledu na rybářovu státní příslušnost nebo vlajku plavidla. Nové nařízení navíc zavádí bodový systém pro závažná porušení, jehož konečným důsledkem může být pro viníka ztráta rybolovné licence. 

  Další informace:

  http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_en.htm

  http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm

  http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations_en.htm

  MEMO/09/571


  [1] Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.

  [2] Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3317/9.

  [3] Nařízení Rady o zavedení kontrolního režimu k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, kterým se mění nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006.

  [4] Nařízení Komise (ES) č. 1010/2009 ze dne 22. října 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky