Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise stupňuje právní kroky proti Spojenému království ve věci ochrany soukromí a osobních údajů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/10/2009

Komise dnes zahájila druhou fázi řízení pro porušení Smlouvy, jehož cílem je přimět Spojené království, aby svým občanům při používání elektronické komunikace poskytlo plnou ochranu soukromí a osobních údajů na základě předpisů EU. Podle evropské legislativy musejí členské státy EU zajistit zachování důvěrnosti elektronické komunikace, např. při užívání elektronické pošty nebo prohlížení internetových stránek, a to zákazem jejich protiprávního zachycování a sledování bez souhlasu uživatele. Jelikož tyto předpisy nebyly plně provedeny do vnitrostátního práva Spojeného království, Komise dnes uvedla, že Spojenému království zašle odůvodněné stanovisko.

  Komise stupňuje právní kroky proti Spojenému království ve věci ochrany soukromí a osobních údajů

  „Soukromí osob a nedotknutelnost jejich osobních údajů v digitálním světě je nejen důležitou otázkou, nýbrž i lidským právem chráněným evropskou legislativou. Proto je Komise obezřetná a dohlíží na to, aby předpisy a práva EU byly uplatňovány,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Zabezpečení digitálního soukromí je základem pro vybudování důvěry v internet. Vyzývám proto orgány Spojeného království, aby změnily vnitrostátní předpisy a zabezpečily, že britští občané mohou plně využít záruk, které jsou pro zachování důvěrnosti elektronické komunikace stanoveny v právu EU.“

  Komise trvá na svém názoru, že Spojené království nedodržuje pravidla EU na ochranu důvěrnosti elektronické komunikace, jako například u elektronické pošty či při surfování na internetu, která jsou stanovena ve směrnici o soukromí a elektronické komunikaci 2002/58/EC a směrnici o ochraně údajů 95/46/EC. Názor Komise je podložen důkladnou analýzou odpovědi, kterou orgány Spojeného království poskytly v návaznosti na výzvu, jež je první fází řízení pro porušení Smlouvy, zaslanou Komisí dne 14. dubna 2009 (IP/09/570). Komise zahájila toto právní opatření poté, co prošetřila odpověď, kterou orgány Spojeného království poskytly na stížnosti občanů Spojeného království na používání behaviorální reklamy poskytovateli internetových služeb

  Komise konkrétně zjistila tři mezery ve stávajících předpisech Spojeného království upravujících důvěrnost elektronické komunikace:

  Neexistuje žádný nezávislý vnitrostátní orgán, který by prováděl dohled nad zachycováním sdělení, ačkoliv je jeho zřízení požadováno v rámci směrnice o soukromí a elektronické komunikaci a směrnice o ochraně údajů, zejména za účelem šetření stížností týkajících se zachycování sdělení.

  - Stávající zákony Spojeného království – zákon o regulaci vyšetřovacích pravomocí (Regulation of Investigatory Powers Act 2000, RIPA) – povoluje zachycování sdělení nejen v případech, kdy dotyčné osoby k zachycování daly souhlas, ale i tehdy, kdy se osoba zachycující sdělení „oprávněně domnívá“, že souhlas k zachycování sdělení byl udělen. Tato právní ustanovení Spojeného království nejsou v souladu s předpisy EU, které souhlas definují jako svobodný, výslovný a vědomý projev vůle určité osoby.

  Ustanovení zákona o regulaci vyšetřovacích pravomocí, která zakazují a postihují protiprávní zachycování, jsou omezena pouze na „záměrné“ zachycování, zatímco zákony EU vyžadují, aby členské státy zakázaly a postihovaly jakékoliv protiprávní zachycování bez ohledu na to, zda bylo provedeno záměrně, či ne.

  Spojené království musí do dvou měsíců odpovědět na tuto druhou fází řízení pro porušení Smlouvy. Pokud Komise neobdrží žádnou odpověď či pokud nebude odpověď Spojeného království uspokojivá, může Komise případ postoupit Evropskému soudnímu dvoru.

  Souvislosti

  Směrnice EU o soukromí a elektronické komunikaci ukládá členským státům, aby zajistily důvěrnost sdělení a souvisejících provozních údajů zákazem protiprávního zachycování a sledování bez souhlasu dotčených uživatelů (čl. 5 odst. 1 směrnice 2002/58/ES). Směrnice EU o ochraně údajů uvádí, že souhlas uživatele musí být „svobodný, výslovný a vědomý“ (čl. 2 písm. h) směrnice 95/46/ES). Článek 24 směrnice o ochraně údajů navíc členským státům ukládá, aby určily vhodné sankce pro případ porušení, a článek 28 uvádí, že dohledem nad dodržováním musí být pověřeny nezávislé orgány. Tato ustanovení směrnice o ochraně údajů platí rovněž v oblasti důvěrnosti sdělení.

  Podrobný přehled řízení pro porušení povinností v oblasti telekomunikací je k dispozici na adrese:

  http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky