Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Snaha Komise o posílení kontroly strukturálních fondů se vyplácí
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/10/2009

 

Evropská komise dnes přijala zprávu o pokroku při provádění svého akčního plánu na posílení sdíleného řízení strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU. Zprávu představili komisaři Paweł Samecki (regionální politika) a Vladimír Špidla (zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti). Uvádí se v ní opatření, která byla přijata v zájmu zlepšení finančních kontrol v členských státech a omezení počtu chyb, jež mohou vést k neoprávněným žádostem o platbu z rozpočtu EU.

  Snaha Komise o posílení kontroly strukturálních fondů se vyplácí

  Komisař pro regionální politiku Paweł Samecki uvedl: „Komise považuje zlepšování řídicích a kontrolních systémů za jednu z hlavních priorit. S pomocí členských států jsme zavedli akční plán, který má zajistit spolehlivou a přesnou certifikaci výdajů. Ta nám na oplátku pomůže v dlouhodobém výhledu snížit míru chybovosti a chránit peníze daňových poplatníků. Dnes už je patrné, že naše společné úsilí přináší ovoce: Komise a členské státy jsou odhodlány přijmout přiměřená opatření, objeví-li se nějaké chyby. Daří se nám také zjednodušit pravidla pro financování."

  Komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla řekl: „Komise a členské státy tvrdě pracovaly na tom, aby byly peníze daňových poplatníků účelně využity a aby z peněz EU měli prospěch její občané. Zjednodušení je důležité zejména pro pořadatele menších projektů. Z toho důvodu jsme zavedli některá zjednodušení týkající se účetnictví, která se projeví při vykazování nepřímých nákladů na začátku stávajícího programového období. Komise aktivně podporuje využívání tohoto praktického zjednodušení a mohu s radostí oznámit, že došlo ke značnému pokroku, jelikož většina členských států informovala v minulých měsících Komisi o projektech, které zavádějí v rámci svých programů nebo jejich částí.“

  Přísnější opatření v zájmu snížení chybovosti

  Komise přijala dne 19. února 2008 akční plán sestávající ze 37 bodů. Byl vypracován jako praktická odpověď na doporučení Evropského parlamentu a Evropského účetního dvora posílit řídicí a kontrolní systémy v členských státech a snížit riziko chybných žádostí o platbu. Za odhalování a řešení chyb jsou v první řadě odpovědné členské státy.Úlohou Komise je naopak dohlížet, zda tomu tak je. Cílem akčního plánu je zajistit, aby vnitrostátní orgány, dříve než předloží Komisi žádost o platbu, podrobně přezkoumaly, zda jsou výdaje ze strukturálních fondů způsobilé. Nesplní-li požadovaná kritéria, existují přísnější opatření na zastavení plateb nebo získání peněz zpět prostřednictvím finančních oprav (viz MEMO/09/481).

  V dnešní zprávě se zdůrazňuje, že přísnější opatření, která Komise zavedla, již přinášejí konkrétní výsledky. Letos zatím Komise získala zpět 629 milionů eur a odhaduje, že do konce roku 2009 dostane nazpět další půl miliardu eur. Zpráva rovněž ukazuje, že členské státy čím dál častěji provádějí vlastní finanční opravy, což jim umožňuje žádat o platby na jiné způsobilé projekty.

  Cílem akčního plánu je rovněž pomoci členským státům s přípravami účetní uzávěrky programů strukturálních fondů na období 2000–2006 a zajistit účinné ověřování auditních strategií a systémů finanční kontroly členských států na rozpočtové období 2007–2013.

  Zjednodušení pravidel financování

  Komise a členské státy dosáhly v oblasti zjednodušení pravidel pro financování značného pokroku. Chyby často pramení ze složitých pravidel, která nejsou správně pochopena nebo použita. Díky zjednodušení se má snížit byrokratická zátěž, aniž by byly oslabeny finanční kontroly. Mezi nedávné změny patří opatření umožňující paušální a jednorázové platby v zájmu snížení administrativní zátěže příjemců.

  Komise nabízí řídicím orgánům odpovědným za provádění programů strukturálních fondů rovněž vzdělávání a odborné vedení. V červnu byl v Bruselu pro vnitrostátní auditní orgány uspořádán rozsáhlý seminář a na tento rok jsou plánována dvě další školení.

  Poznámka pro redaktory

  Od roku 2000 pomohla politika soudržnosti EU vytvořit přibližně 600 000 pracovních míst. V rámci této politiky se v letech 2007 až 2013 investuje 347 miliard EUR do 27 členských států, což představuje 35 % celkového rozpočtu Společenství na totéž období (975 miliard EUR).

  Další informace o evropské politice soudržnosti jsou k dispozici na adrese:

  http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=cs  (Evropský sociální fond)

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky