Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise navrhuje opatření vedoucí k fungování potravinového dodavatelského řetězce v EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/10/2009

 

Komise schválila sdělení, jehož cílem je zlepšit fungování potravinového dodavatelského řetězce v Evropě. Nedávný prudký propad cen zemědělských komodit spolu s trvale vysokými cenami potravin vyvolalo obavy, zda je  toto klíčového odvětví evropského hospodářství dostatečně efektivní. K dokonalejšímu fungování dodavatelského řetězce by mělo výrazně přispět zlepšení obchodních vztahů mezi jednotlivými aktéry tohoto řetězce, které přinese prospěch všem dodavatelům i spotřebitelům.

  Komise navrhuje opatření vedoucí k fungování potravinového dodavatelského řetězce v EU

  „Pro zúčastněné strany potravinového dodavatelského řetězce, spotřebitele a politiky je velmi důležité, aby se v rámci celého řetězce zvýšila transparentnost cen. Nový evropský nástroj pro sledování cen potravin je důležitým krokem tímto směrem“, prohlásil komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Joaquín Almunia.

  Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova, uvedla: „Jak ukázal poslední vývoj na trhu s mlékem, velmi často neexistuje propojení mezi cenou, kterou dostane zemědělec, a cenou, kterou platí zákazník v obchodech. Spolu s orgány členských států zdvojnásobíme úsilí, abychom zajistili, že potravinový dodavatelský řetězec bude účinně fungovat od zemědělského podniku až po samotného zákazníka. Požádám skupinu odborníků na vysoké úrovni v mlékárenství, aby se podrobně zabývala závěry této zprávy a aby v případě potřeby doporučila opatření. Našim zemědělcům v odvětví mléka musíme zajistit důstojné životní podmínky, nyní i v budoucnu. A totéž platí pro výrobce jiných zemědělských produktů.“

  Komise ve svém dnešním sdělení přichází s novými konkrétními opatřeními na úrovni členských států i na úrovni EU, která mají zlepšit fungování potravinového dodavatelského řetězce v Evropě.

  Potravinový dodavatelský řetězeczahrnuje důležitá odvětví – zemědělství, potravinářský průmysl a distribuci – která dohromady představují více než 7 % pracovních míst v EU. Tato odvětví mají přímý dopad na všechny obyvatele, neboť potraviny představují v průměru 16 % výdajů domácností. Je proto naprosto nezbytné, aby potravinový dodavatelský řetězec správně fungoval a poskytoval kvalitní a bezpečné potraviny za dostupné ceny.

  Pokud jde o fungování potravinového dodavatelského řetězce, již nějakou dobu vzbuzuje obavy vývoj v cenách potravin. Prudký pokles cen zemědělských komodit v roce 2008 se dosud plně neodrazil na nižších cenách potravin na úrovni producentů a spotřebitelů. Během posledních měsíců se tato situace nejzřetelněji projevila v odvětví mléka.

  Sdělení odhaluje značné napětí ve smluvních vztazích mezi aktéry dodavatelského řetězce, které vyplývá z jejich rozdílnosti a nerovností ve vyjednávací síle. Rovněž upozorňuje na nedostatečnou transparentnost cen v celém řetězci a na zvýšenou nestálost cen komodit. Kromě toho ukazuje, že vnitřní trh s potravinami je stále roztříštěný z hlediska produktů i z hlediska členských států.

  S cílem vyřešit zjištěné problémy a zlepšit fungování řetězce Komise navrhuje:

  prosazovat mezi zúčastněnými stranami potravinového dodavatelského řetězce udržitelné vztahy založené na trhu:

  - Komise bude s členskými státy spolupracovat na zjišťování nespravedlivých smluvních podmínek, které vyplývají z nerovnoměrnosti vyjednávací síly, na zvyšování informovanosti aktérů o této otázce a na snadnějším oznamování potenciálního zneužívání.

  - V těsné spolupráci s orgány členských států odpovědnými za hospodářskou soutěž bude Komise nadále pozorně sledovat vývoj situace v dodavatelském řetězci z hlediska konkurence.

  - zvýšit transparentnost potravinového dodavatelského řetězce:

  - Komise dnes zveřejňuje první verzi evropského nástroje pro sledování cen potravin, který přispěje k lepšímu porozumění vývoji cen, a vyzývá členské státy, aby na internetu zřídily snadno přístupnou službu umožňující porovnávat maloobchodní ceny potravin.

  - Komise rovněž přichází s řadou opatření na zlepšení dohledu nad trhem se zemědělskými komoditními deriváty, aby zabránila nestabilitě a spekulacím.

  - Posílit integraci vnitřního trhu s potravinami a konkurenceschopnost všech odvětví potravinového dodavatelského řetězce:

  - Komise přezkoumá vybrané environmentální normy a systémy označování původu, které mohou bránit přeshraničnímu obchodu.

  - Komise posoudí opatření zaměřená na řešení teritoriálních praktik týkajících se omezení dodávek, kdy dodavatelé „nutí“ maloobchodníky, aby odebírali zboží z místních zdrojů.

  - Zejména v odvětví prvovýroby je třeba zjistit, jakým způsobem posílit vyjednávací pozici zemědělců, např. vytvořením organizací producentů, a současně zachovávat pravidla spravedlivé hospodářské soutěže. To by bylo možné provést např. v rámci politiky rozvoje venkova nebo v širším rámci SZP po roce 2013.

  Komise předloží zprávu o pokračování těchto návrhů do konce roku 2010. Vzhledem k tomu, že tyto iniciativy mohou být úspěšné, pokud se do nich zapojí zúčastněné strany a členské státy, navrhuje Komise rozšířit členství, právní postavení a mandát skupiny na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost zemědělství a potravinářského průmyslu, a vytvořit tak fórum pro diskuse o potravinovém dodavatelském řetězci.

  Toto sdělení je výsledkem práce meziútvarové pracovní skupiny pod vedením generálních ředitelství AGRI a ECFIN, na níž se aktivně podílely útvary komisařky Kroesové a Kunevové.

  Souvislosti

  Komise sleduje vývoj cen potravin v rámci monitorování trhu, které bylo zahájeno v souvislosti s přezkumem jednotného trhu v roce 2007. V prosinci 2008 zveřejnila průběžnou zprávu „Ceny potravin v Evropě“, v níž byl stanoven plán zásadních politických směrů.

  Sdělení je v úplném znění k dispozici na adrese:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16028_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky