Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Členským státům vypršel čas k přizpůsobení pravidel pro televizní vysílání digitálnímu věku
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

21/12/2009

Již přede dvěma lety byla přijata pravidla pro modernizaci televizního vysílání v EU ( IP/07/1809), jimiž byly odstraněny zastaralé předpisy omezující digitální televizní vysílání přes internet, video na vyžádání a mobilní televizní vysílání.

Ale zatím pouze tři země – Belgie, Rumunsko a Slovensko – oficiálně oznámily Evropské komisi opatření k převedení těchto pravidel, jak to vyžaduje právo EU.

  Členským státům vypršel čas k přizpůsobení pravidel pro televizní vysílání digitálnímu věku

  V Česku byl návrh právní normy schválen vládou a nyní čeká na schválení parlamentem; hlasování se očekává v únoru. Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (směrnice AVMS) přizpůsobila pravidla EU týkající se tradičního televizního vysílání digitálnímu věku. Země EU měly do 19. prosince 2009 čas na to, aby modernizovaná pravidla pro evropské audiovizuální odvětví převedly do vnitrostátního práva. Směrnice vytváří jednotný trh pro všechny audiovizuální mediální služby a poskytuje právní jistotu podnikům i ochranu spotřebitelům.  

  „Odvětví i spotřebitelé již před dvěma lety netrpělivě čekali na nová, pružnější pravidla EU, která by odstranila zastaralá byrokratická opatření a zohlednila nový technologický vývoj,“ uvedla komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová. „Pravidla EU pro televizní vysílání jsme aktualizovali tak, abychom evropské audiovizuální odvětví učinili konkurenceschopnějším. Naléhám na všechny země EU, aby své vnitrostátní právní předpisy upravily způsobem, který umožní používat nové reklamní techniky, jež směrnice o AVMS povoluje. Další otálení s jejich provedením je neomluvitelné. Komise nebude váhat a využije pravomoci, které jí uděluje Smlouva, aby zajistila provedení této úpravy. Nezapomínejme, že Soudní dvůr již několikrát prohlásil, že mnohé z těchto pravidel lze přímo použít s platností od 19. prosince 2009. To znamená, že podniky a spotřebitelé se jich mohou dovolávat i v případě, že zákony jejich země dosud modernizovanou směrnici nezohlednily.“

  Po dvouletém období, jež země EU měly na převedení nových pravidel EU pro televizní vysílání a televizní služby, jako jsou video na vyžádání a mobilní video, do vnitrostátního práva, oznámily Komisi jejich úplné převedení pouze Belgie, Rumunsko a Slovensko. Dánsko, Francie, Lucembursko a Spojené království Komisi oznámily, že k převedení směrnice o AVMS přijaly jistá opatření.Legislativní proces v Maďarsku byl zcela zastaven poté, co návrh zákona neprošel v parlamentu.Rakousko, Německo, Irsko, Malta a Nizozemsko převedly směrnici částečně, aniž to oznámily Komisi.V ostatních zemích se návrh zákona stále projednává, byl právě zveřejněn nebo v souvislosti s ním stále probíhá veřejná konzultace (viz příloha).

  Podle práva EU jsou směrnice právní nástroje, které jsou pro členské státy závazné a které vnitrostátním orgánům umožňují zvolit si k dosažení jejich cílů formu a způsob. Evropský soudní dvůr prohlásil, že části směrnice mohou v zemích EU přímo vstoupit po příslušné lhůtě v platnost i v případě, že směrnice dosud nebyla převedena (nebo byla převedena nepřiměřeně). Za tímto účelem musí stanovit individuální práva a formulovat je jasně, přesně a bezpodmínečně. Nastane-li takový případ, mohou občané od veřejných orgánů požadovat, aby tyto části směrnice dodržovaly.

  Nová audiovizuální pravidla EU usnadňují výrobcům a poskytovatelům televizních programů získávání finančních prostředků z nových forem reklamy, jako je reklama na rozdělené obrazovce nebo umístění produktu, které jsou povoleny ve všech programech s výjimkou zpravodajství, dokumentárních pořadů a pořadů pro děti. Vysílací subjekty mají více volnosti při sestavování programů, neboť byla odstraněna pravidla, které předepisovala dvacetiminutový interval mezi přestávkami na reklamu. Nová pravidla EU posilují evropské televizní a audiovizuální odvětví tím, že omezují regulaci a vytvářejí rovné podmínky pro audiovizuální mediální služby „bez hranic“. Zajišťují, aby se na všechny audiovizuální služby, včetně programů na vyžádání poskytované přes pevné, mobilní nebo satelitní sítě, vztahovala pravidla veřejného zájmu, jako je ochrana nezletilých a lidské důstojnosti.

  Komise zahajuje s každou zemí EU, která jí oficiálně neoznámí opatření k převedení směrnic EU do vnitrostátního práva, řízení pro porušení povinnosti. Podle staršího práva EU mohla tato skutečnost vést po dvou rozsudcích Soudního dvora EU k udělení pokuty. Od 1. prosince 2009 může Komise podle Lisabonské smlouvy v případě, že podá u Soudního dvora žalobu na některou zemi EU, stanovit paušální částku nebo penále, které musí dotčený členský stát uhradit.

  Souvislosti  

  Komise 13. prosince 2005 navrhla přezkoumání směrnice o „televizi bez hranic“ s cílem zohlednit technologické a tržní změny v audiovizuálních službách ( IP/05/1573, MEMO/06/208) a 9. března 2007 navrhla modernizovanou směrnici o audiovizuálních mediálních službách ( IP/07/311). Tím otevřela cestu jejímu brzkému schválení Evropským parlamentem a Radou ( MEMO/07/206). Evropský parlament schválil společné stanovisko Rady a směrnice vstoupila v platnost 18. prosince 2007.

  Směrnici o AVMS lze nalézt na internetových stránkách

  http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky