Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Diskriminaci zažilo 16 % Evropanů, v ČR 18 % občanů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

09/11/2009

 

Přibližně 16 % Evropanů tvrdí, že se v uplynulém roce osobně setkalo s diskriminací, a v České republice má takovou zkušenost až 18 % jejích občanů. Vyplývá to z výsledků nového průzkumu veřejného mínění, které dnes zveřejnila Evropská komise. ČR se ocitla na prvním místě evropského žebříčku, pokud jde o diskriminaci na základě věku. Až 11 % jejích občanů takovou diskriminaci samo zažilo (průměr EU je 6 %) a 17 % bylo jejími svědky (průměr EU je 8 %). Nejnovější výsledky průzkumu Eurobarometr předcházejí letošní evropský summit věnovaný rovnosti, který se bude konat ve Stockholmu ve dnech 16. a 17. listopadu.

  Diskriminaci zažilo 16 % Evropanů, v ČR 18 % občanů

  Diskriminace zůstává nadále problémem v celé Evropě a ve srovnání s loňským rokem ji lidé v zásadě vnímají ve stejné míře,“ řekl komisař pro rovné příležitosti Vladimír Špidla. „Jednou ze skutečností, která vzbuzuje obavy, je vnímané zvýšení diskriminace na základě věku jako důsledek recese. Tyto výsledky ukazují, že přes dosavadní pokrok musíme učinit ještě mnohé, abychom dosáhli toho, že si lidé budou více vědomi svých práv na rovné zacházení, zejména na národní úrovni, a abychom zajistili, že rovnost nezůstane jen prázdným pojmem, ale že se stane realitou,“ dodal komisař.

  Z odpovědí respondentů vyplývá, že míra osobních zkušeností s diskriminací se od loňského roku, kdy byl proveden stejný průzkum, v podstatě nezměnila. Jako důvod je nejčastěji uváděn věk (6 % respondentů). Celkově 16 % Evropanů uvedlo, že se v roce 2009 setkalo s diskriminací (na základě rasy, náboženského vyznání, věku, zdravotního postižení nebo sexuální orientace), což je stejný počet jako v roce 2008.

  Došlo však k výraznému nárůstu vnímané diskriminace na základě věku a zdravotního postižení. Ve srovnání se 42 % v roce 2008 se 58 % Evropanů domnívá, že je v jejich zemi obecně rozšířena diskriminace na základě věku, zatímco 53 % uvádí diskriminaci na základě zdravotního postižení (45 % v roce 2008). Existuje rovněž jasné spojení s aktuální hospodářskou situací; 64 % osob očekává, že hospodářský pokles povede k větší diskriminaci na trhu práce na základě věku. Může to být odrazem rostoucí nezaměstnanosti mladých lidí v řadě zemí EU v důsledku zpomalení hospodářského růstu a rovněž odrazem zvyšujícího se povědomí o těchto formách diskriminace.

  Celkově si je každý třetí Evropan vědom svých práv pro případ, že by se stal obětí diskriminace nebo obtěžování. Tento údaj však nevypovídá o značných rozdílech mezi jednotlivými státy. Od posledního průzkumu v roce 2008 se povědomí zvýšilo ve Spojeném království, (+ 8 bodů), Francii (+ 7), Irsku a Švédsku (shodně + 6), ale v Polsku (- 12) a Portugalsku (- 11) se snížilo.

  Zvyšování povědomí veřejnosti je dlouhodobý proces, jenž vyžaduje společné úsilí na úrovni Evropy a na úrovni jednotlivých států, včetně úsilí důležitých aktérů, jako jsou vnitrostátní subjekty, jež se zabývají rovností. Evropská komise pokračuje v úsilí v této oblasti prostřednictvím celoevropské informační kampaně „Za rozmanitost. Proti diskriminaci“, financováním národních projektů zaměřených na zvyšování povědomí v programu PROGRESS, V roce 2007 tak činila prostřednictvím Evropského roku rovných příležitostí pro všechny.

  Pokud jde o ohlašování případů diskriminace, většina Evropanů by nejprve kontaktovala policii (55 %), 35 % by se obrátilo na vnitrostátní subjekt zabývající se rovností a 27 % na odbory. Důvěra v různé organizace, které se zabývají otázkami diskriminace, se v jednotlivých zemích výrazně liší.

  Povzbudivé je, že výsledky průzkumu umožňují lépe pochopit sociální mechanismy, kterými lze diskriminaci řešit. Ze zprávy vyplývá, že sociální okolí, vzdělávání a úsilí o zvyšování povědomí přispívají k větší otevřenosti vůči rozmanitosti.Úsilí a politiky, které budou vycházet z těchto skutečností, bezpochyby dále přispějí k boji proti diskriminaci a k prosazování rozmanitosti.

  Souvislosti

  Švédské předsednictví EU a Evropská komise pořádají ve Stockholmu ve dnech 16.–17. listopadu 2009 třetí summit EU o rovnosti. Tato každoroční akce má za cíl posunout otázky diskriminace a rozmanitosti do popředí agendy EU a národních vlád a sdílet znalosti a zkušenosti za účelem vývoje efektivnějších metod boje se všemi formami diskriminace.

  Tento průzkumu je třetí z řady zvláštních průzkumů Eurobarometr o diskriminaci v Evropě. Cílem je zjistit, jak se vnímání a názory v uplynulých letech změnily. Tento nejnovější průzkum probíhal v období od 29. května do 15. června 2009 a pracoval s výběrovým souborem 26 756 lidí, kteří byli dotazováni v 30 evropských zemích (27 členských států EU a tři kandidátské země). Tentokrát byl průzkum doplněn o nové otázky týkající se dopadů recese na vnímanou míru diskriminace. Průzkum se navíc poprvé prováděl rovněž ve třech kandidátských zemích: Chorvatsku, bývalé jugoslávské republice Makedonii a Turecku. Předchozí průzkumy se uskutečnily v letech 2006 a 2008.

  Další informace

  MEMO/09/495

  Zvláštní průzkum Eurobarometr o diskriminaci – shrnutí, zpráva a národní informační přehledy

  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

  Třetí summit o rovných příležitostech – Spoluprací k rovnosti

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=220&furtherEvents=yes

  Boj proti diskriminaci

  http://ec.europa.eu/antidiscrimination

  www.stop-discrimination.info

  Jestliže chcete zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a rovných příležitostech, zaregistrujte se na stránkách:

  http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky