Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Česká republika bude muset opravit svůj rozpočtový schodek
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/11/2009

Evropská komise dnes v rámci svých pravomocí v oblasti rozpočtového dohledu, které jí byly svěřeny Smlouvou o EU, navrhla Radě, aby byl rok 2013 stanoven jako termín pro nápravu rozpočtových schodků v Rakousku, v České republice, v Německu, na Slovensku, ve Slovinsku, v Nizozemsku a v Portugalsku. V případě Belgie a Itálie, jejichž schodek v roce 2009 rovněž překročí 3 %, si poměrně nevýrazná výše schodků a vysoký poměr dluhu k HDP žádají dřívější lhůtu, a sice rok 2012. Komise rovněž posuzovala, zda Řecko, Španělsko, Francie, Irsko a Spojené království přijaly „účinná opatření“ na doporučení Rady z dubna tohoto roku. Navrhuje, aby Rada přijala závěr, že Řecko účinná opatření nepřijalo.

  kalkulačka s dokumentem, na kterém je graf a u toho psací pero

  U zbývajících čtyř zemí lze konstatovat, že účinná opatření byla přijata, nicméně zhoršení hospodářské situace v porovnání s lednovými prognózami Komise opravňuje stávající doporučení revidovat, a lhůtu tudíž prodloužit o jeden rok, jak stanoví Pakt o stabilitě a růstu, tj. do roku 2013 v případě Francie a Španělska, do roku 2014 v případě Irska a do rozpočtového roku 2014/2015 v případě Spojeného království.

  „Všichni jsme se shodli na nutnosti vytvořit jasné a věrohodné strategie ústupu, jež sníží schodky veřejných financí a veřejné dluhy, které krize dramaticky navýšila. Pilířem těchto ústupových strategií je Pakt o stabilitě a růstu, a to jak prostřednictvím postupu při nadměrném schodku, tak prostřednictvím programů stability a konvergenčních programů, které budou oznámeny v lednu příštího roku. Uplatňování paktu a vytvoření těchto strategií není jenom v souladu s nadále probíhajícími stimulačními opatřeními na posílení hospodářského oživení v roce 2010; je nezbytné i pro zamezení růstu dlouhodobých úrokových sazeb, které by zvýšily výdaje na dluhovou službu a finanční náklady rodinám a společnostem, a tím zbrzdily i samotné hospodářské oživení,“ uvedl komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Joaquín Almunia. „Jsem přesvědčen, že dnes navržené lhůty jsou přiměřené a realistické.“

  Po sobě jdoucí zasedání Evropské rady a skupiny G20 na nejvyšší úrovni potvrdila nutnost obnovit udržitelnost veřejných financí hned poté, co bude zajištěno oživení po největším hospodářském poklesu od druhé světové války. Evropská rada rovněž potvrdila, že Pakt o stabilitě a růstu je pilířem strategií ústupu od fiskální angažovanosti, které si členské státy musí vytvořit a které musí koordinovat. Revize Paktu a stabilitě a růstu z roku 2005 zajišťuje v situaci současné krize potřebnou flexibilitu tím, že umožňuje rozdílné přístupy v závislosti na relativním manévrovacím prostoru ve fiskální oblasti jednotlivých členských států.

  Podzimní hospodářské prognózy ukazují, že průměrná rozpočtová pozice v EU se propadla z −0,8 % HDP v roce 2007, nejpříznivější pozice za posledních 30 let, na −2,3 % HDP v roce 2008, tedy v roce, kdy se finanční krize změnila v rozsáhlou krizi hospodářskou. Očekává se, že letos se tento údaj ztrojnásobí na −6,9 % a že se dále sníží na −7,5 % v roce 2010, který zůstane především rokem stimulačním, neboť oživení je stále velmi slabé. Veřejný dluh má ve stejném období vzrůst o více než 20 procentních bodů HDP a má růst i nadále poté, co se začnou snižovat jednotlivé schodky.

  Vývoj od druhého čtvrtletí roku 2009 a průzkumové ukazatele naznačují, že EU opouští recesi. Podzimní prognóza ukazuje, že v roce 2011 zaznamená HDP v EU kladný růst ve výši 1,6 %, která výrazně přesahuje odhadovaný současný potenciál, což z uvedeného roku činí rok, ve kterém by členské státy, jež tak dosud neučinily, měly zahájit konsolidaci.

  Nové postupy při nadměrném schodku

  Na základě plánovaných schodků překračujících referenční hodnotu v roce 2009 byly s Belgií, Českou republikou, Itálií, Německem, Nizozemskem, Portugalskem, Rakouskem, Slovenskem a Slovinskem zahájeny v říjnu postupy při nadměrném schodku. U většiny členských států v této skupině obsahují doporučení podle čl. 104 odst. 7 návrh na nápravu schodku do roku 2013, čímž je zajištěna roční strukturální korekce, která je proveditelná a v souladu s jejich příslušnými riziky pro fiskální pozici. Ve dvou případech – Belgie a Itálie – si poměrně nevýrazná výše schodků a vysoký poměr dluhu k HDP spolu s velkým úrokovým zatížením žádají lhůtu dřívější, a sice rok 2012. Třem členským státům, jmenovitě Německu, Rakousku a Nizozemsku, se doporučuje zahájit konsolidaci v roce 2011, aby umožnily provedení stimulačních opatření plánovaných na rok 2010.

  V případě České republiky, Slovenska a Slovinska se Komise domnívá, že by schodek měl být napraven do roku 2013. Příslušné orgány by proto měly v roce 2010 provést opatření ke snížení schodku, jak plánují návrhy zákonů o rozpočtu, zajistit v období 2010–2013 průměrnou roční strukturální korekci ve výši ¾ až 1 % HDP a v případě České republiky a Slovenska posílit střednědobý rozpočtový rámec s cílem zamezit překračování výdajů. Slovinsko by mělo snížit rizika pro dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.

  Výpočet lhůt

  Navrhované lhůty zajišťují rovné zacházení s členskými státy a zároveň zohledňují jejich rozdílný manévrovací prostor v rámci rozpočtu. Požadovaná míra průměrného ročně vynakládaného úsilí se vypočítává na základě všech faktorů, jež mají význam pro dosažení cílů fiskální politiky, od úrovně schodku a dluhu až po jiné ukazatele, např. pozici běžného účtu, úroveň podmíněných závazků finančního sektoru, platby úroků, rizikové prémie a očekávanou změnu ve výdajích souvisejících se stárnutím obyvatelstva ve střednědobém horizontu. U zemí s vysokými bezprostředními riziky pro udržitelnost se požaduje rychlejší rozpočtová korekce s cílem získat znovu přístup k tržním financím. Postup korekce by měl přispět i k přizpůsobení úrovně dluhu úrovni 60 % HDP stanovené Smlouvou u zemí, ve kterých byla tato úroveň překročena.

  Všechny související dokumenty jsou k dispozici na těchto internetových stránkách:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2

  Pro rychlý přehled údajů o dluzích a schodcích za rok 2008 a prognóz na období 2009–2011 viz tisková zpráva s podzimní prognózou IP/09/1663 a celý dokument na těchto internetových stránkách:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16132_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky